0100.- 1860. Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. November 17. 22 szám, 88 old.
Kedves hazánkfia. Szathmáry Károly /…/ megértvén eddigi kínos helyzetünket, ügyünket me-leg kebellel ragadá fel és kegyeskedett lapunk számára egy külön magyar nyomdát felszerelni.

0101.- Bukuresti Magyar Közlöny. Bukarest. 261-262 old.
Koós Ferenc: Külföldön levő magyarok. Magyarok külföldön Oláhországban és Moldvában.
/…/ A festészetben képviseli nemzetünket itten kolozsvári Szathmári P. Károly hazánkfia. Büszke lehet rá nemzetünk, hogy őt magáénak mondhatja. Érdemét az európai nagyhatalmak úgy is régen elismerték, mert nincs közöttük egy is, ki öt aranyéremmel, vagy más kitüntetéssel meg ne tisztelte volna. Itt pedig ritka a bojárház, melynek falait az ő remekművei ne díszítenék, s bár e téren itt felette sokan foglalkoznak, versenyt vele egy se tarthat.

1861.

KORUNK. 1860-1861 /1-267 sz. / szerk: Fekete Mihály, ezt követően 1867-ig szerk: Kőváry László

0102.- Korunk. Kolozsvár. Március 8. 62 szám.
A néhány hét óta itt tartózkodó arcképfestő, Csillagi Lajos, még egy ideig körünkbe marad, de mint halljuk, nem szándéka itt állandólag letelepedni /... / szállása a Tauffer-házban az Óvárban van.

0103.- 1861. Alföld. Arad. Augusztus 8. 7 szám.
Prepeliczay Lajos úrnak két arckép festménye látható, egyiken Bettelheim Testvérek boltjában, a másik a szerkesztőségi hivatalban.

0104.- 1861. Alföld. Arad. Augusztus 17. 14 szám.
Olajfestményi küldemény, különböző mesterektől érkezett Olaszországból eladás véget szer-kesztőségünkhöz – olasz árvák öröksége. A képek közszemlére a hivatalba kitéve.

0105.- 1861. Alföld. Arad. Augusztus 28. 22 szám.
Szamosi Elek jeles festészünk Olaszországból aradi ismerőseit látogatni megérkezett /…/ majd Franciaországba készül.

0106.-Korunk. Kolozsvár. Szeptember 1. 187 sz.
Jeles festészünk Vastagh György úr az Erdélyi Múzeum számára kancellár b. Kemény Ferenc ő extiája arcképét készíti. A kép az ősz államférfi vonásait a megszólalásig híven adja vissza.

0107.- 1861. Alföld. Arad. November 24. 49 szám.
Ma vala alkalmunk látni egy fiatalembernek, Munkácsy Mihálynak néhány creyonnal rajzolt arcképeit. Ez ifjú ezelőtt 5 hóval még mint asztalos legény dolgozott Gyulán, hol némi festési vázlatok nyomán derék Szamosi őt felfedezé, s benne rendkívüli talentumot gyanítván, egy hónapig tanítá. A képek minden műértőt meglepnének. Tisztelet a mesternek és lelkesedés a egyszerű magyar fiúnak.

0108.- 1861. Alföld. Arad. December 1. 103 szám.
Szamosi Elek jeles festészünk, kinek gyönyörű munkái nemcsak városunkban több lakását, de a vidéken is többeket díszítenek, legközelebb a gyulai kastély számára, a Weincheim család megbízásából, több családi és egyéb arcképet készített, újra közöttünk van, s találó ecsete me-gint rendelkezésre áll. Kiadónk könyvkereskedése “Vízhordó Erzsiké”-jét tette ki közszemlére, mely csakhamar elkelt.

0109.- 1861. Alföld. Arad. December 11. 111 szám.
A fogarasi Nagy Miklós egy érdekes festményt tett le szerkesztőségünkbe /…/ Szentmezei me-zőt ábrázolja, hol Hunyadi szétverte a törököket, s hol hős Kemény Simon elesett /… /

1862.

0110.- 1862. Aradi Utasító Naptár.
Hirdetés. – 137 old.
HIRT ANTAL akadémiai festész, lakik Kovács utca 4 szám alatt, ajánlja magát mindennemű templomi festvények, zászlók sat. Elkészítésére, valamint külhasználatra megkívánandó gyógy-tár, fűszertáblák, s címerek készítésére.

0111.- 1862. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 20. 29 szám.
Jobbágy Károly szép reményű fiatal festészünk jobb életre szenderült.

0112.- 1862. Korunk. Kolozsvár. Május 21. 79 szám.
A festészet barátait értesítenünk kell, hogy jeles festészünk Vastagh György lakását a b. Mo-nostor-utcából a volt Mikes-féle házba tette át. Vastagh úr művészi ecsete alól évek óta annyi sikerült kép került ki, hogy tehetsége széles körben ismeretes, nem is ezt akarjuk kiemelni, hanem csak arra kívánnók figyelmeztetni a festészet kedvelő szüléket, hogy gyermekeiket illetékesebb mestert messze vidéken aligha kaphatnak, s művész hazánkfia kétszeres méltány-latot érdemel, midőn műtermét aránylagos számú tanítványok előtt is megnyitá.

