800. 1902. november 11./259. sz. Magyar Polgár.
Kolozsvár város törvényhatósági bizottsága tegnapi ülésén a tanácsnak - dr. Esterházy László főjegyző által lelkesen, szépen megokolt indítványára - Fadruszt Jánost megválasztotta Kolozsvár város díszpolgárává... (ua. Unió, 1902. nov. 29.).

801. 1902. november 28. Újság.
Haller Károly folyó hó 30-ára értekezletet hívott össze a Szent György szobor felállítása ügyében... (ua. Magyar Polgár, 1902. nov. 28. 274. sz.).

802. 1902. november. Történelmi Lapok. Kolozsvár.
nn: Mátyás király szülőházának emléktáblája.
Kevesen tudják, hogy a Mátyás ház emléktáblával való megörökítése adta a rugót a Mátyás-szobor létesítésére vonatkozó javaslatnak. Erre nézve az indítvány a város levéltárában őriztetik s így szól:
Indítvány. Mondja ki a t. városi bizottság, hogy az Óvárban levő azon házat, melyben dicső emlékű Mátyás királyunk született, méltó emléktáblával kívánja megjelölni, minek eszközlése végett javaslat készítésére külön 5 tagú bizottságot nevez, ugyanez bizottság egyszersmind felkérendő, hogy jelölje meg azon még fennálló épületeket, melynek valamely jelentősebb történeti esemény színhelyévé szolgáltak, s ez okból talán hasonló megjelölésre méltók. Kolozsvár. 1880 jún.14. dr. Haller Károly s. k. városi bizottsági tag.
Közgyűlési határozat. (153 sz.) Jelen indítvány értelmében Finály Henrik, dr. Haller Károly és Szabó Károly városi biz. tagok a polgármesterrel küldöttségül megbízatnak.
A Városi Bizottságnak. 1880. július hó 2-án tartott közgyűléséből. Kiadta: Lugosi István s. k. Főjegyző.

803. 1902. november Történelmi Lapok. Kolozsvár. 53. old.
Szabó Sámuel, 48-as honvédfőhadnagy: A kolozsvári Mátyás szobor négy mellékalakja és lobogói.
(A beszélgetés Fadrusszal 1902. okt. 15-én a New York szálló éttermében, reggel 9 órakor. A cikk a művész által mondottakat tartalmazza).
...Két történelmi személy van a Mátyás-szobor mellékalakjai között: Jobbról a felső Kinizsi Pál, az alsó nagyszakállas alak Magyar Balázs. Mátyás baloldalán a Fekete-seregekhez tartozó két vezér alakja áll... Kinizsi jobb kezében magasra emelve tartja Csehország lobogóját, balján félig földre hajtva a török birodalmit. Magyar Balázs balkezében Boszniáét, a földön fekszik a kis lófarkas janicsárlobogó. Mátyástól balra az egyik Fekete-seregbeli vitéz jobb kezében magasba tartva az osztrák lobogó, baljában lefelé hajtva Bécs városáét, a földön fekszik egész hosszában a lengyel zászló...

804. 1902. december 3./278. sz. Ellenzék.
Székely Tövis: Egy jeles székely szobrász alkossa
Nagy Károly szobrászművész néhány évvel ezelőtt, egy díszes kút faragására vállalkozott... de meghalt... most Istók János az, aki megnyerte a pályázatot...

805. 1902. december 6. Újság.
A Szent-György szobor Bizottság ülése.... Förster Gyulától a Műemlékek Országos Bizottságának elnökétől olyan értesítés jött, hogy a mintát a bizottság rendelkezésére bocsátja (ugyanis most öntöttek egyet Pesten), így csak az öntés kerülne kb. 3700 koronába. Ugyanennyibe jönne a talpazat és a felállítás... A szükséges költségekre rendelkezésre áll a város által megszavazott 1000 k. és Haller 100 koronája, összesen 1100 korona. A művet Fadrusz Jánossal akarják elkészíttetni és a dolgot majd a mesterrel megbeszélik, mikor doktorrá avatásakor Kolozsvárra jön. (ua. Magyar Polgár, 1902. dec. 6. 281. sz.).

806. 1902. december 18./290. sz. Magyar Polgár.
nn: A szobor ünnepélyes epilógusa.
A Mátyás-szobor Rendező Bizottsága tegnap tartotta meg záróülését, gr. Béldi Ákos főispán elnöklete alatt....

807. 1902. december 27./296. sz. Magyar Polgár.
nn: Mátyás kultuszlevelekben.
Márki Sándor megküldte a Mátyás Emlékalbumot több híres európai könyvtárnak... (eddig 68 intézmény, személy...köszönte meg a küldeményt).

808. 1903. január 7./4. sz. Magyar Polgár.
Hoffmann Ferenc, a Beschorner gyár érdemes igazgatója, ki a Mátyás szobor felállítási munkálataiban itt Kolozsváron személyesen vett részt... a Koronás Érdemkereszt-et kapta...

809. 1903. január 26./20. sz. Magyar Polgár.
Fadrusz János Krisztus-feszületét, mellyel annak idején aranyérmet nyert a városnak adományozta. A közgyűlés a művésznek jegyzőkönyvileg köszönetet mond, s egyúttal elhatározta, hogy e feszületet a főtéri rom. kat. Szent Mihály templomba helyezi el...

810. 1903. február 18./39. sz. Magyar Polgár.
A budavári királyi palota … kapubejáratának oroszlánjait Fadrusz János mintázta...

