1100.- 1900. Aranyosvidék. Torda. Május 12. 99 szám.
Nn: Munkácsy Mihály halála.

1101.- 1900. Újság. Kolozsvár. Május 17. 135 szám.
Zombori Andor: Művészeti egyéniség /tárca/

1102.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Május 25. 118 szám.
Az E, Sz. T. tegnap délután Peielle Róbert lakásán rendes ülést tartott Kőváry Endre elnöklete alatt. Peielle bejelenti, hogy az egylet alapszabályai a miniszter által jóváhagyattak és visszaérkeztek /…/ Megállapodtak a végleges vezetőség személyeiben is:
Elnök: - báró Wesselényi Miklós
Alelnökök: - báró Feilitzsch Arthur és Pákey Lajos
Ügyvezető igazgató: - Peielle Róbert.
Titkár: - Veress Zoltán.
Pénztárnok: - dr. Széchy Ákos
Ellenőr: - Ferenczy Dezső
Jegyző: - Debreczeny Béla
Igazgatósági tagok: - Barabás Ábel, Kőváry Endre, Melka Vince, Marselek Endre, Papp
Gábor, Stein János.
Az elnöklő művész kijelenti, hogy ezzel az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság véglegesen megalakult és megkezdi működését.

1103.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Május 26. 119 szám.
Nn: Kőváry műterméből.
Kőváry Endre most egyszerre több arcképen is dolgozik. E. Kovács Gyula készen van, Petrán Jánosné, Ugron Gábor, Bartha Miklós /…/

1104.- 1900. Újság. Kolozsvár. Június 3. 152 szám.
Papp Gábor festőművész “Exhumálás” című képét e hó ötödikéig lehet még látni, ugyanis eddig szól a kiállítási terem bérleti díja /…/

1105.- 1900. Újság. Kolozsvár. Június 7. 155 szám.
Munkácsy Mihály: Gyermekkorom emlékei. / Francia lapokból átvéve /

1106.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Július 10. 154 szám.
Gyárfás Jenő Kossuth Lajos arcképét festi /…/

1107.- 1900. Újság. Kolozsvár. Augusztus 4. 213 szám.
Nn: Hollóssy Simon Kolozsvárt.
A nagybányai festőiskola kiváló mestere, Hollóssy Simon, ki most Nagy-Bányán időzik tanít-ványaival, még e hó folyamán Kolozsvárra fog jönni, hogy pár napot ismerősei körében tölt-sön. Előbb azonban Szamosújvárra megy, hogy az ott lakó testvéreit és rokonait meglátógassa.

1108.- 1900. Újság. Kolozsvár. Augusztus 6. 215 szám.
Nn: Pataky László műterméből. /”Munkács bevétele” című képéről/
Pataky László, hírneves festőművészünk alvinci műtermében, a nagy-enyedi ref. kollégium tan-testülete és ifjúsága látogatást tett minap. Szép tárcát írt erről a “Közérdek” című nagy-enyedi lapban dr. Farnos Dezső tanár. A festőművész bájos feleségével, Kreybig Rizával fogadta a lá-tógatókat /…/ A továbbiakban idézik Farnos cikkét, az ott látottakról. Láttam egy eredeti Munkácsy képet is. A “Krisztus a Pilátus előtt” című festménynek azt a részletét, melyben a kiáltó alak emelkedik föl a tömegből /…/

1109.- 1900. Újság. Kolozsvár. Augusztus 10. 219 szám.
Tomka Sándor: Természet és művészet. /tárca/

1110.- 1900. Újság. Kolozsvár. Augusztus 19. 228 szám.
Ferenczy József: Művészet és közöny.
/…/ Négykézláb csúszó gyermek voltam még, amikor a “Fertálymester” beállított szüleimhez egy hosszú ívvel és gyűjtött a Mátyás-király szobrára, de azért, a már készülő szobor költségeit országos gyűjtéssel sem tudtuk a mai napig összehozni. Teljes félszázadig gyűjtöttek a nemzet egykor kedvelt költőjének, Garay Jánosnak szobrára, s midőn végre a szobor elkészült, a művész fáradozása jutalmául nem maradt semmi, úgy adták össze neki a vármegye tehetősebbjei, külön 100 aranyat tiszteletdíjul /…/ Így vagyunk a művészetek dolgában, s így a kiállítások megsegítésében /…/

1111.- 1900. Újság. Kolozsvár. Augusztus 30. 238 szám.
Ferenczy József: A művészetről.
Részletek a szerző “Szépművészetek Spanyolországban és Murillo” című kötetéből.