0113.- 1862. Alföld. Arad. Június 12. 134 szám
K: A francia művészet. / Tárca /
Folytatás: 1862. VI. 15 / 137

0114.- 1862. Alföld. Arad Július 5. 153 szám.
Kiadónk könyvboltjában / Bettelheim Testvérek, Főtér, Szabó-féle ház /…/ a fáradhatatlan Szamosi művészhazánkfiától ismét egy szép olajkép van kiállítva, címe: Erzsike, a kútra menő leány, kit a művész természet után rajzolt Gyulán.

0115.- 1862. Korunk. Kolozsvár. Július 9. 104 szám.
Mint halljuk a helybeli rom. cath. Lyceum rajztanodája a július-augusztusi szünidő alatt redki-vüli magánoktatására nyitatott meg. Ezt már most számosan veszik igénybe. A leckék - illetve magán órák - délelőtt 10 órától 12-ig tarttatnak meg /... /

0116.- 1862. Korunk. Kolozsvár. Július 16. 107 szám.
Maszák Hugó jeles Barabásunk tanítványa Kolozsvárra érkezett, Veress Ferenc fényképészeti modorát elsajátítandó

0117.- 1862. Korunk. Kolozsvár. Július 30. 113 szám.
A brassói román műkiállításon a kolozsvári román ipar is képviselve lesz. Többek között innen egy képet küldenek, mely Básta által meggyilkoltatott Mihály-vajdát, ábrázolja életnagyságban. Az alak szobából kilépüleg, távolba mutató állást foglal, dolmánya kék, nadrágja fehér, palástja bíborszín. A ruházatot Molnár Zs. és R. itt lakó román hölgyek hímezték nagy gonddal és semmi áldozatot nem kímélve, az arcot Vastagh György festette. Ezen értékes, díszesen kiállí-tott kép egyike lesz a műkiállítás becses tárgyának. / A Román Irodalmi és Művelődési Egylet első titkára, Gheorghe Baritiu, nyitotta meg a tárlatot augusztus 1-én. /

0118.- 1862. Alföld. Arad. Augusztus 3. 178 szám.
Az elemi tanoda épületében, Templom utca 6ik szám alatt, ma láthatók még utoljára a tanulók mutatvány rajzai. Oly szép volt a tanulók idei előmenetele, hogy a látogatók biztos műélvezetre számíthatnak.

0119.- 1862. Alföld. Arad. Augusztus 9. 183 szám.
Aradi építész úr, Lippert József terve és rajza után készült ezüst ereklyetartó, mely első Szent királyunk jobbját fogja őriztetni, Bécsben Brose V. úrnál / Alzer külváros 48 szám / elkészült, mely gót ízlésű kápolnát ábrázol.

0120.- 1862. Alföld. Arad. Augusztus 10. 184 szám.
Guttmann Henrich kőmetsző a helyben lakó izraelita Guttmann Isac fia és a korán elhunyt Guttmann Jakab szobrász testvére, nemrég Triesztbe telepedett le /…/ a helyi közösségtől pénzkölcsönt és támogatást kapott.

0121.- 1862. Alföld. Arad. Augusztus 25. 194 szám
Szent István jobbját e hó 15-én helyezték a Mária Terézia által készítetett ereklyetartóból ez újba.

0122.- 1862. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 28. 126 szám, 505 old.
nn: A pesti műegylet részéről.
Közelebb felszólítás érkezett részvények vásárlására. Ezen egylet feladata a művészet szerete-tének terjesztése, az ízlés nemesbítése hazánkban, még pedig először: folytonosan tartó műki-állítás, másodszor képsokszorosítás utján /…/

0123.- 1862. Alföld. Arad. Augusztus 28. 197 szám.
Jeles festőművészünk Szamosi Elek úr, előnyös feltételekkel Torontál megyébe, a Karácsonyi családhoz hivatott meg.

0124.- 1862. Alföld. Arad. Október 7. 230 szám.
Örömmel értesítjük az aradi közönséget, hogy Böhm Pál fiatal festő érkezett Nagy Váradról városunkba, s legalább a télen állandóan itt marad. Lakik Nagyhíd utca Dongel-féle házban, 1 szám alatt. Ő azon kívül üres idejét művészetbeni tanításra használja föl. Miután Szamosi elköltözött, Böhm úr érezhető szükséget is pótol városunkban.

0125.- 1862. Alföld. Arad. Október 28. 248 szám.
Böhm Pál városunkba léte óta polgártársunk S. J. és neje arcképét készítette el.