811. 1903. február 21./42. sz. Magyar Polgár.
nn: Fadrusz János díszpolgári oklevele.
Ma készült el a díszoklevél, melyet Kolozsvár szabad királyi város törvényhatósága Fadrusz Jánosnak fog adni, mint díszpolgárrá történt megválasztásának oklevelét... (Tervezője Lázár J. Ödön).
"Mi, Kolozsvár Szabad Királyi Város Törvényhatósági Bizottsága adjuk emlékezetül, hogy alantírt napon tartott rendes közgyűlésünkben, a kiváló hazafiú és polgári erényeket ősi szokásaink szerint méltányolván, Fadrusz Jánost, a lánglelkű művészt, aki dicső királyunk, Mátyás királynak, az igazságosnak a szobrát, az ország-világ bámulatára úgy alkotta meg, hogy az emlékművön nemzeti múltunk egész nagysága és ereje tündököl és az egyszersmind hű jelképe jövendő reményeinknek is. Jeléül annak a tiszteletnek és hódolatnak, amellyel városunk közönsége ősidőktől kezdve a nemzeti művészetnek adózik, Kolozsvár Szabad Királyi Város Díszpolgárává, egyhangúlag, közlelkesedéssel megválasztottuk és mindazokkal a jogokkal és ki-váltságokkal felruháztuk, melyek városunk polgárait hazánk alkotmánya és törvényei szerint megilletik. Minek hiteléül jelen oklevelet kiadjuk és azt szokott pecsétünkkel megerősítünk".
Kelt Kolozsvár Szabad Királyi Város Törvényhatósági Bizottságnak 1902. évi november hó 10.-én tartott rendes közgyűlésében.

812. 1903. március 7./ 54. sz. Magyar Polgár.
...Gróf Tisza Lajos szobrát, melyet Szegeden állítottak fel Fadrusz János alkotta...

813. 1903. március 26./69. sz. Magyar Polgár.
Fadrusz János dr. előzetes megállapodás szerint április 5-én várja a kolozsvári Törvényhatóság küldöttségét, melyet Szvacsina Géza polgármester vezet...s átadja díszpolgári oklevelét...

814. 1903. április 6./78. sz. Magyar Polgár.
Tegnap adták át Fadrusz Jánosnak díszpolgári oklevelét.... majd ezt követően Feilitzsch Árpád báró ebédet adott a Dreschler-vendéglőben...

815. 1903. április 8./79. sz. Magyar Polgár.
...Fadrusz szeptemberben fog Kolozsvárra jönni a díszdoktori avatására...

816. 1903. április 28./95. sz. Magyar Polgár.
nn: Készül a Szent György szobor.
A fővárosi Közmunkák Tanácsa 1158/903 sz. méltóságos dr. Haller Károly miniszteri tanácsos, egyetemi tanár úrnak, mint a kolozsvári Szent György Szoborbizottság elnökének írták:... Engedélyt adtunk... a bp.-i Hazai Műércöntőde-cégnek arra, hogy a prágai Hradsinban levő Szent György szobornak tulajdonunkban levő mintája alapján a Szoborbizottság részére is egy bronz öntvényt készítsen... Kelt Budapesten a Fővárosi Közmunka Tanács 1903. évi április 21-én tartott közgyűlésén... Báró Podmaniczky Frigyes.

817. 1903. május 4./99. sz. Magyar Polgár.
nn: Új emléktábla Kolozsvárt.
Május 17-én lesz a leleplezése Vörösmarty és Deák Ferenc látogatását megörökítő emléktáblának, melyet az Erdélyi Irodalmi Társaság állíttatott. (A látogatásról a Múlt és Jelen és az Erdélyi Híradó 1845. május 20/40. számai írnak... Deák Ferencz és Vörösmarty Mihály kolozsvári vendégeskedése... Pénteken, május 16-án érkeztek városunkba…)

818. 1903. május 6./101. sz. Magyar Polgár.
A Vörösmarty-Deák emléktáblát a Mátyás király tér 26 számú ház falára illesztik, és gr. Zichy Istvánné sz. Klebesberg grófnő tulajdonát képezi... Az emléket Smiel Dávid ingyen fogja elkészíteni...

819. 1903. július 4./108. sz. Magyar Polgár.
...A Szent György szobor öntése már folyamatban van....

820. 1903. július 15./157. sz. Magyar Polgár.
Fadrusz János most a karánsebesi királyszobron dolgozik. A művész pár napig abba kellett hagyja a munkát, mert meghűlt és csúzos fájdalmai voltak...

821. 1903. augusztus 1./172. sz. Magyar Polgár.
A Mátyás szobor költségei... A szerződés értelmében a művésznek jár még 6000 korona tiszteletdíj. A Szobor-alapnak ezidőben csak 1000 korona áll rendelkezésére...A város a házi pénztárból fedezi a még hiányzó 5000 koronát...

822. 1903. augusztus 29./194. sz. Magyar Polgár.
nn: Művészeti Kiállítás Kolozsváron.
....A főbejárattal szemközt levő teremben a szobrok : Szeszák Ferenc, Dankó József, Róna, Andrejka István munkái...
(A Szépművészeti Társaság kiállításának megnyitója aug. 31-én. csendben és zajtalanul, aránylag nagyon csekély közönség jelenlétében ....Vikol Kálmán h. polgármester nyitotta meg)

823. 1903. szeptember 2./197. sz. Magyar Polgár.
-i.-y.: Képzőművészeti Kiállításunk.
....A kiállítás elég gazdag....Van néhány szobor is. Az alsó teremben ott van Fadrusz Weickheim szobra, amely már a mienk, nincs is katalogizálva, csak itt van elhelyezve. Szép a Róna József Koszorús költő bronz szobra, A Dankó József (Nyomor, Nagymosás, Cigánylegény, Búcsúzás), Andrejka József (Évike, Érdekes olvasmány, Mesemondó) című munkái... Minket különösen érdekel Szeszák Ferenc. Ez a fiatalember városunk szülöttje. Alig rázta le az iskola porát, s már is jövőt ígérő művész. Itt arcképszobrai s Gisette c. genréje van kiállítva. Határozott tehetség, melyet fejleszteni kell. Gondoskodni kellene a módokról, hogy ez a tehetség el ne kallódjék, megtalálja a maga eszközeit és terét. Kolozsvár (hiába!) mégsem lehet egy fejlődő tehetség iskolája. ...

