1814

0001.- 1814. Erdélyi Múzeum. Kolozsvár. Első füzet. 166 old.
Kolozsváratt, egy Norinberga tájáról idejött Simon nevű ügyes kőremetsző lakik. Egy magyar mágnás Kisfaludy regéiből Bakancsnak Lórájától való elválását metszette vele gyűrűje kövébe.

0002.- 1814. Erdélyi Múzeum. Kolozsvár. Első füzet. 166-167 old.
Az itten látható mejjkép ifjabb gróf Bethlen Gergely úr költségén jelent meg, ki a Múzeumnak ajánlatott. A kiadó azért vette fel, mivel a tiszteletet érdemelt gróf a nagyenyedi Ref. Kolle-gyiomnak 1794-ben egy gazdag ásványos gyűjteményt adományozott. Benkő József erdélyi historikus és statisztikus írónak pedig 1791 táján szabad szállást ajánlott, hogy nála minden gond nélkül, mely a munkálkodót tárgyától elvonja, élhessen s dolgozzék. Benkőn magán múlt el a szép alkalmatosságnak el nem fogadása /…/ egyike azoknak a pártfogóknak, kik a Múze-um megindításában a kiadót pénzzel segítették. /id. gróf Bethlen Gergelyről van szó /

1828.

0003.- 1828. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Szeptember 9. 22 szám, 175 old.
Nem régiben állított-fel N. Szebenben Bielz Mihály Úr egy Kő-nyomtató /Lithographicum/ In-tézetet, melyet ez az ügyes és életrevaló Úr már is annyira vitt, hogy némely tárgyban, a minek nyomtatott, nem is szükség tovább lépni. A magyar írásban, a képekben, munkamivekben, föld, vagy más akárminemű rajzokban is, meg van a lithographiai ügyesség, úgy hogy tsak dologhoz értő különböztetheti meg a rézmetszéstől /…/ azt lehet mondani, hogy Bielz úr nagyra vitte Er-délyben ezt az oltsó, újj nemes mesterséget.

0004.- 1828. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. December 27. 52 szám “ráadása”, 424 old.
nn: Megkülönböztetett magyar ifjú.
Valamint az Erdélyi Híradó kiadója szerencséjének tartja ezen ifjú betses törekedésével az Er-délyországi Haza nagyokat és Tudósokat, sőt általában a két Magyarhaza minden lakosait megesmértetni, úgy előre meggyőződött arról, hogy az egész Nemzet ditsőségének fogja tar-tani, mikor hallja, hogy Hazánkban efféle szembetűnő elmék teremnek, mellyeket kézzel-lábbal gyámolgatni szintúgy ditsőség. Az egész Híradás lett-dolgokon fekszik.
A nagy Enyedi ref. Ns. Kollégyiomban tanult Nemes Ifjú, Márkusfalusi Barabás Miklós, mi-nekutána magát egyéb tudományok mellett, a Szép-írás, Rajzolás és különösen a Miniatur, vagy Creon-nalvaló portraitirozás mesterségében szépen kiemelte és ezen ügyessége tekinte-téből Nagy Szebenben is, mint a hazabeli Nagy-Mestereknél, mind pedig amaz igen nevezetes Bruckenthali képespalotában /Bildergaleriában / található képeknek másolásában, nem kevés idejét töltötte vólna hasznosan el, oly szándékkal, hogy a nagy és nemes lelkű Hazafijak kegyes pártfogása mellett, külső országokat is meglátogatván, a Rajzmesterség teljes tökéletesség-vitelével, egykor kedves Hazájának, nem tsak hasznos szolgálattjára, hanem kellemetes díszére is lehessen, - ajánlja magát a Ns. Közönségnek, mint a ki, a fent írtak szerént: a,- Szép írás mesterségében, b.- Vidékek és egyéb tárgyak thussal vagy colorittal rajzolásába, c.- Creon – és miniatur – portraitirozásban, nem tsak haszonnal adhat órákat, hanem illendő áron, akárkit is kívánsága szerint portraitirozhat.
Kegyes pártfogoltatását, a hazafiasság és szolgálatja valóságos betse tekintetéből, annyival inkább reméli, mert a haszon-keresés tzéljából távol lévén, többet ígérni annál, a minek megfelelhetne, nem tulajdona. Környületesebben lehet felőle tudakozódni a Híradó kiadójánál.

1829.

0005.- 1829. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Január 17. 6 szám, 51-52 old.
/…/ Mi az oka, hogy Erdély, a mely régebben tudományos tökéletességre törekedett, s Magyar-országnál a tudományos kimivelődésben feljebb állott, most a Nemzetnek igen kicsiny részét kivéve, minden törekedés nélkül alszik, s halva él? /…/ Vajon nem lehet-é a nemzeti álmot-alvó Erdélyt felébreszteni, s a gondolkodás pályájára felhívni? /…/

1833.

0006.- 1833. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Január 19. 6 szám, 41 old.
A kolozsvári Casino ez új 1833-ik esztendő január 13-i napján megnyitatott, 180 részvényese közül 100 felül jelentek meg.

0007.- 1833. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Augusztus 17. 14 szám, 105 old.
nn: Tudnivalók a kolosvári Casinoról.
Félévi közgyűlés volt idei augusztus 10 és 11-dik napjain, melyben előfordult nevezetesebb tárgyak ezek:
1.- A választmány félévi tudósítása szerint a Casino kezdetekor, idei január 13.-kán volt 168, most augusztus 10.-éig van 256 részvényese /…/
4.- A Casino könyvtárában van eddigelé 150 darab könyv.
5.- Járat a Casino 35 féle újságot és időszaki írást.
6.- Casino szállással 4 esztendőre kifogadtatott gróf Kendeffy Ádám háza Bel-közép utcában, hol fenn és alatt van 15 szoba, 1 konyha és két kamara /…/
/…/ Ezen közgyűlés a 12-ik Szabálya e szerint módosult: A városban keresztül utazó, vagy ideiglen itt mulató nevezetesebb idegeneknek, az igazgatók adhatnak külön, s 3 hónapra szabad bejáró levélkét /…/ a Kolosvárt lakó tudósok és művészek közül pedig vendégeket egy esztendőre választhat mindég titkos szavazás utján a Választottság.
/Kendeffy Ádám gróf haláláról: Erdélyi Híradó 1834. II. 11, 12 sz. 91-92 old ír./

 

1836.
0008.-
1836. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 26. 25 szám, 193 old.
A művészet lelkes barátait a honi mivelődés szép előmeneteléből származott meglepő jelenet és örömérzet lepte meg ma, midőn ifjú magyar művész, székely-udvarhelyi Ágotha János úr, a mostan dicsőséges uralkodó császári királyi apostoli fenségnek természeti nagyságban nagy szorgalommal, pontossággal és csínnal olajba festett mellképét a Maros Vásárhelyi Nemzeti Casino részére ajánlotta /…/

0009.- 1836. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. December 3. 45 szám, 549 old.
Ő cs. kir. Fensége méltóztatott kegyelmesen megengedni, hogy Bielz Mihály Szebenben az Ágothai hitvallásúak Gimnáziuma rajz professzora, s kőmetsző, a Jassyban /Moldovában/ fennálló Orvosi és Természeti Vizsgáló Társaság levelező tagjává lett kinevezését elfogadja.