0126.- 1862. Korunk. Kolozsvár. November 9, 157 szám.
Elismert tehetségű festészünk Vastagh György ki már annyi kitűnő művel gazdagítá Erdély, s különösen Kolozsvár nevezetes családjait, most műtermében a photográphiának is tért nyitott, melynek segítségével a festővászonra néhány másodperc alatt oda varázsolván az arcképet, annak mind nagyságát, mind színezetét úgy adja meg, hogy az illető meg van kímélve az órákig tartó fáradságos üléstől - társa néki a derék Urlaky János, s már eddig is sok sikerült képet állítottak elő - műtermük és kirakatuk van b. Monostor utcában, Korbuly-házban.

0127.- 1862. Alföld. Arad. November 25. 272 old.
Szamosi festész hazánkfia, aki az elmúlt ősz folyamán hagyá el városunkat, először Karácsonyi László úrnál dolgozott, s most Karácsonyi Guido úrhoz van hívva, hogy 17 családi arcképet megfessen. Tavasszal műtanulmányai tökéletesbitése végett valószínű Párizsba mened.

1863.

0128.- 1863. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 15. 7 szám, 27 old.
Monostor utcában, a gróf Mikes - féle háznál tegnap óta látható Vastagh György és Úrlaki fes-tészeinknek fényképészet után előállított olajkép kiállítása. Ezen képek vászonra olajjal fest-vék, de előállításuk azáltal van könnyítve, hogy az alaprajz fotográfia után állíttatik elő, a mi által a festész gyorsabban dolgozhatik, az arcképeltetők pedig nincsenek kitéve azon kellemet-lenségeknek, hogy órákig, napokig kelljen ott ülniük, és mégis a vászonra festett maradandó olajképek létesülnek. E kiállítás méltán ajánljuk a közönség figyelmébe. Figyelmet érdemel a kiállított képek mesterien faragott keretei is, mely itteni kő és képfaragó Tradinick Ferencz ké-szítménye, kinek könnyű és gyakorolt vésője valóban becsületére válik, s tanulságul szolgál, hogy városunkban is a művészet több nemei virágozhatnának, ha a haza anyagi jólétében kellő alapot bírnának azok is. Visszatérve a kiállított olajképekre, azoknak nagy becset az is ad, mi-képp azok jutányosabban állítatnak elő, mint hogy valaha ily szabatos olajképet vászonra elő-állíthattak.

0129.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 5. 28 szám, 111 old.
nn: Budapesti Művészeti Társulat megalakulása. nem rég, több pesti művész és művészet tisztelő létesítésének engedélyezéséért folyamodott /…/ Ő Felsége folyó hó 9-én kelt legfel-sőbb elhatározásával rendbenhagyta ennek megalakítását /…/

0130.- 1863. Arad. Arad. Május 13. 36 szám.
Örömmel jelentjük, hogy Aradnak egy szülöttje, kinek mostoha körülményekkel kellett küzde-nie, a festészet terén olyan újabb szép haladást tett, miszerint pályája iránt a legszebb reménye-ket ébreszté föl. Ezen fiatal festész, Valentinyi Antal, ki jelenleg Fejér megyében, Nádas Ladányban tartózkodik. E napokban küldött ide egy szép képet.

0131.- 1863. Korunk. Kolozsvár. Május 29. 62 szám.
Plachy Ferenc, ismeretes képíró és a Képzőművészeti Társulat volt titkára, mint a Pesti Napló értesül, Magyar és Erdélyországot beutazni szándékszik, hogy a történeti nevezetességekkel bíró helyeket lephotographirozza, mi végre külföldről hozatott magának a tájképek levételre különösen alkalmas gépet.

0132.- 1863. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 4. 78 szám, 315 old.
Simó Ferenc, festészeink egyik jeles veteránja, mint halljuk, a küszöbön álló nyári szünidő alatt is adand külön rajzórákat a lyceumi rajztanodában, mint azt tisztelt szülők kedvéért tudatjuk, kik a szünidőt is használni kívánják gyermekeik rajz nevelésére.

0133.- 1863. Arad. Arad. Június 10. 54 szám.
Ormós Zsigmond: Rembrandt müncheni pinakotheka szempontjából. / Jó életrajz /
Folytatás: VI. 12/55, VI. 13/56.

0134.- 1863. Korunk. Kolozsvár. Július 12. 81 szám.
Jeles festőnk Vastagh György festőtársával Urlakyval a Székelyföldre rándult, magával víve photograph gépeit is. Előpatakát látogatja meg, hol egy hónapig szándéka időzni, s onnét Borszékre megy. Sok sikert a jeles művészeinknek.

0135.- 1863. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 14. 82 sz.
Vastagh és Urlaky festészeink a múlt hetekben utaztak el székelyföldi utjokra, mit megelőzőleg Előpatakán fognak néhány hetet tölteni, onnét Borszékre rándulandók át. Fényképeket is állítanak elő, részint vászonra, olajjal kifestve, részint természet után, még pedig színes fényképeket, mely újabb találmányú képek közül egy párt volt alkalmunk látni s a legélet hí-vebb kép a mellett, hogy igen olcsó, minthogy nagyságukhoz képest e képek előállítása keretestől együtt 1-2 forintokba kezdődik. Kolozsváron még ilyen képet nem állítottak elé, minthogy elmenetelők előtt kevéssel juthattak az erre szükséges készülék birtokába.