824. 1903. szeptember 23./214. sz. Magyar Polgár.
...Elszomorító hír járta be tegnap a várost. Mindenfele mély részvétellel beszélnek arról, hogy Fadrusz János, a nagy művész súlyosan betegen fekszik, és többen is azt tudni vélték, hogy a katasztrófa is könnyen bekövetkezik. A művész három hete fekszik súlyos mellhártyagyulladásban, de mint most örömmel értesültünk, állapotában tegnap óta javulás állt be...

825. 1903. október 10./229. sz. Magyar Polgár.
nn: Salamon János síremléke.
Négy esztendeje már, hogy Salamon János elhunyt (1899 március)...Elhunyta után egy társaság gyűlt össze Magyary Mihály szerkesztő házában, hol Nagy Gábor javasolta, hogy Salamonnak emléket állítsanak... A gyűjtés folyamán Klősz József kolozsvári szobrász elkészítette Salamon szoborképét, melyet gipszbe öntött. Ez év folyamán Reimann Károly sírkő-gyáros és kőfaragómester tervet és költségvetést készített a leendő síremlékhez... és ők ketten el is vállalták a munka kivitelezését... ma már áll az emlék...

826. 1903. október 17./235. sz. Magyar Polgár.
…A Szent György szobor öntvénye már készen van... A Szoborbizottság okt. 19-én veszi át a szobrot Budapesten...

827. 1903. október 26./242. sz. Magyar Polgár.
nn: Fadrusz János halála.
A Mátyás szobor magalkotója tegnap este fél hét órakor tüdővizenyőben meghalt. Fadrusz már szeptember elején mellhártyalobot, majd tüdőgyulladást kapott... Műtermét1894-ben építette... A múlt század 30-as évei közepén fölébredt nemzeti lelkesedés hozta létre az első Mátyás-szobor tervezetet. Fáy András és mások kezdeményezésére 1839. októberében jelent meg a felhívás, melynek célja Ferenczy István, az első magyar szobrász fölsegítése volt. A szobrász el is készítette a szobrot, mely Mátyást ugró lovon, mint imrepátort ábrázolta. A szoborterv, mely körül elkeseredett vita indult meg, ércbeöntésre nem kerülhetett, s a nagy terv meg is haladta alkotója erejét. Utóbb Alexy Károly mintázta meg Mátyás álló alakját....

829. 1903. október 27./243. sz. Magyar Polgár.
nn: Fadrusz János díszdoktorsága.
(Leírja a Széchy Károly által 1902. okt. 31-én előterjesztett javaslat történetét)

830. 1903. november 13./254. sz. Magyar Polgár.
Dr. Posta Béla: Mátyás király újabb emléke Kolozsvárt.
(A folyamatban levő restaurálási munkálatokról ír, mely az Óvárban, a Hunyadi János alapította rendház és templom épületén folyik. A munkálatokat Müller István és Lux Kálmán vezeti).

831. 1903. december 11./277. sz. Magyar Polgár.
Kőváry László: Mátyás király (1438 -1490). Magyarázat Fadrusz szobrához.
Folytatás: dec. 12/278, dec. 13/279, dec. 15/280, dec. 16/281, dec. 17/282, dec. 18/283, dec. 19/284; 1904. jan. 16/12, jan. 18/13, jan. 20/15, jan. 21/16, jan. 22/17, jan. 23/18, jan. 25/19, febr. 12/34, febr. 13/35, febr. 15/36, febr. 16/37, febr. 17/38, febr. 18/39, febr. 19/40, febr. 20/41, febr. 22/42, febr. 23/43, febr. 24/44.

832. 1903. december 23./287. sz. Magyar Polgár.
nn: Szobrot Fadrusz Jánosnak.
A budapesti Magyar Mérnök és Építész Egylet kebelében bizottság alakult...élén Czigler Győző műegyetemi tanár áll...

833. 1903. december 27./293. sz. Magyar Polgár.
...Tóth Béla, a Pesti Hírlap riportere írja: Az emlék, melyhez Fadrusz Jánosnak joga van az ország fővárosában, az csakis Mátyás szobra lehet. Sírkövet ne állítsunk neki, míg nem magasodik Buda várában a legdicsőbb magyar monumentum, a kolozsvári Mátyás-szobor mása...

834. 1904. január 9./6. sz. Magyar Polgár.
Fadrusz János doktori oklevele, melyet a művész már nem tudott átvenni...most dr. Apáthy István a napokban elküldte Fadrusz Jánosnénak... Az özvegy levélben köszönte meg. Budapest, 1904. jan. 6.

835. 1904. január 25./19. sz. Magyar Polgár.
nn: Fadrusz János szobra. ..A város saját házi pénztárából 500 koronát szavazott meg, gyűjtésből 253 korona gyűlt össze..

836. 1906. január 20./16. sz. Ellenzék.
Horváth Géza fiatal szobrászművészt megbízta az EMKE - kinek pénzén végezte felsőbb tanulmányait - gr. Kuun Géza és Kuun Kocsárdnak mellszobrainak elkészítésével...a szobrok gipszből már elkészültek..

837. 1906. február 17./38. sz. Ellenzék.
Szeszák Ferenc kitüntetése Budapesten neki ítélte a Képzőművészeti Tanács br. Forster elnöklete alatt, a Ferenczy-féle állami ösztöndíjat, főleg a szalontai Arany János szobráért.