1837.

0010.- 1837. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Szeptember 30. 26 szám, 201 old.
Híres tájfestőnk, Markó, Kis Martonból Sopron megyében, ki külföldön méltán “Magyar Clau-de Lorainnek” neveztetik, egy négy láb magasságú képet készített, melyet jelenleg Bécsben van és 1200 pengő forinton kelt el.

0011.- 1837. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. November 25. 42 szám, 349 old.
Rajka Péter Cselmos: A művészetről.
Negyed század óta többféle művészek szaporodása hazánkban, a nemzeti fejlődés haladása mutatója, és az, hogy mostoha időjárásban is megteremtek, bizonyítja, hogy a Perichles Athe-naeje kies ege alatt, mely a virágzó mezőn zsibongó méhek módjára mindent mozgásba hozott /…/. A magyar is valahára a scythiai vad tökébe oltott görög ággal, nem utolsó helyet foglal el az európai miveltség keretében, s nem sokára a Kárpátokra s Dacia halmaira hozná a múzsákat a magyar Apolló /Széchenyi/ ha több követői lennének. S bár az a fő, szív és zseb földi három-sága oly teljességben ritkaság, vannak még is, kiket tisztelet és szeretet belső napfénye kísér.

0012.- 1837. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. December 19. 49 szám, 405 old.
nn: Barra Gábor halála.
/Kolozsvárt december 19./ Bánatos köz részvétet gerjesztett e városban Barra Gábor úrnak folyó hó 17-kén, sorvasztó tüdővész következtében, élete 36-dik évében történt halála.
Minekutána a néhai, a természettől nyert szép művészi ajándékait, német, francia és angol országokban tett utazásaiban nyert tapasztalásaival gazdagította, hazájában visszatérve, új életet önte az addig nálunk parlagon heverő szép művészet mezejére. Ha vissza tekintünk az ő rövid munkássági pályájára, a közelebbről eltölt hat évekre, a mint egy felöl örömmel szemléljük azok alatt a jó ízlésű szép nyomtatás előhaladását, a kőre metszés és nyomásnak nálunk általa lett első megkezdését, s ezek által valamint a sok szépen nyomtatott hasznos könyvek, így a hazafiak kőre nyomott képeik közre bocsátását – úgy másfelől minden elő haladás barátai fájlalják ezen közjóra született férfiú munkás élete véletlen elhunytát. A néhai érdemes férfiú, egy nem régen felállított papíros és szépmű kereskedésével is új életet önte az addig nálunk kevésbé ismert áruk körébe, s jó ízlésével a szép művek köz terjedelmét hatósan elősegítette /… /

1838.

0013.- 1838. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Május 1. 25 szám, 139 old.
Karacs Ferenc pesti rézmetsző halála /…/ született 1770, elhunyt ez év március 16-kán /…/

1839.

0014.- 1839. Erdélyi Házi Segéd Kalendáriom. Kolozsvár.
Kolozsvár lakosságának száma: 26. 650 fő. /férfi-11218, nő 12891, idegen 135, katona 967, há rom iskolában tanuló 1439 fő /…/ képíró, szobrász: 6 fő
1714 – 6896 fő, 1750 – 8544 fő, 1797 – 14522 fő
/…/ Kolozsvári Királyi Főkormányszék alkalmazottjai között:
- Concipista /fogalmazó/: Bölöni Farkas Sándor
- Concept-practikánsok: /…/ - Ádámosi Székely Dániel /Székely Bertalan édesapja/
/ 1840-ben Ádámosi Székely Dániel mellett feltűnik Pákei Lajos neve is. Székely
Dániel neve szerepel még: 1845, 1846, 1847, 1863, 1866, /

0015.- 1839. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 4. 2 szám, 7 old.
A hírlapok nagy érdekkel írnak Dupont testvérek egy találmányáról, mely régi, s becses okle-velekre nézve fontos leende. Egy chemiai készítmény által t.i. mind a nyomtatott, mind a kő-nyomás szokott módját, több példányokat lehet nyerni, és pedig a mi nevezetes, a nélkül, hogy az eredeti példány legkisebbé szenvedné általa, s a nyomást úgy intézvén, hogy még könyv formájában is lehet egybe hajtani.

0016.- 1839. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 17. 32 szám.
A napokban jelenék meg városunkban Wallner József úr, a Piloty és Löhle úrak műintézetének az ügyvivője. Utazásának céljáról több külföldi lapok tettek ezidáig említést /…/ Az érintett Mün cheni műintézet a bajor király ő felsége megegyezését kinyervén, hogy a müncheni k. föstvény-tár és schileisheimi képgyűjtemény műdarabjait kőnyomatokban közre bocsátsa, előfizetést nyi-tott a füzetenként megjelenő ilynemű gyönyörű műlapokra. Minden füzet 2-2 pompás kő-metszvényt fog tartalmazni…

1840.

0017.- 1840. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. November 10. 38 szám, 147 old.
Honunk azon jelesebbjeinek, akiknek itt, özv. Barráné és Stein szépmű kereskedésében föltűnő díszes képcsarnoka van, a napokban újból nevekedést nyert. Éppen most került ki ugyanis az itteni ref. főiskola kőnyomó intézetéből erdélyi ev. ref. püspök, Antal János úrnak, jól talált mellképét Simó Ferenc úr természetről kőre tett rajza után.

1841.

0018.- 1841. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 13. 30 szám, 117 old.
Pesten a műkiállítás június közepén kezdődik és július közepéig tart. A kiállításra csak az első művészek művei fogadhatók el, éspedig csak a jól sikerült derék művek, legyen bár olaj – vagy vízfestmény.

0019.- 1841. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Június 20. 52 szám, 207 old.
/…/ Kossuth Lajos kőre nyomott arcképe nem sokára megjelend.