0136.- 1863. Arad. Arad. Augusztus 5. 78 szám.
Figyelmeztetjük Arad város közönségét arra, hogy a városi rajztanodában a tanulók rajzai nyilvános szemlére a tanoda helyiségeiben ki vannak téve, s mindenki által megtekínthetők.

0137.- 1863. Korunk. Kolozsvár. Október 7. 118 szám.
Az unitáriusok helybeli leányiskolájában, Hosszú Szappanutcában tanító Sárdi István úr és Nemes Borbála úrasszony vezetése alatt a tanítás már kezdetét vette. A nevezett iskolában a leányok 8-11 és 2-5-ig igen jutányos áron oktatást nyernek írás olvasás és varrás mellett, szám-tan, természettan, földrajz, stb. /.../ A tanító és tanítónő, kiknek lakása az iskolában van, bővebb utasítással szolgálnak az érdekelt szülőknek.

0138.- 1863. Erdélyi Posta. Kolozsvár. Október 8. 5 szám, 21 old.
Művész ecsetéről hazánkban általánosan ismert festészünk Vastagh György tegnap tartá esküvőjét Schell Luiz Kisasszonnyal, s azonnal Bukarestbe utazott. Áldás a fiatal párra!

0139.- 1863. Korunk. Kolozsvár. Október 9. 119 szám.
Művész ecsetéről ismert festészünk Vastagh György, tegnapelőtt tartá esküvőjét Schell Luiza kisasszonnyal, s azonnal Bukarestbe utazott.

0140.- 1863. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 31. 129 szám.
Mint értesültünk, b. Orbán Balázs körutját a Székelyföldön bevégzé, melynek célja volt, hogy magával vitt festész és fényképész Mezey József által azon fontosabb helyiségeket illuszt-ráltassa képekkel, melyeket útleírása szövegében leírt.

0141.- 1863. Korunk. Kolozsvár. November. 1. 129 szám.
A Nőegylet által rendezett Női Munka és Termény Tárlat ma november 1-én d. e. 11 órakor nyílt meg a Közép utcai Korbuly-házban. A tárlat szervezője Sikó Miklósné asszony, a Nőegy-let elnöke.
/ Nn: A Kolozsvári Nőegylet megalakulása. 1863. Korunk. Kolozsvár. Április 12. 43 szám. /
Ugyanaz a hír a Kiskegyed 1863. X. 31, 18 sz., 72 old – “a kiállítást Simó Ferencné rendezi”, XI. 2, 19 sz., 76 old, XI. 7, 22 sz., 88 old. /

0142.- 1863. Erdélyi Posta. Kolozsvár. November 2. 19 szám, 76 old.
Báró Orbán Balázs a Székelyföld nevezetességeit leírni szándékozván, a múlt nyáron jeles festészünk és fényképészünk Mezei József által a nevezetesebb pontokat levétette.

0143.- 1863. Korunk. Kolozsvár. November 11. 133 szám.
A terem falán egy figyelemreméltó szép olajfestményt is látunk, egy főrangú hölgyünk munká-ja. A kép ó stylben készült, s festője a Rembrandt iskola követője /.../ A másik teremben szin-tén találkozunk néhány képpel, melyet Demjén Lászlóné, Barabás Henriette asszony állított ki. E képek egyike gyümölcscsoportokat ábrázol, mely a művésznő legelső terménye volt. A má-sik virágbokrétát mellyel, ha jól emlékszem, egy Pesti képtárlaton is bemutattak. A harmadik egy női arckép - művésznő testvére, ki szintén fest, s tőle nem egy sikerült képet láttam /… /

0144.- 1863. Korunk. Kolozsvár. November 15. 135 sz.
Nagy Lajos: Visszatekintés a Nőegylet műtárlatára. / 4000-en látták a kiállítást /

0145.- 1863. Arad. Arad. November 29. 128 szám.
Ormos Zsigmond: Rubens tanulmányok Münchenben.
Folytatás: XII. 2/129, XII. 4/130, XII. 11/133, XII. 13/134, XII. 18/136.

0146.- 1863. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. December 8. 145 szám, 612 old.
Kőváry Endre jeles ifjú festészünk városunkba érkezett, s itt vette lakását.

0147.- 1862. Erdélyi Posta. Kolozsvár. December 10. 40 szám, 161 old.
Jeles fiatal festészünk, Kőváry Endre visszatért körünkbe, s műtermét Hídutca 315 számú ház-ban nyitja meg. A múlt tavaszt és nyarat b. Radák Ádám ózdi birtokán töltötte, hol a Radák nemzetség nagyszerű képtárából még hiányzó család-tagokat festette le.