1112.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 18. 213 szám.
V.á.: A spanyol szépművészetek. Ferenczy József könyve.

1113.- 1900. Újság. Kolozsvár. Augusztus 31. 239 szám.
Széchyné, Lorencz Josephine: A szépművészetek Spanyolországban és Murillo.
Ferenczy József könyvének ismertetése.

1114.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 21. 214 szám.
Mint értesültünk, néhány erdélyrészi festőművész a jövő hó végén képkiállítást rendez, a Bánffy palota két emeleti termében.

1115.- 1900. Újság. Kolozsvár. Szeptember 24. 263 szám.
Nn: Stein János kolozsvári festő sikere.
Szegeden egy nagyobb szabású képcsarnokot rendeztek /…/ Az ottani lapok e kiállításról bő híreket hoztak /…/ dicsérik Stein “Tetszelgés” című képét /…/

1116.- 1900. Újság. Kolozsvár. Szeptember 20. 259 szám.
Nn: Hol a Szépművészeti Társulat? /cikk/
/…/ úgy látszik, létezéséről csak papíroson levő alapszabályai tanúskodnak /…/

1117.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 29. 223 szám.
Nn: A kolozsvári festők műterméből – készülő képek.
/…/ Az öregek közül, nagy szorgalommal dolgozik Kőváry Endre /…/ Ma-holnap jubileumot fog tartani a kedves öreg úr az eddig megfestett és közel 30-ra tevő király-képek alkalmából. /…/ A másik kép Berde Mózest ábrázolja életnagyságban /…/ Az öreg Kőváryval egy műte-remben dolgozik Marselek Endre, kiről barátai azt tartják, hogy Kolozsvárt ez idő szerint ő a legszótlanabb, de a legpoétikusabb lelkű embere /…/ Most egy Mária-képen dolgozik /…/ Peielle Róbert egy “Csendélet”-et fejezet be /…/ Stein János mióta Párizsból visszatért, állandóan műtermében él. Hetekig nem lehet látni /…/ A szegedi tárlaton kéz képét láthatták meg /…/ Weress Zoltán is a tehetséges művészeink sorába tartózik /…/

1118.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 1. 224 szám.
Vágó Bertalan festőművész egy albumot állított össze Magyarország festői tájairól /…/, melyet az orosz cárnak is megküldött.

1119.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 9. 229 szám.
Kőváry Endre, a MÁV megrendelésére, elkészítette a királyi pár arcképét.

1120.- 1900. Újság. Kolozsvár. Október 10. 279 szám.
Kisorsolták Szegeden Stein János ott kiállított és szép sikert aratott képét, melyet Tenner Ede nyert el.

1121.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 10.
Nn: Walter Crane a vonalakról. /Egy budapesti felolvasás szövege/

1122.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 12. 232 szám.
A Magyarországon tartózkodó Walter Crane meg fogja látogatni Kolozsvárt is /…/, e hó 27-én érkezik.

1123.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 13.
Nn: Walter Crane Kolozsváron.

1124.- 1900. Újság. Kolozsvár. Október 14. 283 szám.
Nn: Walter Crane Kolozsvárra érkezik.

1125.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 18. /?szám/
Dr. Lázár Ernő: A szépművészetek Spanyolországban és Murillo. Írta: Dr. Ferenczy József.
/könyvismertetés/
/…/ Ez a munka többet érdemel a dicséretnél /…/, hiszen ez a bámulatosan kitartó, magas kép-zettségű, agilis ember, úgy látszik, egész életét annak szentelte, hogy a magyar társadalommal megszeretesse a művészetet /…/ Egy vagyont ráköltött a müncheni, drezdai, párizsi stb., műremekek helyszíni tanulmányozására /…/ Pulszky Ferenc tanítványa /…/