0020.- 1841. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 20. 56 szám, 21 old.
Megérkezvén hozzánk is Kossuth Lajos óhajtva várt képe, Eybl műve után, a kép csínos, s mint a Jelenkor bp-i naplója mondja, találva van. Nekem, ki e sorokat írom, nincs szerencsém Kossuthot személyesen ismerni, de úgy tetszék, e képen nincs kifejezve azon igénytelen szerénység, melyet írásai lehelnek. Ugyanazon művésztől vettük koszorús Fáy Andrásunk, s a kis Filtisch Károly arcképeit.

1842.

0021.- 1842. Erdélyi Házi Segéd Kalendáriom. Kolozsvár. 86- 90. old.
Nagy Ajtai Kovács István: Az Elő-vagy Árapataki borvizekről és életről.
/Árapataka. 1841. Augusztus 6./
88 old. /…/ Vendégeink ide már májusban kezdenek jelentkezni és találhatók szeptemberben is /…/ számuk e nyáron meghaladja az 1200 is /…/ Kik ezek a vendégek? /…/ Neofil metropolita mellett, említék még egy oláhországi vendéget, Philippeskót a bánt /…/ Szathmári a festész Kolozsvárról arcképét éppen most rajzolta, s méltónak tartja, hogy egy példányban maga szá-mára is lefesse /…/

0022.- 1842. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Május 10. 37 szám.
Az idei műtárlat Pesten, június közepén nyittatik meg és tart július közepéig.

0023.- 1842. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Május 20. 40 szám, 313-314 old.
Derék művész hazánkfia Szathmári Pap Károly úr, “Itália” cím alatt nyolcvan, kőbe metszett képpel járandó új könyvének kiadását hirdeti. Óhajtottuk volna, hogy a télen elkezdett hason színű és irányú munkáját “Erdély Képekben” melyből, mint tudjuk csak az 1-ső füzet jelent meg, elébb végezte volna bé, vagy legalább abból több füzetet adjon ki, míg más vállalkozás-hoz kezd, mert így a sok féle kapás, az erő megosztása aligha a vállalatok nyomosságának és lehető tökélyének rovására nem történik. Őszintén kimondjuk, reméljük és óhajtjuk, hogy “Itália” jobban megfeleljen a közvágyakozásnak, mint az “Erdély Képekben” 1-ső füzete. Éppen ezért szerettük volna, ha tisztelt hazánkfia az új munkáiroli hirdetést annak előre dicsért alaposságát a kijövetel utánra halassza, midőn arról a közönségnek módja lesz ítéletet mon-dani. Mert bár örömest hisszük érdemes hazánkfiának, annak mit célba vett végrehajtására alkalmas voltát és meg vagyunk győződve szép lelki tehetségei, mint a “classikai földön négy éveken át tett tapasztalatai” szilárdsága felől.

0024.- 1842. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Június 14. 47 szám, 282-283 old.
A “Jelenkor” következő érdekes adatokat közöl kelet-Indiából: Schöfft Ágoston festész pesti hazánkfia, Agárból folyó év március 16-kán megindult, s május 26-kán Pestre érkezett./ Körösi Csoma Sándorról hozott értékes híreket. A lap 58-ii száma - július 22, 346 old. - Körösi Cso-ma Sándor haláláról ír /

0025.- 1842. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Június 21. 49 szám, 293 old.
Néhány hét előtt Pestről városunkba érkezett hazánkfia Hóra J. Lajos, ki párizsi, pesti stb., műkiállításoknál dicséretesen ismerteté magát, olaj-arcképfestéseit közelégülésre folytatja.
Maraszton, akadémiai festőművész is, kit már a pesti lapokból Daquerreotypi festményeiről dicsérve ismerünk, Kolozsvárra érkezett, s adandó jelentése szerint, nemcsak egyes szemé-lyeket, hanem többet is egyszerre s környezeteket néhány másodperc alatt legnagyobb hűséggel s a legkisebb részleteket is visszaadva, a természettel lefestend. Néhány képeit mi is láttunk s azok után bizton ajánhatunk.

0026.- 1842. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 1. 52 szám, 313 old.
Hóra J. Lajos olaj arcképfestő, s Maraston / és az ő Daguereotypi képei / emlékezék már. Újó-lag csak annyit, hogy ez utóbbinak Külső Monostor utcában, Ágoston házánál levő szállásán, ugyanitt készített Daguerre-féle számos dolgozatain kívül / 1-1 arckép 7 p. frt állítván elő / megtekinthetők közelebbről városunkban érkezett néhány díszes olajfestményei is. Maraston Giacomo úr ily nemű arcképek előállítását is kézséggel, s méltányos díj mellett ígéri elvállalni rövid - mind hallunk 8-10 napi - itt munkája alatt. Pesti születésű Hóra J. Lajosnak naponként szaporodó élethű arcképei mi több-több látogatót vonnak műtermébe.

0027.- 1842. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 19. 57, 342 old.
Alkalmunk van a Magyarhonban dicséretesen ismert művész Maraston úrnak működéséről szólni - Daguereotypei hasonlók a legfinomabb ángol rézmetszésekhez, és magokat a művé-szileg öszalkotott csoportulatok kellemei által különösen kitüntetik. Egyúttal figyelmeztetjük olajfestményeire is. Sajnos a derék művész városunkat hamarosan elhagyja.

0028.- 1842. Hon és Külföld. Kolozsvár. Szeptember 20. 75 szám, 297-298 old.
B.M.: Cáfolat Szathmári Pap Károly úr Erdély Képekben való munkájának II-ik füzetéből egy rövid cikkre.
/…/ Szathmári Pap Károly úr Erdélyt adja ki képekben, ennek már a második füzete jelent meg. /Ebben Detonáta és Ponor szegény vidékeiről ír a festő. B.M. ezt igyekszik megcáfolni, bizonyítgatva azt, hogy itt igenis jól élnek az emberek /

1843.

0029.- 1843. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Február 21. 15 szám.
Kőváry Lászlónak 1843-ban jelent meg “A beszélytár” című kötete / Az Erdélyi Híradó több folytatásos részben ismerteti a kötetet. Ebben a számban a Bölöni Farkas Sándorról szóló részt ismerteti /…/ egyébiránt becsessé teszi “A beszélytárt” Farkas Sándor mellszobra, mit fáradhatatlan Szathmárink művészkezének köszönhetünk /…/

0030.- 1843. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 14. 21 szám.
Festész Hóra Lajos úr, kinek arcképeiről lapjaink már korábban is dicsérettel tőnek említést, olajfestészeti ügyességének csalhatatlan jeleit, s így igen-igen kedves emlékeket hagyva maga után, még e hét folyamán távozik tőlünk Bukarest felé /…/

0031.- 1843. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 1. 31 szám, 182 old.
Simó Ferenc műtermében készülőben van a korán elhunyt, meleg keblű hazafi, Szentiványi Mihály, arcképe is, úgy miképp az ábrázatára holta után öntött gipsz és emlékezet alakját számunkra megtartatá. Az ábrázat alsó része jól van találva, ajkai, mint ha ma is mondanák: nekem Erdélyre egyetlen és utolsó személyem az unió. De szemei nem fejezik ki a humorban szikrázó színeket, és homloka nem a nyugalmat, mellyel a szász-mozgalmakkal szembeszállt. Óhajtandó, hogy mielőtt kőnyomatra kerül e kép, kik még vonásaira tisztán emlékeznek, Simó úrral emlékezetüket közöljék.