838. 1906. február 19./39. sz. Ellenzék.
nn: Szeszák Ferencz sikere.
...Itt Kolozsváron a múlt nyáron erős és igazságtalan elbírálásban részesült Szeszák Ferencz, ki akkor Wesselényi és Jósika szobrán dolgozott,,, bár két évvel ezelőtt egy gyermekfejjel igazi feltűnést keltett a kolozsvári kiállításon... közben elrándult Párizsba...most Arany János szobra lett elismeréssel fogadva.

839. 1906. május 16./111. sz. Ellenzék.
nn: Megyeri Kálmán sírja....Megyeri Dezső fia, ki a tavaly hunyt el tífuszban...
A sír fölé most Megyeri Dezső egy gyönyörű emléket állított, melynek művészi munkájáért Klősz József műfaragót dicséri. Ez a síremlék egy modern, úgy szólva secessios stylű alkotás, nagy, széles oratóriumhoz hasonlító fehér carrarai márvány lábon, fekete betűs tábla babér gyöngyökkel, míg kétfelől hamvvedres obeliszk nyúlik az ég felé. A sír előtt térdeplő géniusz...

840. 1906. május 18./13. sz. Ellenzék.
Bocskai Istvánnak vasárnap lesz Kolozsváron az emlékünnepsége a Mátyás szobor előtt, ugyanekkor leplezik le azt az emléktáblát, melyet a Reményik család, mai tulajdonosa, helyeztetett az egykori szülőházra.
ITT SZÜLETETT / BOCSKAY ISTVÁN / FEJEDELEM/ EMLÉKÉT KEGYELETTEL ÜNNEPELTE / A BÉCSI BÉKE 300-IK ÉVFORDULÓJÁN / 1906 MÁJUS 20 / A KO-LOZSVÁRI HÁROM PROTESTÁNS EGYHÁZ / EMLÉKTÁBLÁVAL MEGJELÖLTE A REMÉNYIK CSALÁD.

841. 1906. június 8./129. sz. Ellenzék.
nn: Mátyás király szobra a 40-es évekből.
Az Ellenzék 1882. aug. 1-i számában Sárdy István festőművész.... (ismétli a müncheni történetet, Schwanthaller Mátyás szobráról).

842. 1906. június 28./145. sz. Ellenzék.
nn: Custozza emlékoszlop Gyulafehérváron.
Folyó hó 24-én múlt el épp 40 éve, hogy közös hadseregünk Custozzánál, néhai Albrecht főherceg vezetése alatt legyőzte az olaszokat. Gyulafehérvár háziezrede, az 50-ik gyalogezred is hősiesen vett részt ezen ütközetben, s az itt elesettek emlékére emelték ez emlékművet.

843. 1906. szeptember 4./200. sz. Ellenzék.
nn: Egy elfeledett szobor.
...Gyulai Ferencz színművész szobrát ott hagyták a régi helyén, habár minden mást átvittek az új színházba. Neki is ott lenne a helye E. Kovács Gyula és Kotsi Patkó János mellett... de ez nem történt meg, s most kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz e szobor sorsa...

844. 1906. október 20./239. sz. Ellenzék.
nn: A Munkácsy-szobrok.
...A városligeti Műcsarnokban most állították ki a második szoborpályázat műveit. Az első pályázat eredményt nem hozott, akár a második is, a szoborbizottság nem adta ki a díjat senkinek, mivel erre egyetlen mű sem felet meg. A pályázaton csupa fiatal, ismeretlen művészek vettek részt (Jobbágy Miklós, Gárdos Aladár, Gönczi Lajos, Bethlen Gyula, Lányi Dezső) ...Érdekes és eredeti egy volt a kolozsvári művésznőnek Kozma Erzsébet, Veress Zoltánnénak munkája. Munkácsyt állva mintázta meg...

845. 1907. november 8. Tolnai Világlap. Budapest.
nn: A Mátyás-szobor veszedelme.
A kolozsvári Mátyás szobor, mely egyike az ország leghatalmasabb és legszebb szoborművének, a múlt héten komoly veszedelembe volt. A szobor lovának lábain ugyanis repedések támadtak. A városi tanács a szobrot megvizsgáltatta egy szakértőkből álló bizottsággal, mely konstatálta, hogy a ló lábait az öntés alkalmával vizes vattával töltötték ki, s a vizes vatta később, a tömör bronzot is megrepesztette, sőt a szobor szilárd szerkezetét is több helyütt megrongálta, néhány csavar is kiesett a szobor egyes részeiből, s az a veszély fenyegette, hogy összedől. Azért a szakértő bizottság azt ajánlotta, hogy a vattát ki kell szedni a ló lábaiból, s ólmot kell tenni a helyébe. a munkát megkezdték a szerencsésen sikerült a ló két első lábából a vizes vattát kivenni. A lábakban levő üreget aztán ólommal töltötték ki....

846. 1908. február 17./39. sz. Ellenzék.
A marosvásárhelyi Rákóczy-szobor alkotói, marosvásárhelyi Székely Károly nyerte el az idén a szobrászati mesteriskola Ferenczy-féle 2000 koronás nagydíját. Székely Károly, ki már két évvel ezelőtt hozott egy nagydíjat Párizsból, az iskola elsőéves növendéke..