0148.- 1863. Erdélyi Posta. Kolozsvár. December 10. 40 szám, 161 old.
nn: Képek árusítása Kolozsvárt.
Egy galíciai izraelita a b. Bánffy piaci házának egyik boltjában érdekes olajfestményeket bocsá-tott árúba. Állítása szerint orosz kozák rablóktól vásárolta Lengyelországba /…/ Az ár oly csekély, hogy csak nem aranyozott rámák számai megérik a kért árat.

0149.- 1863. Erdélyi Posta. Kolozsvár. December 12. 4 szám, 164 old.
Előbbi számunkban említett képkereskedő Pipel Mózes lengyelországi izraelita megcáfolta a hírt, hogy a képeket kozákoktól vette volna. Az illető, mint régi festmény-kereskedő már évek óta ismeretes /… /
1864.

0150.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 12. 5 szám, 19 old.
Vidéki János hazánkfia a velencei képtárban festményt állított ki, melyről az olasz lapok nagy elismeréssel írnak. A velencei hivatalos lap egész tárca cikket szentel neki, mely tele van dícsé-rettel. Az illető kép epizódot tüntet fel a keresztények üldözéséről, Pompej utolsó napjairól.

0151.- 1864. Arad. Arad. Február 24. 24 szám.
Prepelczay Lajos, szép készültségű fiatal festészünk, tegnap, február 23-án éjféltájt, 28 éves korában jobblétre szenderült. Temetése ma délután lesz.

0152.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 17. 33 szám, 139 old.
Mezey József hazánkfia immár talált melegszívű barátokra, kik a súlyos szembajban sínylődő festész sorsán megkönyörülvén, segítségére siettek. A Képzőművészeti Társulat gyűlésén Lige-ti javaslatára 50 ft-ot szavaztak meg és egyszeri gyűjtésből még 39 ft-ot gyűjtöttek össze /… /

0153.- 1864. Korunk. Kolozsvár. Március 18. 34 szám.
A Múzeum Egylet Történeti Szakosztálya tegnapelőtti ülésében igen érdekes felolvasásnak volt a tanúja. B. Orbán Balázs, kinek öt kötetben megjelent “Keleti Utazás”-a méltó figyelmet gerjesztett, most a Székelyföldet vette tanulmányozása tárgyává. A szemével elszerencsétlen-kedett Mezei József festőművész hazánkfiával bejárták a Székelyföldet, mintegy 100 várat, templomot, tájképet, népviseleti csoportokat photographiroztak, melyeknek igen szerencsésen felfogott s jól sikerült képeit az ülésen bemutatá, be terjedelmes munkáját, melybe a képek szánva vannak /... /

0154.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 19. 34 szám, 142 old.
A múlt szerdán a Múzeum Egylet Történeti Szakos ülésén Orbán Balázs báró az utóbbi 2 év-ben a Székelyföldön tett utazásának eredménye gyanánt /.../ e részeknek mintegy 40 ismeretlen várromnak fotográf és alaprajzait mutatta be. A “Keleti Utazás” jeles írója Mezey József festésszel utazott /…/

0155.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 31. 38 szám, 161 old.
A Kolozsvári Polgári Társalgó, Wolf gyógyszertára feletti emeleti részben levő szállásán, több darab értékes könyvek és több százra menő képgyűjtemény, minden ünnep és vasárnapokon f. hó április 3-a d.e. 11 órától kezdve megtekinthető, s mint eladásra kitett tárgyak megvétele iránt értekezni ott lehet /… /

0156.- 1864. Korunk. Kolozsvár. Április 13. 44 szám.
A “Magyar Képző-művész” első száma megjelent.

0157.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 26. 49 szám, 207 old.
Fiatal festészünk Kővári Endre igen csinos színezett képeket s jutányos áron állít elő a Veress által fényképezett apró képekből, melyet olajfestékkel színez vászonra. Ilyen képeket láthatni helybeli könyvárusainknál.

0158.- 1864. Arad. Arad. Június 19. 74 szám.
A remek festmények kedvelőinek figyelmébe ajánljuk a legközelebb Lengyelországból körünk-be érkezett, s a Főtéren, a Meszlényi-féle házban kiállított kép gyűjteményét. A tulajdonos csak nyolc napot szándékozik itt tölteni, a tulajdonos igen olcsó áron ajánlja e munkákat.

0159.- 1864. Arad. Arad. Július 1. 79 szám.
Stenberg után írta Ormos Zsigmond: Egy kép Rembrandttól. / Eszter és Ahasverus lakomája /
Folytatás: VII. 3. 80 sz., VII. 6. 8 sz., VII. 8. 82 sz., VII. 10, 83 sz.

0160.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 28, 88 szám, 369 old.
A magyar képíróművészet egyik legjobb tehetségű hivatottja, Vizkeleti Béla, ki annyi szép történeti képet festett a közelebbi években, életének virágzó korában, szép pályájának kezde-tén, július 22-én, Pesten meghalt.