0032.- 1843. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 13. 47 szám, 227 old.
FIGYELMEZTETÉS: Bécsben oly szándékkal jöttem, hogy az erdélyi országgyűlési t.c. tagoknak még hátralevő arcképeit kőre rajzoljam és kinyomtassam, de három hónapi terhes betegség ezen célomban merőben megakadályozott, sőt az orvosok múlhatatlanul egy honi feredőt rendeltek mint gyökeres meggyógyulásom egyetlen feltételét, ezért a t.c. előfizető urak szíves elnézését kéretnek, míg egészségem helyreállításával a képek múlhatatlanul s a lehető legrövidebb idő alatt meg fognak jelenni.
Bécs. Június 1-én 1843. Szathmári Pap Károly.

1844.

0033.- 1844. Hon és Külföld. Kolozsvár. Január 30. 9 szám.
Felszólítás!
Tán későcskén, de országszerte kihirdettem volt, miszerint szándékszóm Életképekben cím alatt egy eszményi képszerzeményt a jelen évben megindítani, melynek tárgyai az élet külön-böző jelenetei, s más gyönyörködtető eszményi ábrázolatok, s ottan derék férfiak arcképei.
Előfizetés ára egynegyed évre, két hetenként megjelenne, ívnegyedni kőnyomatban, ugyan annyi magyarázattal, csak 40 kr. pp., mint az Erdélyi Híradó, s a Múlt és Jelen.
Azoknak, akik ezen szerzeményt – most kezdve – fél évig járatják, a nemzeti fejedelmek másodszor, és egy lapban kibocsájdandó arcképeikkel ajándékba kedveskedenek /…/
Sz. háromsági Magyari Lajos festész.
/ Mellékelve gróf széki Teleki Sámuel arcképe, Magyari rajza. /

0034.- 1844. Hon és Külföld. Kolozsvár. Április 5. 28 szám.
Felszólítás előfizetésre!
Már szinte ismeretes, Életelvek-nek második évnegyedi számai kezdenek megjelenni a folyó hóban. Megjelenik minden második vasárnap ívnegyednyi eszményi képben, ugyan annyi szö-veggel. Előfizetési díja évnegyedre 40 kr. pp.
Tisztelettel felszólítom honom lelkes fiait és leányait ezen előfizetésre, jelentvén, hogy az első évnegyednyi számok még megszerezhetők, s hogy az első fél évi számok megszerzői íven a nagy fejedelmek egy lapban kibocsátandó arcképeivel az árban belefoglaltatnak /…/
Kolozsvárt április 1-én 1844.
Sz. háromsági Magyari Lajos m. k., szállása Hídutca 224 szám

0035.- 1844. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Május 3. 36 szám.
Május 1-én kezdődött a városunkban még eddig sohasem látott szép műkiállítás, melyet egy Piac-sori házban e hónap 15-ig, tíz pengő krajcárért bemeneteli díj mellett, meglátni lehet. A jövedelem ebből egy n.s. Nőegylet buzgósága által közelebbről létrehozandó és konyítandó kisdedóvó intézet javára fog nyitatni /…/

1844. Hon és Külföld. Kolozsvár. Május 24. 42 szám.
Deutsch Móricz szépírás tanító felhívása!
Alulírottnak, ki mind a református kollégyombeli, mind más magán tanítványait a szépírásban fáradhatatlan szorgalommal kívánta oktatni, a jövő nyári cursusban néhány üres órái lévén, a főnemességnek és t. cz. Közönségnek szolgálatját ajánlja. Lakása az ev. ref. kollégiumban van.

0036.- 1844. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Július 23. 59 szám.
Szorgalmas és pártfogást érdemlő ifjú művészünk, Magyari Lajos, ki az “Életelvek” s ahhoz csatolt jeles hazafiak arcképe kiadását e félévben is folytatja, minden előfizetőjének az erdélyi fejedelmek egy egész és nagy lapra, igen csinosan rajzolt, s kőre nyomott arcképeivel ajándék gyanánt kedveskedik.

0037. 1844. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Október 15. 83 szám.
Egy sajátnemű s valóban remek festmény látható most városunkban, egy a bűneit megbánó Magdolnát ábrázoló és éjjeli világban látható kép, mely a jól talált árnyéklat erejénél fogva, a vászonról, mire rajzolva van, külön vált, csaknem élő valóságot állít a néző szeme eleibe. Ismé-teljük, remek, s valóban meglepő hatású kép, mely annak tulajdonosa állítása szerint, Rómába festetett. A t. cz. Közönséget arra figyelmeztetjük, látható a kép tíz ezüst krajcárért a Biasini vendéglő 23-dik számú szobájában. Művészet barátja nem fogja a festői ecset remekét különös öröm és megelégedés nélkül elhagyni. / Erdélyi Híradó szerint Giesel-festő a kép tulajdonosa. /

1845.

0038.- 1845. Hon és Külföld. Kolozsvár. Január 14. 4 szám.
Nn: A legrégibb fametszés.
Mostanig a Szent Kristóf képe tartott legrégibb fametszésnek, mely a reá metszett év szerint 1423-ban készült. Ezelőtt nem régen Mechel-ben történetesen egy más kép fedeztetett fel, mely 1418-ban lett metszve. /…/ Rajta a Boldogságos Szűz Gyermek Jézussal két élő fa között, Szent Katalin, Borbála, Dorottya és Margit képeivel. A nevel gót betűkkel vannak fel írva /…/ e képet Reiffenberg báró 500 frankon vásárolta meg.

0039.- 1845. Hon és Külföld. Kolozsvár. Június 12. /? szám/
Alulírott, minden nemű címerek készítésére, címiratok legújabb divatszerinti aranyos, vagy más színű betűkkel-i leírását ajánlja magát.
Deutsch Móricz, a kolozsvári ev. ref. főtanodájának szépírás tanítója.

0040.- 1845. Hon és Külföld. Kolozsvár. December 23. 102 szám, 407-408 old.
Valaki: Rafael. /Életéről és munkásságáról ír /

1846.