847. 1908. március 31./75. sz. Ellenzék.
Dr. Boros György: Brassai Sámuel síremléke Kolozsvárt.
...Az emlék fölállítás érdekében 1897. július 9-ike óta kifejtett bizottsági munkásságról. (beszámoló)
Az első értekezlet 1897. július 9-én volt, hogy egy megfelelő síremlék Brassai mellszobrával ékesítve készüljön el, s erre 10.000 Ft, (20.000 korona) gyűjtessék be. Midőn a síremlék tervén gondolkozni kezdtünk, ugyanakkor fölmerült az is, hogy mostani sírja ilyen célra szűk teret biztosít, s kértük a város, hogy a szekérút mellett kiszemelt telket ingyen átadja.... Folyt. ápr. 1/76. sz…. A gyűjtőíveket 1898-ban bocsátottuk ki, de abban az évben mindössze 134. Ft gyűlt be... Pákey Lajos főmérnök egy vázlatos tervet közölt az emlékműről.. 1899-ben 2645 Ft, 1900-ban 4872 Ft. állt a bizottság rendelkezésére... Folyt. ápr. 2/77. sz... 1900. jan. 28-án bizottsági ülést tartottunk, ahol Gyertyánffy István indítványa alapján azon tanácskoztunk, hogy nem volna-e jobb ha egy szobrot (és nem síremléket) helyeznénk el a Múzeum-kertbe... de ezt a lehetőséget végül elvetettük... Jelenleg a sír el van kerítve dróthálóval és egy kis táblán föl van írva: Brassai Sámuel.
A Bizottság most kimondotta, hogy a síremléket a sír mostani helyén fogja fölállítani, s megbízta Pákey Lajos főmérnököt, hogy a már egyszer bemutatott tervét a begyűlt összeghez képest dolgozza át, s még május hónapban mutassa be...

848. 1908. április 6./80. sz. Ellenzék.
Egy városi képviselőn: Kolozsvár szobrai és műemlékei.
Aki egy-két emberöltő múlva lesz szerencsés a majdnem 100.000 lakosú Kolozsvár ifjabb nemzedékei sorából, városunk kiépült utcáiban, nagyvárosias tereiben és parkjaiban gyönyörködni, az illető azt is meg fogja érteni, hogy a növekvő idegenforgalom az újabban emelt impozáns Mátyás szobor és a csecsebecséhez hasonló Szent György szobron kívül, a fokozatosan felállítandó szoborművek egész sorában fogja a maga vonzó erejét megtalálni... A lokális jelleg eredetiséget kölcsönöz, színt és hangulatot ad a legegyszerűbb épületeknek is, mi rendesen a régi címerek, fölíratós kövek, emléktáblák, domborművek, szobrok és történelmi hagyományok alakjában jut kifejezésre. E tekintetben Kolozsvár sem áll éppen a legutolsó helyen, jóllehet a régi bástyakapuk, a Báthory-ház stb. lebontásával nagyon sok, külföldön féltve őrzött eredetiséget volt kénytelen levetkőznie. A Mátyás-házon, Bocskai-házon, Bethlen-bástyán és az Unió kimondásának történelmi emlékét viselő Vigadó épületén kívül, alig van Kolozsváron valamely nevezetesebb épület. A Mátyás-ház restaurálva van, a Bocskai-ház magántulajdon, amelynek fenntartása nem áll veszélyben, nem így áll a dolog, az úgynevezett Unió-házzal... melynél ajánlva van az új vigadó ideépítése, illetve a régi épület kibővítése... A Kossuth-szobor és a Szabadság-szoboralapjai, ezidőtájt, 16-16 ezer koronára rúgnak. A Rákóczi-emlék és a Bocskai-szobor javára megindult a gyűjtés....az egyik a Bocskay-téren, a másik a Sétatér bejáratánál lesz felállítva,... a Mátyás-szoborral átellenben, a Szent Mihály templom túlsó oldalán a Kossuth Lajos utca felé tekint majd Kossuth Lajos, Kolozsvár díszpolgárának az ércszobra... Most még elhelyezésre várnak a régi színház sarkánál ott felejtett Gyulai-szobor, továbbá az EMKE által közadakozásból kezdeményezett ama mellszobor, amely Bethlen Gábor gróf emlékét lesz hivatva megőrizni. A Karolina-térre áthelyezett emlékoszlop a végleges helyére került, akárcsak az Erzsébet királyné szobra... Jelenleg még csak 5 szobrunk van csak ugyan, de azok mellett egy-két emberöltő alatt megfognak kétszereződni nálunk a fejlődés egyéb föltételei is, ha minden városi polgár türelemmel, kitartással, s ami a legfőbb, lelkesedéssel közre munkálkodik az előrehaladás érdekében.

849. 1908. április 11./85. sz. Ellenzék.
nn: Eldőlt a Kossuth-szobor pályázata.
...melyet Horvay János nyert el... A bizottságban megoszlottak a vélemények a Horvay, Róna, és Holló Barnabás és Istók János közös munkája között...végül a döntést a bizottság elnöke, dr. Barcsay István hozta meg... Horvay megkapta a 12.000 koronás első díjat és a kiviteli megrendezést. A második, 6000 koronás díj, Róna József, a harmadikat, 1400 koronát Holló Barnabás kapta. A negyedik helyen Szeszák Ferenc végzett...

850. 1908. április 14./87. sz. Ellenzék.
nn: Kolozsvári Szeszák Ferencz dicsősége.
.... A Kossuth-szobor pályázaton - írja a Pesti Hírlap a negyedik sorba helyezett Szeszák Ferencz és Horváth Géza-féle pályaterv, hatalmas masszáival tűnik fel. Egy nagy ambiciózú szobrász szinte féktelen erővel odavetett vázlatát látjuk. Olyan erőforrás ez, melyből még mesteri alkotások forrnak ki.... Az Alkotmányban... munkájának fogadtatását alig tudjuk érteni. Kvalitást, művészi erőt, csak ez a munka árul el.... írja a lap.

851. 1908. április 17./90. sz. Ellenzék.
nn: A kolozsvári Kossuth szobor ügye.
(szorgalmazza a gyűjtést, melynek összege most 1500 korona körül van).

852. 1908. április 24./95. sz. Ellenzék.
Budapesten Róna József óvást emelt a Kossuth-szoborbizottság döntése ellen, s a bíróságra akarja vinni a döntést...