0161.- 1864. Arad. Arad. Július 27. 90 szám.
Vizkeleti Béla jeles fiatal történeti festészünk, megkezdett szép pályájának közepén, s életének virágzó korában, e hó 22-én meghalt. Temetése holnap lesz a Sebestyén téri “Két huszárhoz” címzett kávéház épületéből.

0162.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 2. 90 szám, 377 old.
“A nagyméltóságú m. kir. Helytartó Tanácsnak 12 darab aranykeretű olajfestményeim kisor-solására vonatkozó 54. 566 számú újabbi kegyes engedélye folyó hó első felében érkezvén le, tisztelettel tudatom, miszerint a sorsjegyeknek eladása végett a húzás határideje szeptember 21-e lett kitűzve /…/
Nagybányán 1864. szeptember 20. Mezey József.

0163.- 1864. Korunk. Kolozsvár. Augusztus 31. 103 szám.
Szembeteg festő hazánkfia, Mezey József, felszólítja azokat, akiknél még tőle eladatlan sorsje-gyek lennének, hogy azokat szeptember 4-ig hozzá Nagy Bányára visszaküldeni szíveskedjen.

0164.- 1864. Korunk. Kolozsvár. Szeptember 11. 108 szám.
Mezey József festészünk, kinek súlyos szembaja gyógyításra szorul, orvosai vízgyógymódot ajánlottak, amint a “Pesti Újság” értesül, a napokban Siklósy vízgyógyintézetében megy Bu-dára.

0165.- 1864. Korunk. Kolozsvár. Szeptember 25. 114 szám.
Mezey József 12 darab aranykeretű olajfestményeiből, folyó hó 12-én volt sorshúzás. A nyer-tesek a képeket Gellért László nagybányai ügyvédnél vehetik át.

0166.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 14. 122 szám, 509 old.
Mezey József szembeteg festész barátom dr. Siklósi Károly úr budai vízgyógyintézetében utazván, a kisorsolt 12 kép nálam felvehető.
Nagybánya 1864. október 5. Gellért László ügyvéd.

0167.- 1864. Arad. Arad. Október 21. 127 szám.
Böhm helybeli festész képe látható a kiadó helyiségében. A kép egy csendéletet ábrázol /…/

0168.- 1864. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 1. 129 szám, 537 old.
Demjén Barabás Henriette által festett és a Nő Egylet tárlatán kiállított olajfestmények a következők: - Torockói asszony és leány természet után
- Rubensné arcképe, Rubens után
- Rembrandt arcképe, Rembrandt után
- Koldus gyerek, Murillo után
- Csendélet, természet után
- Viszontlátás, genre kép
- Két virágbokréta-, egy gyermek és három életnagyságú arckép, természet után.
Úgy értesültünk, hogy Demjénné szabad idejét most is a művészetnek szenteli, s arckép és más olajfestményekben kész megrendeléseket is teljesíteni.
A kiállítás, melyet a Redutban rendeztek meg, november 1. és 6. között volt nyitva.

0169.- 1863. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 8. 132 szám.
Papp Miklós: a Nő Egylet tárlata / vezércikk/
/…/ Barabás Henriette egyedül 13 olajfestményt állít ki, melyek egyébként nem csak figyelemre méltók, de a composició ügyessége, szín összhangzat s a nagy szorgalomról tanúskodó egyes részletek finom kidolgozása új bizonyságul szolgálnak, hogy művészetünkre a legszebb jövő vár /…/ Legszebb képe a Torockói lány és asszony /.../ az öltözet kitűnő gonddal van festve, kivált a leányon. A háttér gyönyörű, a messze kéklő hegy arány tanulmányra mutat /…/
Simó Ferenc úrtól két csendélet természet után festve és Kőváry Endre egy belvederei csinos másolat, egy gyümölcs-kép természet után, a “Búsuló leány” és egy pár bibliai kép /…/

0170.- 1864. Korunk. Kolozsvár. November 16. 135 szám.
Demjén László könyvtárosunk a napokban fogja szétküldeni előfizetési felhívását nagy Pető-finek két színes kőnyomatú arcképére, melyet a szép tehetséges Barabás Henriette rajzolt.

1865.

0171.- 1865. Kolozsvári Nagy Naptár. Kolozsvár.
XXIX.- Kolozsvári Kalauz.
Festők és fényképészek:
- Sikó Miklós: festész, Házsongárdt, hazai első számú művészünk.
- Kőváry Endre
- Kis-Solymosi Simó Ferenc, Lyceumi tanár.
- Bodnár Dániel, rajztanító.

0172.- 1865. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 7. 16 szám, 63 old.
Demjén László által hirdetett Petőfi Sándor olajfesték nyomatú arcképe - Barabás Henriett munkája - egész alakban, Berlinnek e nemű legelső intézetében már munkába vétetett.

0173.- 1865. Arad. Arad. Február 12. 19 szám.
Ormos Zsigmond: A korhely példányképe. / Történeti elbeszélés a művészet köréből /
Folytatás: II. 15/20, II. 17/21, II. 19/ 22, II. 21/ 23, II. 24 /24.