0041.- 1845. Kolozsvári Naptár. Kolozsvár.
64 old. Tiszti Névtár. - Fogalmazók / összesen 7-en/ Ádámosi Székely Dániel
- Tiszteletbeli hites jegyző: Kissomlyosi Simó Ferenc
68 old. Kolozsvári Kalauz.
- Simó Ferenc – Óvár, Víz utca- rajztanító az Elemi Iskolában.
- Deutsch Móricz – az Ev. Ref, Főtanodában szépírástanító.

0042.- 1846. Hon és Külföld. Kolozsvár. Január 30. 9 szám.
Ki az, ha mívelt nevet akar érdemelni, ki ne örvendezne az előhaladásnak, bár minő alakban tűnjön is fel! S így midőn királyi tábla jegyző, Magyari Lajos úrnak buzgalma következtében egy új hírlap, az úgy nevezett “Kiskövet” /ugyan még nem indult meg, de amint hallottuk a jövő hónapba elején megindulhat / megjelenéséről értesülénk /…/

0043.- 1846. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Február 4. 10 szám.
A Magyari Lajostól szerkesztett “Kiskövet” január utolsó hetében megindult.

0044.- 1846. Kiskövet. Kolozsvár. Augusztus 16. 33 szám, 262-264 old.
nn: Rafael. Életrajz arcképpel, melyet Magyari rajzolt.

0045.- 1846. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Október 1. 79 szám.
Városunkban két olasz jeles festő mulat, Lodi és Oeconomo, kiket az úri közönség annál is inkább figyelmébe ajánlunk, mivel nálunk az ilyen művészek valóban ritka madarak.

0046.- 1846. Kiskövet. Kolozsvár. Október 4. 40 szám, 319 old.
Lodi és Oeconomo olasz festészek megérkeztek Kolozsvárra.

0047.- 1846. Hon és Külföld. Kolozsvár. Október 5.
Belső címpalján: Benkő József, a Hárlemi Tudós Társaság Tajga arcképe.
Rajzola K. rajz Magyari, 1844 Kolozsvárt, hiteles kép után.

0048.- 1846. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 8. 185 szám, 624 old.
Két jeles festőnek városunkbani tartózkodására figyelmeztetjük a közönséget. Oecomo Aristid Bécsből és Lodi Maximilián Ferrarából, műutazást tevők, egy pár téli hónapot itt töltenek. Mindkettő híres velencei művész-képző académiából került ki. Portrait – és genre – képfestők. Az elsőnek több remekbeli műve állott a bécsi műkiállításban elismert fényes sikerrel. A második olaszhonból hivatott Bécsbe, az óriás Odeont frescora festeni, innént pedig Ischlbe hasonló foglalkozásban. A külföldi lapok mindkettőről nemcsak dicséretesen emlékeznek, de műveiket remek névvel is megtisztelik. Szálások a Biasini vendégfogadójában van.

0049.- 1846. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Október 11. 82 szám.
Vártárosunkban levő arc-, s történeti képfestész, Heinrich Jánost Bécsből a t. cz. közönség fi-gyelmébe ajánljuk, ki arcképei legélethűbb hasonlóságáért kezeskedik. Könyvárus Burián Pál úr boltjában egy pár jeles művészi darabja látható.

0050.- 1846. Kiskövet. Kolozsvár. Október 18. 42 szám, 335-336 old.
Marasztoni Jakab díszesen fölékített művészakadémiáját folyó hó 3-án nyítá meg Pesten, kite-hetőleg ünnepélyesen.

0051.- 1846. Kiskövet. Kolozsvár. Október 25. 43 szám, 343-344 old.
Az “Életképek” különös dicsérettel tiszteli Marastoni Jakab festész Akadémiáját, melyet az érdemes művész folyó hó 3-án nyitott meg Pesten, s számosan szerencséltették a művész me-rész lépését, gyönyörűen berendezett termeiben el és vissza kelve: elismervén, hogy a művészt illy merész lépésre nem nyerészkedés reménye kecsegteté fel, hanem inkább elszánt áldozat-kész lelke emelte őt, könnyen elhihető róla, ki már 14 év óta vallja honának magyar hont, s is-merheti, mi nehezen kaphat lábra fiai között, bár mily üdvös elemzet. Az Académia terme valóságos műkiállítással, beccsel és ritka szerűvel derül fel /…/ Méltó pártolás ölelje honunk jeles művészét.

1847.

0052.- 1847. Hon és Külföld. Kolozsvár. Február 4. 10 szám.
A rézmetszetek gyűjteménye a Francia Királyi Könyvtárban jelenleg 1.302.620 darabból áll, s mivel időről-időre nevelkedik, annak számára rövid idő alatt új épületet kell építeni.

0053.- 1847. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 1. 261 szám, 417 old.
Olaszhonból csak most érkezett Morvay Ignác arcfestő honfitársunk darab ideig köztünk mu-land. Kik a tehetséges ifjú művész e tekintetben szolgálatával, kit mi a közönség figyelmében szívesen ajánljuk, élni kívánnak, megtalálhatják Szentlélek utcában 202 szám alatt.

0054.- 1847. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. Október 3. 79 szám.
Nemzeti Színházunk belsejében nagyszerű javítások, valamint újítások is tétettek, Telepi három hét óta festi az új díszítvényeket, s a színpad is lejjebb szállítatott /…/

0055.- 1847. Múlt és Jelen. Kolozsvárt. November 7. 89 szám.
Közelebbről megjelent az ev. ref. kollégyom kőnyomó-intézetében, valós d. titkos és kormány-széki kincstárnok, hidvégi gróf Mikó Imre Úr ő excelja jól talált arcképe, melyet elemi iskolai rajzmester, Simó Ferenc természet után rajzolt /…/ U.a: Erdélyi Híradó 720 old.

1848.

0056.- 1848. Kolozsvári Naptár. Kolozsvár.
80-82 old. - A kolozsvári Nevelő Intézetek, Tanodák tanárai.
- Az r.k. elemi iskolában /Convictusban/ Simó Ferenc – Óvár, Víz utca.
- Arcképfestő: - Simó Ferenc
- Bodnár Lajos – lakik: Kolozsmonostori kapunál.
- Scheindhauer N. –lakik: Monostor utca, Gebárd-ház.
- Szépírástanító: Láposi Lajos - lakik a ref. Kollégiumban
104-105 old. - A céhet nem alkotó mesterek:
- Címfestő: - Danielis Károly – lakik a Bel-Farkas utcában.
- Simai N. – lakik a Szén utcában
- Nieder Reider Ferdinánd – lakik a Monostor u.
- Festő és decartirozó: - Giusti József – lakik az Óvárban
- Hajek Ferdinánd – lakik az Óvárban.