853. 1908. május 8./106. sz. Ellenzék.
nn: Pályázat a Bartha Miklós szoborra.
(a 17 pályázó között Szeszák Ferencz neve is szerepel).

854. 1908. május 11./107. sz. Ellenzék.
Újabb 6 pályázat érkezett a Bartha Miklós szobrára... A bizottság úgy döntött, hogy a megbízást nem adja ki, ellenben szűkebb pályázatot hirdet 5 szobor megalkotója között. Ezek: Tóth István, Istók János, Horváth Géza, Siklódy Lőrinc, Szeszák Ferencz és Holló Barnabás. ...Kolozsvári Szeszák Ferencz szobra is a jó szobrok közül való, bár Bartha Miklós póza kissé erőltetett és nem önmagából folyó....

855. 1908. május 12./109. sz. Ellenzék.
nn: Szeszák Ferencz Bartha-szobra.
A Budapesti Hírlap írja: Komoly munka, s mint portré is sikerült a Szeszák Ferencz munkája. A fiatal kolozsvári művész mind többet ígér... az Alkotmányban a következőket olvassuk: ...A fiatal művész a Kossuth pályázaton hívta fel magára a figyelmet, s ez esetben is az ő pályaműve a legelfogadhatóbb..

856. 1908. szeptember 7./204. sz. Ellenzék.
Bartók György ref. püspök síremlékének elkészítését Gurissatti Antónió kiváló olasz mesterre bízták.

857. 1908. október 7./ 228. sz. Ellenzék.
Mózes Mihály abrudbányai unitárius lelkész: Emléket Déván, Dávid Ferencnek!

858. 1908. november 17./264. sz. Ellenzék.
nn: 56 Kossuth szobor.
(Felhívás a kolozsvári Kossuth-szobor tárgyában).

859. 1908. december 12./285. sz. Ellenzék.
Nn: Műtárlat Kolozsváron.
Kicsiny, de lelkes csapat gyűlt össze a tegnap a Táliában, hogy a tárlat ügyét megbeszélje. Megjelent mintegy 22 kiállító művész és több lelkes műbarát, akik Istvánffy festőművész elnökletével tanácskozott e tennivalók felett... A kiállítás a ref. teológia két nagytermében lesz ...dec. 20-án nyílik meg. Sajnos kell konstatáljuk, hogy eddigelé - az egyetemmel bíró Kolozsvár - meglehetősen el volt maradva attól a szellemi nívótól, mely a külföld minden nagyobb városában, de Nagyváradon, Aradon vagy Temesvárt otthonos. Nem tévedünk, ha ez elmaradás okát inkább a publicum közömbösségében, felületességében, erőtlenségében találjuk meg.....

860. 1908. december 21./292. sz. Ellenzék.
E. Csiky Jenő: Képkiállítás.
....Sóos kolozsvári szobrász Brassai Sámuel szobrának egy kisebb tervezetét mutatta be...

861. 1909. március 17./60. sz. Ellenzék.
nn: Honvédemlék felavatása Szászsebesen.
...E hó 14-én lesz...az emlék egy életnagyságú alvó oroszlánt ábrázol..

862. 1909. április 2./73. sz. Ellenzék.
nn: Hová helyezzük a Kossuth-szobrot?
...A Kossuth-szobrot a most épülő nyári színház elé, a Rákóczi-kert (Sétatér) bejáratához ajánlják felállítani ...másik elképzelés szerint helye a Mátyás-téren lenne...

863. 1909. július 13./114. sz. Ellenzék.
nn: Szeszák Ferencz nagy beteg.
...A tífusz döntötte ágyba, mely betegség annyira leverte, hogy hozzátartozói katasztrófától tartanak..

864. 1909. július 15./156. sz. Ellenzék.
Mátyás szobrán kívül, az összes kolozsvári szoborért nem adna a leggálánsabb ószeres sem négyhatosnál többet. Ha nem hiszik el, méltóztassanak megnézni a Fellegvár szobrait, ezeket az alaktalanná vált por-kődarabokat. Ezek a szobrok tudvalevőleg a hét magyar vezért ábrázolták, mikor még jó karban voltak... (Kéri az újságíró a város vezetését, hogy tétesse rendbe a szobrokat).

865. 1909. augusztus 7./176. sz. Ellenzék.
nn: A kióvi-csata szerzőjének emléktáblája.
...Debreczeni Márton... maradandó értékű utolsó műveit Bartha Miklós utcai, Veress Ferenc fényképész házában írta... Az emléktábla mintáját maga a poéta fia, Debreczeni Balázs városi főmérnök rajzolta. Bertha Mihály jeles kolozsvári szobrász gipszben, minden díj nélkül el is készítette a modellt. A tábla keretén bányász süveg, kalapács, bányamécses látható. Alsó léceletén a kióvi csata hősköltemény vaskos kötete, toll és babér áll. Felirata: E HÁZBAN / ALKOT-TA UTOLSÓ MŰVEIT / DEBRECZENI MÁRTON / A NAGY BÁNYÁSZ / ÉS A "KIÓVI CSATA" / KÖLTEMÉNY SZERZŐJE / 1802 I. 25.- 1851. II.18.

866. 1910. Kossuth Naptár. Kolozsvár.
17-28. old. Dr. Petrán Tibor: Kossuth szobrok Magyarországon.

867. 1910. február 25./45. sz. Ellenzék.
Curissatti Antonio halála... Az olasz szabadságharc után került Kolozsvárra. Kiváló cementmunkákat készített ...temetése vasárnap du. lesz Rudolf úti lakásából...

868. 1910. március 19./64. sz. Ellenzék.
nn: Fadrusz János emléke.
A pozsonyi Toldi-kör 400 koronás pályadíjat tűzött ki egy Fadrusz János essay megírására..