0174.- 1865. Arad. Arad. Március 19. 34 szám.
Derék helybeli festészünk Böhm ismét egy szépen sikerült olajfestményt végzett be /…/ “Az alföldön halászlegény vagyok én” című népdal indítására.

0175.- 1865. Korunk. Kolozsvár. Március 22. 35 szám.
Nn: A bécsi Esterházy-képtár /…/ Pestre vándorol a Magyar Akadémia palotájában, melyet Stühler porosz építési tanácsos terve szerint épít.

0176.- 1865. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 8. 42 szám, 166 old.
Mezey József szembeteg festész képeinek múlt év szeptember 20.-án történt kisorsolásáról a 2984, 3595, 1742, 2491, 1805 számú sorsjegyek tulajdonosai alulírottnál nem jelentkeztek. Tisztelettel szólítjuk fel, hogy ezek után, folyó hó 20-ig jelentkezzenek. Ha nem utóbb a képek eladatnak /…/ 1865. március 20. Gellért László ügyvéd.

0177.- 1865. Arad. Arad. Április 23. 49 szám.
A minorita-rend egyháza legújabban egy szép festménnyel gyarapodott, helybeli szorgalmas festészünk Böhm által, ki Guido Reni szép Madonnáját olajba, szép sikerrel utánozta.
/ Arad. IV. 30/52. – e kép megrendelője Bettelheim Samuné úrnő volt. /

0178.- 1865. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 27. 49 szám, 195 old.
Az Esterházy-képtár elvitele felől, mely nemsokára Pestre, az Akadémia palotájába szállíttatik, szerfölött sajnálkoznak a bécsi napok. A képtár elvitele Bécsből nagy hiányt fog okozni. A spa-nyol iskola csak itt van képviselve 33 képpel /.../ a képtár alapítója, Esterházy Miklós / 1765 -1833 / A képek száma meghaladja a 700-at /.../ olasz iskola 200, spanyol iskola 33, német iskola 82, franc8ia iskola 59, németalföldi iskola 300 /.../ képpel képviseli magát.

0179.- 1865. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 9. 53 szám, 215 old.
Egy gyászjelentést vettünk, mely Simó Ferenc haláláról értesít, ki egy szerencsétlen feldűlés áldozata lett.

0180.- 1865. Korunk. Kolozsvár. Július 18. 71 szám.
A bécsi Esterházy-képtár megérkezett Pestre. Mintegy 2000 mázsát nyom /.../ A képtárnok a katalógusok készítésével foglalkozik. A képek száma felül múlja a 700-at, a metszeteké a 60. 000.-et.

0181.- Arad. Arad. Július 30. 91 szám.
Nn: Művészeti kiállítás.
Szabad Királyi Arad város rajztanodát látogató ifjúságának 1864-65-ik oskolai év másod felére készített próbarajzai július 27-31. napjáig bezárólag a t. c. közönségnek közszemlére a városi rajztanoda termében / Templom utca / kiállítva vannak. Megjegyeztetik még, hogy nemcsak rajzolatok, hanem természet után szabadon készített mintázatok is ki vannak ott téve.

0182.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 22. 98 szám, 391 old.
Demjén László helybeli könyvkereskedésében alkalmunk volt látni a Petőfi Sándor színnyoma-tú arcképének néhány próbanyomatát /…/ ezek Demjén Lászlóné ügyes ecsete alól kerültek ki.

0183.- Korunk. Kolozsvár. Október 25. 126 szám.
Szeghy József hazánkfia a történeti nevezetességű Hunyadváráról nagyobb aquarelle-képet ké-szített, mely azt az 1833-ki állásában tüntette fel. Képéből több photographa példány készült.

0184.- 1865. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 2, 129 szám, 511 old.
Vastagh György festészünk, ki valóban szép képeiről ismert, közelebbről már haza fog jönni külföldről, s Veress Ferenccel együtt a legújabb módon pompás olajba festett fényképeket fog-nak előállítani.

0185.- 1865. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. December 12. 146 szám, 590 old.
Vastagh György kitűnő festészünk moldvaországi műutazásáról hazatérve, városunkba újra megtelepedett. Az olvasó közönség emlékezhetik, hogy néhány hét előtt nagy zajt ütöttek a lapok egy francia festő azon találmánya miatt, mely szerint ő fényképészet útján úgy állít elő vászonra olaj festményeket, hogy nem kell hosszasan ülni előtt előtte, ki magát lefesteni akarja. Már akkor említettük, hogy Vastagh György ezen felfedezését már négy év előtt megtette azóta is így gyorsan állítja elő. Most itt van közöttünk, s fényképész Veress Ferencnél megrendelhetők az így előállított képek, kivel Vastagh szövetkezett.