0057.- 1848. Unió Zsebkönyv. Kolozsvár.
Szerkeszti: Újházy, Kiadja: Barráné és Teinnál
Nyomtatott Kolozsvárt a kir. Lyceum betűivel.
Belső borítóján melléklet, amely gróf Teleki Domokos arcképét adja.
Felirata: Rajzolta Szabó 846, metszették Lipcsébe. Schilling se. Leipzig.

1849.

0058.- Megjelent: 1864.-ben a Közhasznú Erdély Kis Naptár-ban.
1849. augusztus 6.- Bodor Pál a marosvásárhelyi egykori musikális piaczi kút feltalálója,
bankjegy-utánzó, ezermester, Kolozsváron meghalt.

1850.
Lakosság száma: 18. 166 fő.
0059.- 1950. Kolozsvári Lap. Kolozsvár. Április 23. 49 szám.
Bécsben jelenleg több magyar művész tartózkodik, részint kereset, részit kiképzés végett.

1851.

0060.- 1851. Kolozsvári Lap. Kolozsvár. Február 18. 178 old.
/…/ A művészet, irodalom kevés fölkentjeinek száma egy jelessel ismét kevesebb lett. Maros-vásárhelyt a derék Szabó János múlt hó 27-én reggel, 57 éves korában, szél érte és meghalt /…/ Itt csak a képeit másolta a csaknem magától fejlődő képíró - ki kedvező körülmények között Raphael lehetett volna. De az idő ecsetét eltörte a halál /…/

1853.

0061.- 1853. Kolozsvári Naptár. Kolozsvár.
Kolozsvári Kalauz: - Festő-szobrász-metsző összesen: 12 fő.

0062.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Március 7. 117 oldal.
Kőváry László /… / január 14-én írta, hogy a Kubinyi és Vahot által szerkesztett “Magyaror-szág Képekben” című albumban Erdély is képviselve lesz /…/ Nagy kérdés: lehet-e Erdélyről jó képeket szerezni: /… / Sikó Miklós e tervre megnyerve, már a napokban elküld egy pár képet /… /

0063.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Április 9. 180 oldal.
/…/ Sikó Miklós /…/ a könyv címe “Magyarország és Erdély képekben” leend. Az illetők kö-zött az egyezmény létre jött, minek következtében Sikó Miklós festő hazánkfia közremun-kálását Kolozsvár piaca és nevezetesebb épületeinek rajzolásával már megkezdte.

0064.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Május 14. 245 oldal.
A napokban meglátogattuk Sikó Miklós műtermét, s éppen Kolozsvár piaca című képet fejezé bé “Magyarország és Erdély képekben” című vállalat számára /…/ A kép a piac keleti, nyugati és északi oldalait hozza, ott látszik a háttérben a Fellegvár /…/ Óhajtandó, hogy a kőnyomat az eredeti szép dolgozatot a leghívebben visszaadja.

0065.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Július 6. 22 szám.
Az idén már több Magyarhonból való fiatal jött Erdélybe tudományos beutazásra. Jelenleg Melczer Gyula és Klimovics arc-, és tájfestő mulat városunkban a tesznek a vidékre kirán-dulásokat. Klimovics Köváry számára már több romot levett, s egész utjában szorgalmasan fogja gyűjteni a festőiséget.

0066.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Július 6 / 22 szám.
Sikó Miklós festőnk is elutazott már a Székelyföldre, hol Borszék és Előpatak lesz főmulatás helye. A leveendő tájak egész lajstromát jegyezte fel magának, mi hasonló célra lesz összegyűjtve / “Magyarország képekben” című kötet számára /

0067.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Július 20. 37 szám.
Az itteni Lyceumban létező rajztanoda tanára azon szép gondolatra jött, hogy növendék rajza-iból műkiállítást rendezzen. Az idei tárlat folyó hó 24-én reggel 9-12, s délután 3-6 óráig lesz nyitva a Lyceum nagy termében. Ezen minden bemeneti díj nélkül, élvezet megérdemli, hogy számos látogatónak örvendjen.

0068.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Július 27. 39 szám.
A Lyceum Rajztanoda növendékeinek műveiből rendezett kiállítás folyó hó 24-én végbement. Összesen 133 mű volt kiállítva, melyek közt több csínos dolgozatot láttunk, s a többi műven is szorgalom és haladás volt észrevehető, mi annál inkább dicséretre válik, mind a tanár úrnak, mind növendékeinek, mert a kiállítás eszméje alig pár hét előtt születvén, arra készülni, úgy szólva, idő sem volt. A legjobb művek a tanár úr magán tanítványaitól voltak. Az igazgatóság gondoskodott jutalomról is, mely állt egy arany és egy ezüst tallérból, amit sorshúzás utján a legjobbnak kijegyzett hat, vagy nyolc kép készítői közül kettő nyert el.

0069.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. Augusztus 17. 45 szám.
Klimovics és Melczer magyarhoni műutazok, tegnap hagyták el Előpatakoz. Klimovics néhány igen jó tájképet vett le útjában, milyenek az egeresi kastély, az almási-, torockó-szentgyörgyi várrom, Tardai-hasadék, a Szamos egyesülése Révnél, Mátyás király születési helye Kolozsvárt a radnai templomrom /.../ készített két olajképet is. Egyike a radnai Ördöghíd, a korondi fürdő. A népviseletből eddig a kalotaszegit, torockóit s háromszékit vette le vízfestékben. Ezek mellett viszi Kőváry László olajba festett, jól talált arcképét is.

0070.- 1853. Hetilap. Kolozsvár. November 30. / ?szám/
A városi táncterem / vigadó / kiújítása holnap lesz végezve. A táncterem alapszíne rózsaszín márványzat, közötte cirádák és oszlopzatok, s az ablakok között antik fők. A mennyezet mithologiai ábrái, s a karzaton hangszer-csoportozatok igen jól vannak festve. Festője ide való festőnk Stadler /... /

1854.

0071.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Január 28. 8 szám.
Kőváry László Erdély ismertetését folytatólag közkedvességű festőnk Sikó Miklóssal “Erdély Képcsarnoka” megkezdésére egyesültek, s annak első szállítmányát dr. Barráról már a napok-ban adják. / Barra dr. 1854. 01. 22-én hunyt el, nekrológját 01. 25-én, 7 sz.-ban közli a lap /

0072.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Február 12. 12 szám.
A közfájdalom között elhalt dr. Barra arcképe megjelent. Mind a mellett, hogy azt egy kis da-gerreotip-képről kellett tenni, Sikó ügyes rajzónának sikerült a kedélyes arc vonásait visszaad-ni. A kiállítás legjobb kőnyomataink közzé tartózik.