869. 1910. március 24./68. sz. Ellenzék.
nn: Egy régi erdélyi szobrász.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészettudományi Szakosztálya március 23-iki szakgyűlésén érdekes előadást tartott dr. Veress Endre kolozsvári tanár egy alig ismert régi szobrászunkról, Célkúti Züllich Rudolfról, aki 1813-ban Gyulafehérvárt született és Ferenczyvel, a magyar szobrászat első úttörői közé tartozott. Atyja kívánságára katonai pályára lépett, de lemondott tiszti rangjáról, hogy hajlamait követve a szobrászatnak éljen. Előbb Bécsben tanult, honnan 1838 végén Rómába vándorolt, s ott alkotta meg két legszebb művét a Madonna és Junó szobrait, mely jelenleg a Szépművészeti Múzeum tulajdonai. Gróf Gyulai Lajos és Döbrentei voltak lelkes pártfogói, de ez utóbbi halálával, 1855 elején hazajött és Pesten dolgozott. Kisebb munkáiból, a felolvasó kikutatta Vörösmarty, Széchenyi, Petőfi, Kisfaludy Sándor mellszobrait, melyeket sok példányba öntetett, hogy legyen miből élnie, míg Berzsenyije a Nemzeti Múzeum lépcsőházában látható. Ő készítette 1856 tavaszán a legelső magyar emlékszobrot is, Katona Józsefnek a Nemzeti Színház előtt felállított szobrát. de ez gyenge volt, épp úgy, mint a balatonfüredi sétányra került Kisfaludy Sándor szobra is. Egy magyar képzőművészeti iskola létesítése érdekében emlékiratot írt, s adott ki. Később kivándorolt Párizsba, onnan Olaszországba, Egyiptomba s majdnem 30 évig élt elfeledve, míg 1890. jún. 13-án Kairóban meghalt. Műveit Veress vetített képekben is bemutatta, és érdekes, hogy hámfa-, és ékkő faragással is foglalkozván, Párizsban és Rómában ő volt az első magyar művész, aki e téren is értékesíté szép tehetségét, mely mostoha körülmények közt nem fejlődhetett.... (Levelei ekkor még megvoltak a kolozsvári Ereklye Múzeumban).

870. 1910. április 27./95. sz. Ellenzék.
nn: Egy ifjú kolozsvári szobrász sikere.
Örömmel értesültünk a bp.-i lapokból, hogy városunk szülöttje, Szamosi Sóos Vilmos szobrász a tavalyi tárlaton feltűnő sikert ért el... A tavaly Kolozsváron már kiállította volt Brassai Sámuel tervét, s a Brassai mellszobrával több magánháznál is találkozunk. Meglepődve emlegetik ismerősei körében élet után készűlt Brassai szobrát... (Nyugat Magyarország-ban írtak róla).

871. 1910. május 20./114. sz. Ellenzék.
nn: Nagy Lajos meghalt.
Az unitárius kollégium nyugalmazott tanára, Kriza János tanítványa, 82 éves volt... Szakadatlan tevékenysége megteremtette a Mátyás szobrot... Elhunyt május 19-én du. 1 órakor, 82 esztendős korában...

872. 1910. május 21./115. sz. Ellenzék.
nn: Brassai sírját elköltöztették.
...A tegnap reggel volt az exhumálás a köztemetőben a rendőrhatóság jelenlétében...Az emlékmű készítése ma már kezdetét is vette.

873. 1910. október 3./225. sz. Ellenzék.
nn: Brassai síremlék leleplezése (tegnap volt). Pákey Lajos tervezte, Kozma Erzsébet szobra került az emlékre...

874. 1910. október 11./232. sz. Ellenzék.
A szászvárosi Kúun-kollégiumban október 31-én a Kúun-testvérek, Géza és Kocsárd, szobrait fogják leleplezni. A szobrok tervezője Horváth Géza, aki, mint bukaresti magyar fiút az Országos Ipariskolában, azután pedig a Szobrászati Mesteriskolában ösztöndíjjal az EMKE képeztette ki. Ő készítette a nyárádszeredai Bocskay Szobrot is.

875. 1910. december 15./286. sz. Ellenzék.
nn: Debreczeni Márton emlékezete.
...Veress Ferencz Sétatér (Bartha Miklós) utcai házát emléktáblával szándékszik megjelölni az Országos Történeti Ereklye Múzeum. Eziránt már évekkel ezelőtt felkérte fiát, Debreczeni Balázs városi főmérnököt, aki a tábla rajzát elkészítette. A rajz után Bertha Mihály szobrász gipszben megmintázta... A múzeum egyik tisztviselője tegnap, a gyengélkedő Debreczeni Balázs főmérnöknél látogatást tett. Debreczeni megadta az utasítást, hogy ...a ház homlokzatának jobboldali részén, a két ablak közé állítandó a tábla..

876. 1910. december 24./294. sz. Ellenzék.
Péterffy Tamás: Mi lesz a Kriza szoborral? (a gyűjtés megkezdését sürgeti).
Szobrászok és képfaragók: Bertha Mihály, Petőfi u. 23.,saját ház, Klősz József, Kisszamos u. 6 sz., Némethi István, Kornis u. 8.

877. 1911. január 4./3. sz. Újság.
nn: Talentum a fegyházban.
Szamosújváron, egy Finta Sándor nevű kovácslegényről van szó, akit 1904-ben rablásért és emberölési kísérletért 12 év fegyházra ítéltek... Huszonnégy éves koráig, mikor a bűnt elkövette, kovácslegény volt és csak mellékesen végzett villanyszerelési munkát. Mikor Szamosújvárra került a kovácsműhelybe tették szamarakat patkolni. Szabadidejében vasdarabokból díszes tárgyakat kovácsolt... 1907-ben a szamosújvári görög-katolikus templomba bronzból való evangéliumtartót készített, két relieffel. ...majd a börtön mérnöki munkáit végezte... 1909-be visszatért a szobrászathoz, ekkor készítette el egy 50 év óta raboskodó férfi mellszobrát, s ezt a munkáját Rodin-hoz hasonlítják...