0186.- 1865. Korunk. Kolozsvár. December 31. 154 szám.
Az Esterházy-képtár Pesten ezen túl minden héten kétszer, még pedig szerdán és pénteken d.e kilenc órától egyig nyitva lesz.

1866.

0187.- 1866. Kolozsvári Név és Lakásjegyzék. Kolozsvár.
XXI- XXVIII old.- Kolozsvári Kalauz.
XXIII old.- Rajztanítók: - Simó Ferenc lakik az Óvárban
- Bognár Dániel
- Láposi lakik a Belső-farkas utcában
- Ércmetszők: - Gaisberg Antal készít mindenféle ércmetszéseket homorú
és domború alakban, valamint fabetűket is kereskedői fir-
mákra. Pontos leírás mellett vidékről is elfogad megrende-
léseket.

0188.- 1866. Kolozsvári Nagy Naptár. Kolozsvár.
III. old.- Tiszti Névtár – Ádámosi Székely Dániel tanácsos.
XXII. old.- Kolozsvári Kalauz.
Rajztanítók: Simó Ferenc, Bognár Dániel, és Láposi lakik a Belső-farkas utcában.

0189.- 1866. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 16. 7 szám, 27 old.
Nem régen említettük, hogy Tauffer és csinosan berendezett fényirodát nyitott meg, melyből eddigelő folytonosan a legszebben sikerült arcképek kerülnek elő. Most megemlítjük kapcso-latban ezzel, hogy Kőváry Endre igen csinosan színezi ezeket az arcképeket, s mi a fődolog, jutányosan.

0190.- 1866. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 25. 11 szám, 43 old.
Beczkói János színházunk ügyes festője legközelebbi jutalmául “Samyl”-t választá /.../ melyhez egészen új díszleteket fest.

0191.- 1866. Korunk. Kolozsvár. Január 5. 2 szám.
Kíséreljünk meg egy kis visszapillantást a letűnt év művészeti mozgalmaira hazánkban /.../ A festészetre nézve új korszaknak volt megindítója a lefolyt esztendő. Pest városát illeti a dicső-ség, hogy a Vigadóban festendő falképekkel, a monumentális festészetnek első engedett tért hazánkban. Állványképekben a múlt év tapasztalatainak tanulsága szerint nem volt termékeny és minőség tekintetében sem kielégítő. Egy-két jeles mű kivételével a lehangolás és kedvtelen-ség tükrözött mindnyájában.

0192.- Korunk. Kolozsvár. Január 14. 6 szám.
Festészeink Vastagh György és Kőváry Endre /.../ Demjén könyvkereskedésében, a másik annak szomszédságában feltűnőleg sikerült fényképészeti színezéseket tettek ki, olcsóságuk is ajálván figyelmeztetjük azokat, kik szép photograph képeket akarnak bírni. / Demjén 6 éve nyitotta meg kolozsvári üzletét - Korunk. 1866. február 25, 24 sz. /

0193.- Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 22. 23 szám, 96 old.
Masszák Hugó fiatal író, gyorsíró, képíró és fényképíró közelebbről vezette oltárhoz Barabás Miklós bájos és szellemdús leányát, Adélt.

0194.- 1866. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 10. 55 szám, 253 old.
Néhai gróf Bánffi Dénesné múzeumunknak mintegy 50 darab kisebb-nagyobb olajfestményt ajándékozott. E becses ajándék már megérkezett Bécsből, s most foglalkoznak felállításával a múzeum épületében.

0195.- 1866. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 15. 57 szám, 241 old.
A múzeumban már fel vannak állítva a néhai gróf Bánffi Dénesné által hagyományozott képek, melyek becsét a műértők 15-18.000 forintra teszik.

0196.- 1866. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 17. 58 szám, 245 old.
Az Erdélyi Múzeum Egylet igazgatósági választmánya elrendelte, hogy e hó 22-én megnyitnak a közönség számára és azon túl a nyári hónapokban minden hétfőn és kedden délelőtt 9-12 d.u 3-6-ig nyitva lesz.

0197.- 1866. Korunk. Kolozsvár. Május 25. 60 szám.
nn: Kolozsvári Kalauz.

Festészek: - Kőváry Endre - Híd utca - Streich-ház
- Sikó Miklós - Felső Szénutca - saját ház.
- Simó Ferenc - Óvár, Vokál - ház
- Vastagh György

0198.- 1866. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 2. 116 szám, 477 old.
Veress és Vastagh műtermet nyitottak / régebb már említettük /, melyben fényképészet alapján pappírra és vászonra igen jutányos áron állítanak elé maradandó becsű olajképeket. E mellett Vastagh úr más képek festését is vállalja.

1867.

KORUNK. Utolsó, 90-ik szám 1869. július 31.
- jelenti, hogy a Korunk igényeit és terheit a helyébe lépő UNIÓ vette át

0199.- 1867. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 12. 6 szám, 23 old.
Beczkói színházi festő legközelebbi jutalomjátékául a “Mohácsi vész” című történeti drámát választá, mely alkalomra nagyszerű tableaukat készít.