0073.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Február 15. 13 szám.
nn: Még egy szó a Barra-emlék ügyében.
/.../ Barra képét már bírjuk: az a derék Sikó rajza után kőre metszve nem soká közkincsé vál-tozik /.../ Azonban márvány, vagy öntöttvas - szobor emelése is indítványoztatik a Sétányon, Nagy piacon, vagy Trencsén-várban /... /

0074.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Március 25. 24 szám.
Deutsch Móric /.../ szépírástanítás iskolát szándékszik felállítani /.../ Az iskola jövő hó elején megnyílik /.../ Deutsch úr, kisdedóvó Herdina Gáspár úrral fogott kezet, s az iskola az óvári óvodában lesz. Tanításra csak hét éven felüli leánygyermekeket vesznek fel, s német, latin folyó íráson kívül, a tehetségesebbek betűk írására, valamint gyorsírásra is tanítatnak. Ezen kívül ok-tatást nyernek a tanítványok a rajz különféle nemeiben, akiket egy külön teremben Herdina úr neje fogja nevelni.

0075.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Április 8. 28 szám
A festészet mozgásban jött városunkban. Sikó Miklós arcképfestőnk kezdé meg dr. Barra ké-pével, halmozott foglalkozása mellett, nem soká a Diana-fürdő képét fogjuk tőle kapni. Simó Ferenc rajztanár a boncidai kastély képét teszi kőre, melynek első tábláját már Kühn Vilmos lyceumi kőrajzoló közre bocsájtá. Nem hallgathatjuk el méltányolat nélkül ez utolsó azon fáradozását, miszerint erdélyi tájképeket kezde színezni Szathmári után, s azokat terjeszteni igyekszik.

0076.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Április 26. 33 szám.
A Deutsch és Hrdina / Herdina / urak szépírás és rajziskolájokról örömmel halljuk, hogy szé-pen gyarapodik.

0077.- 1854. Hetilap. Kolozsvár. Szeptember 30. 78 szám,
Sikó Miklós arcképfestőnk festőtermét e télre, a Híd utcában, a Pákei-háznál tegnap nyítá meg. Jeles festőnk, mind mindig, el van halmozva munkálatokkal.

1855.

0078.- 1855. Erdélyi Képes Naptár. Kolozsvár.
35 old.- Tanodák, iskolák: A R.k. nyilvános teljes gymnázium tanári kara:
Simó Ferenc rajztanár
Ruzicska György énektanár
Deutsch Móricz szépírástanító
Fekete János román nyelvtanító
43 old.- Céhet nem alkotó iparosok. - Pecsétmetsző: Geisberg Farkas.

0079.- 1855. Hetilap. Kolozsvár. Március 21. 23 szám.
Erdélyi hazánkfia, Szathmári Pap Károly, szép kitüntetésben részesült. A jeles festész ugyan is a keleti harctér jeleneteiből összeállított photographiai albumáért Ő Cs. Kir. Apostoli Felségtől a Művészet és Tudomány nagy érempénzét nyerte.

0080.- 1855. Hetilap. Kolozsvár. Március 31. 26 szám. / utolsó szám - a lap megszűnt /
Nálunk tán soha annyi mód és kéz nem állt rendelkezésre annak, aki arcát a haladó idő enyé-szetétől meg akarja menteni, mint éppen most, s ez városunk becsületére válik. A sok kínálko-zó alkalom közül választani szinte bajos. Kik az élethűségű kép mellett az aqvarelle színek sze-lid, vagy az olajfestés századokra szóló kifejezésében gyönyörködnek, menjenek az ismert tehetségű Sikó Miklós műtermébe, vagy Urlaky János fiatal, de műveiben máris szép tehetsé-get tanúsító hazánkfiához, aki egykori mesterével, Simó úrral nyitott műtermet, s mindkét helyen kielégítő eredményre jutnak. /… /

1856.

Kolozsvár lakosságának száma: 21. 446 fő.

1857.

0081.- 1857. Aradi Utasító Naptár. Arad.
Arad Szabad Királyi Város Névtára. 82-86 old.
82 old.- Tanodák, iskolák, növeldék.
1.- Aradi rom. kath. Főgymnasium / az Iskola utcában / rendkívüli tanára Blum Lajos rajzban.
/ Blum Lajos tanít a Kereskedelmi Iskolában is /
2.- Rózsaági Főiskolája. / Sziget utca, 301 szám /
Rajzot tanít Rózsaági Márton

1858.

0082.- 1858. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 28. 17 szám.
Veress Ferenc és Vastagh György, e két név máris oly kedvezőleg ismeretes Erdélyben, és főleg Kolozsvárott /.../ egyesülésük óta, mely egyfelől a hazai festészetre nézve nem kis nye-reség, már mindenütt találkozunk sikerült műveikkel. Közelebbről Stein János könyvkeres-kedésénél egész tárlatot látunk ily árny és színezett képekből /... / Május 20 / 40 sz.- reklám

0083.- 1858. Delejtű. Temesvár. Július 20. 3 szám, 22-23 old.
Ormos Zsigmond: Hazai művészet.
Boutiboune. Pesti születésű francia festő, Kovács Mihály, Párizsban él és ott dolgozik /…/ Heves megyében született 818-ban /…/

0084.- 1858. Delejtű. Temesvár. Július 20. 3 szám, 24 old.
Gyulai Károly tájrajzai igen szépen szaporodnak /…/ 20 darab kőrajzot szándékszik készíteni hazánk szebb tájairól. Most 5 elkészült, melyek Hátszeg vidékét, Illok és Erdőd részleteit mutatják /…/

1858. Delejtű. Temesvár. Szeptember 7. 10 szám, 85 old.
E napokban kaptuk Vizkelety Béla képét, melyen Mátyás az igazságost, kőrajzban készített el /…/

0085.- 1858. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 28. / ? sz./
Urlaky János kolozsvári polgárfiú, ki a festészetbe kitüntette magát, most egy fényképezőgépet hozatván, díszes képeket állít elő, olajjal s aqvarellel színezve, amit ezt Monostor utcai kiállí-tásán láthatjuk.

0086.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 25 / ?sz./
Sikó Miklós és Vastagh György egyesülve, műtermet állítottak fel. Középutcában, László Fe-rencné házánál az emeleten, hol olajjal és aqvarellel festendő mindennemű képekre megrende-léseket fogadnak el.

1859.