878. 1911. január 5./4. sz. Újság.
B.Gy.: A szamosújvári rab talentuma.
...még ült itt egy jó nevű betörő, Hartl Rezső, aki sok szép szobrász dolgokat készített... (Finta mellé áll a lap, kegyelmet kér számára).

879. 1911. február 9./32. sz. Ellenzék.
nn: Szobrot Haller Károlynak (tegnap hunyt el).

880. 1911. február 15./39. sz. Újság.
nn: A Zalaegerszegi Csányi szoborpályázat.
...A harmadik helyre Szeszák Ferenc munkája kerül, Istók és Nemessányi Andor után...

881. 1911. február 25./46. sz. Ellenzék.
Dr. Bogdán Oszkár: Budapesti szobrokról.

883. 1911. július 22./170. sz. Újság.
nn: Nincs Kegyelem Fintának.
Özv. Finta Istvánné kérte fiai szabadon bocsájtását... (Sándor 12, István 8 évet kapott a nagyváradi bíróságon). A legnagyobb fiú (Gergely) szégyenében kivándorolt az országból. A Finta nevet idegenre változtatta, s most Párizs egyik keresett szobrásza.... Istvánt 6 év után szabadon bocsájtották... de Sándor szabadságkérését visszautasították...

884. 1911. szeptember 2./198. sz. Ellenzék.
A Rákóczi Ferencz síremlékre kiírt pályázatot Holló Barnabás nyerte...

885. 1911. október 21./239. sz. Ellenzék.
nn: A Bartha Miklós szoborpályázat.
Annak idején megírtuk, hogy a bizottság 5 szobrásznak hirdetett pályázatot (Holló, Siklódy, Istók, Szeszák, Tóth) ... ennek határideje most járt le, s Holló kivételével beadták a pályaműveket....a döntés e hó 23-án lesz...

886. 1911. október 31./ 246. sz. Ellenzék.
A Bartha Miklós szobrot Istók János fogja elkészíteni.

887. 1911. november 4./250. sz. Ellenzék.
N.M.: A Bartha Miklós szobra.
...a Bartha Miklós szoborpályázaton Szeszák Ferenc a második díjat nyerte el...

888. 1911. november 7./252. sz. Ellenzék.
Enyedi Barnabás: Bartha Miklós visszatér közénk!
...a szoborpályázat döntéséről ír... Zala György ellenezte, hogy a megbízatást Istók kapja...

889. 1912. január 27./22. sz. Ellenzék.
Kritikus: Bartha Miklós szobra.
(Kritizálja a szobor alkotóját, bemutatja a szoborbizottság tevékenységének eddigi történetét)

890. 1912. április 30./98. sz. Ellenzék.
nn: Klősz József jubileuma. (50 éve van a pályán).

891. 1912. május 24./122. sz. Újság.
nn: Purjesz Zsigmond szobrának leleplezése.
...Három évtizedig volt a kórház vezetője... A kolozsvári klinikákról való távozása után, hálás páciensei, tanári társai, tanítványai és tisztelői szobrot emeltek a Klinika-kertben, a belgyógyászati pavilon bejáratával szemben.... Leleplezése e hó 27-én lesz.... A szobrot Vastagh György készítette..

891/A. 1912. május 28./119 sz. Ellenzék.
nn: A kórház ünnepe....a szobrot készítette: Vastagh György.

892. 1912. május 29./125. sz. Újság.
nn: A Purjesz szobor leleplezése.

893. 1912. július 13./165. sz. Újság.
A gyömörmegyei Sajógyömörben Mátyás szobrot fognak emelni. Most kötötték meg az alkut Holló Barnabással...

894. 1912. szeptember 3./199. sz. Ellenzék.
Fadrusz János mellszobrát, melyet a város által ösztöndíjban részesülő Pfliegler János ajánlott fel, Pozsony városa ércbe öntette.

895. 1912. szeptember 26./229. sz. Újság.
...Finta Sándor levélben azt írta anyjának, hogy kiszabadulása után Münchenbe költözik...

896. 1912. október 13./245. sz. Újság.
nn: A Mátyás szobor tízéves.

897. 1912. október 14./235. sz. Ellenzék.
Ifj. Székely Károly, a marosvásárhelyi Rákóczi-szobor készítője, elkészítette Miska Zsuzsának, az EMKE alapítójának síremlékét.

898. 1912. november 29./284. sz. Újság.
A Kolozsváron december 12-én megnyitandó szobor és képkiállítás rendezés alatt áll... Szeszák Ferenc küldeménye az öntési munkák miatt késik...

899. 1912. december 12./295. sz. Újság.
nn: Az EMKE kiállítása. Beszélgetés Szeszák Ferenccel.
...3-an állítottak ki szobrokat: Merész Gyula, Szeszák Ferenc és Veress Zoltánné, Kozma Erzsébet. ...Szeszák meghívást kapott, hogy az egyetemen szobrász tanítói állást vállaljon, s ez a pozíció alkalmat ad a kolozsvári származású jeles szobrászművésznek arra, hogy érdekes tervein szülővárosában dolgozzon... Kolozsvár közönsége elsősorban a Nemzeti Színház ormán levő ornamentikus kisebb szoborművek révén ismeri Szeszákot.... Részt vett a Bartha Miklós pályázaton, a debreceni Kossuth szobor pályázaton (ezt Margó Ede nyerte) ...Nagyszalontán az Arany szobor az egyik munkája, a határszéli Nagykanizsán egy Krisztus szobra van... Jelenleg 15 szobrot állít ki a kolozsvári kiállításon...