0087.- 1859. Erdélyi Naptár. Kolozsvár. 226 old.
Festészek: - Veress és Vastagh photographiai és festészeti atelierje…
- Urlaki János festész Külmonostor utca
- Sikó Miklós festész, Házsongárd.
Rajztanítók: - Simó János, Lyceumi tanár
- Bodnár János Házsongárd.

0088.- 1859. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 27. 8 szám.
Megtekintettük a Közép utcában Sikó és Vastagh derék festészeink műtermét, hol már igen szép olajfestményeket láthatni, különösen magára vonja figyelmünket egy históriai kép váza, hol nagy alakban, azon ünnepélyes jelenetet állítanak elé, midőn a pozsonyi országgyűlés Mária Terézia császárnő trónjának védelmére életét és vérét ajánlja fel. E szép történelmi képet Bethlen Károly úr rendelte meg. Még megragadóbb képcsoportot állít elő Vastagh úr, Kemény Simon halálát ábrázoló öt csataképben. E fényes emlékű történelmi képet báró Kemény István rendelte meg, előre az Erdélyi Múzeumnak szentelé azt.

0089.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 27. / ? szám./
Kőváry Endre tehetséges fiatal festőnktől, ki már két éve képzi magát Bécsben a Képző-művészetek Akadémiáján, Stein János úr üzlete kirakatában pár szép olajfestményét látjuk.

0090.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 17 / ? szám./
Azon irodalmi és műtárgyak értéke, melyek 1858-ban az osztrák birodalomba hozattak 7. 696. 940 Ft volt - olvassuk a Kalauzból - ellenben a kiküldöttek értéke 3. 202. 130 Ft tett ki. Vajon mikor lesz ez megfordítva?

0091.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 12. /? szám./
Megjelent Pfeifer Ferdinánd bizományában “Adatok a művészet történetéhez” írta Ormos Zsigmond, 1859.

0020.- 1859. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 27. 111 szám, 448 old.
Látogassák meg Sikó és Vastagh műtermét, Bel Közép utca, Biasini ház /…/ Vastagh úr ép Kazinczy életnagyságú mellképének festésével volt elfoglalva, ami az Erdélyi Múzeumnak fog felajánlani

1860.

0093.- 1860. Erdélyi Naptár. Kolozsvár. 18 old.
Kolozsvári Kalauz.
Érc-metszők: - Gyarmati Mózes, Sétatér utca 21.
Festők és fényképészek:
- Veres és Vastagh photographiai és festészeti atelier, Sétatér utca 46.
Készítenek a legújabb arcképekről életnagyságig minden modorban, a leghí
vebben utánozva a természetet, a legjutányosabb honoráriumért. Ily fény- és
olajfestett képek látható Stein János könyv és szépmű kereskedésében.
- Urlaki János, festész és fényképész, Kül Monostor utca.
- Sikó Miklós, festész, Házsongárd, hazai első rangú művészünk.
- Marschelek Ferenc, fényképész, Búza utca
- Ifj. Lukács János, fényképész, Belső Szén utca.
- Békési József, Bel Magyar utca
- Theisinger János, fényképész.
Rajztanítók:
- Kis Somlyói Simó Ferenc, Lyceumi tanár, Óvár szeglet, Báró Apor-ház.
- Bodnár Dániel, Bel Közép utca 378.

0094.- 1860. Erdélyi Naptár. Kolozsvár. 261-262 old.
Koós Ferenc: Külföldön levő magyarok.
/…/ A festészetben képviseli nemzetünket itten kolozsvári Szathmári P. Károly
u.a, mint a Bukuresti magyar Közlönyben.

0095.- 1860. Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. Július 7. 4 szám.
Szathmáry Károly úr, erdélyi hazánkfia, s románhon legjelesebb festésze, művészi útjáról Pá-rizs és Londonból körünkbe visszaérkezett. Ő mint ünnepelt művész, sok éve, hogy Bukares-tbe lakik, s alig van festői művészkedvelő család, hol az ő művei nem volnának láthatók. A kormány Románia térképének elkészítésével bízta meg, ha jól értesültünk, 12 ezer darab ara-nyért, s másfél év alatt készen kell lennie, ide nem értve Moldvát. Műtermében szíves volt a fényképezés különbféle ércekbeni edzés új találmányait megmutatni, s a képek sebes és olcsó terjesztésének modorával bennünket megismertetni. Örömmel jelentjük, hogyha sűrűn érkező előfizetők bennünket oly helyzetbe tesznek, hogy lapjainkban s velük mellékletekben műképek adására erőnk felnövekszik, e művész hazánkfiával a mai előzetes egyezkedés szerint azonnal egyezkedünk ily képek kiadására, s hogy itt a szomszédhonban hol az ősi harcosok magán, vagy a románokkal együttesen hordozzák meg a győzelem lobogóját. Érdekes tárgyakban nincs hiány, azt előfizetőink tapasztalni fogják.

0096.- 1860. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 19. 58 szám.
/... / a napokban meglátogattuk derék festőnk Vastagh György úr műtermét, Bel Közép utca, régi Posta-ház /... / többek között meglep gr. Kendeffy Ádám életnagyságú képe. Most Bran-denburg Katalint festi a Porosz Királyi Képtár számára.

0097.- 1860. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 28. / ? szám./
A helybeli Casino e napokban kapta meg Pestről a megrendelt Széchenyi képet. A művet Bara-bás mesteri ecsetje állította elő, a Széchenyit ifjúkori, díszöltözetben szemléli. Stein könyvke-reskedésében igen csinos Széchenyi képek kaphatók en miniatűr, Veress photographiája után.

0098.- 1860. Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. Augusztus 18. 10 szám, 186 old.
Szathmáry Károly hazánkfia rövidesen egy román képes újságot fog oly cím alatt megindítani. ’Illustratiunea” szerkesztője a román irodalomban ismeretes egyén, Záni leend. Annak idején bővebben fogunk írni erről.

0099.- 1860. Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. Október 27. 20 szám.
Említettük volt lapunkban, miszerint Tekintetes Szathmáry Károly derék hazánkfia Zanne szer kesztése alatt “Illustratiunea” címen egy képes román lapot fog megindítani. E lap már meg is indítatott, mi ma kaptuk meg a 4-ik számát, mely négy érdekes képet hoz u.m. a küsztendzsei kikötőt, egy kalabriai tábort, II Napóleon algíri fogadtatását, s D. Róbert Fleury után az inqui-sitio korából egy magható jelenet. A lap kiállítása igen csinos, betűi szép tiszták, alakja hasonlít a Vasárnapi Újságra. Megjelenik egy héten egyszer, ára egész évre 100 piaszter. Sok szeren-csét kívánunk a derék vállalkozónak, ki magyar létére maga alapítá a legelső képes újságot.