1126.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 19. 240.
Veress Zoltán festőművész tegnap délelőtt örök hűséget esküdött Kozma Erzsinek, Kozma Gyula királyi főügyész leányának. Az esketési szertartás Marosvásárhelyen ment végbe /…/

1127.- 1900. Újság. Kolozsvár. Október 20. 289.
Papp Gábor festőművészünk Rómában van tanulmányúton. /…/ Fraknói Vilmos Antal 1892-ben alapított művészek házában nyert elszállásolást /…/

1128.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 20. 241 szám.
Nn: Kolozsvári festők munkája.
Pár héttel ezelőtt híre járta, hogy a Főtéri Bánffy-féle palotában képkiállítást fognak rendezni. /…/ De mégis úgy döntöttek a Szépművészeti Társaság képviselői, hogy a Mátyás szobor leleplezéséig semmi féle kiállítást nem rendeznek /…/ Most egyszerre mégis három művész munkája fog nemsokára a közönség elé kerülni /…/ Montbach Emma, bátyja Montbach Sándor és Papp Gábor fog bemutatkozni /…/. A nyár folyamán valóságos művésztelep volt Montbach Sándor nagy-iklódi kastélyában, melyet a kolozsvári festőkön kívül, külföldi festők és zene-szerzők is látogatták.

1129.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 22. 240 szám.
Kőváry Endre megfestette Berde Mózes arcképét. Egyelőre egy kisebb méretű próbaképet festett /…/

1130.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 23. 241 szám.
Nn: Walter Crane Kolozsvárt /cikk/

1131.- 1900. Újság. Kolozsvár. Október 24. 293.
Nn: Walter Crane és a kolozsvári festők.
Tervbe van véve, hogy Walter Crane Kolozsvárra jövetele alkalmából ellátogat Melka Vince, Pielle Róbert és még egy műterembe /…/

1132.- 1900. Újság. Kolozsvár. Október 27. 296 szám.
P.G: Walter Crane /tárca/ Bemutatja a művész életét és munkásságának főbb állómásait.

1133.- 1900. Újság. Kolozsvár. Október 29. 298 szám.
Nn: Walter Crane megérkezett Kolozsvárra.

1134.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 29. 246 szám.
Walter Crane megérkezett a tegnap délben, mivel a reggeli vonatot lekéste. /…/ A New York szállóban szállt meg. /…/ Megemlítjük, hogy Walter Crane néhány nevezetesebb festményét Kolozsvárra küldte, s azok a Nagymalom utcában levő Fa-, és Fémipari szakiskolában vannak kiállítva.

1135.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 29. 248 szám.
W.c.: Művészet és szocializmus. /tárca/

1136.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 29. 248 szám.
Nn: Walter Crane megérkezett Kolozsvárra.
Déli 12 órakor érkezett Rozsnyai Kálmán festőművész társaságában Piskiről, hol az éjszakát töltötte.

1137.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 29. 248 szám.
Nn: Déryné arcképe.
Gyalui Farkas /…/ kéri a lakosságot, hogy kinek egy jó arcképe van Dérynétől, küldje be a Magyar Polgár szerkesztőségébe /…/ az Erdélyi Múzeum gyűjteményébe, csak egy igen elmo-sódott litográfia van /…/
U.a.: Ellenzék. 1900. X. 29. 246 szám.

1138.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 30. 249 szám.
Nn: Kolozsvári festő munkája.
Szabó Antal festőművész /…/ csak egy pár hónapja van Kolozsvárt, minek ezelőtt Münchenben, Párizsban élt és Hollandiát járta, a különböző festőakadémián is megfordult /…/ Főleg az iparművészet terén mutat szép sikereket. Legutóbb Lechner, egyetemi professzor, magyar építő stílű villájának a díszítését végezte igen szép eredménnyel. / Lechner Gyula idegorvosról van szó. Villáját, az ideggyógyászat területén, testvére, Lechner Ödön tervezte /

1139.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 30. 247 szám.
/…/ Walter Crane Rozsnai Kálmán festő kíséretében, családostul érkezett városunkba.

1140.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 30. 249 szám.
Horváth Ede báró: Walter Crane. /tárca/

1141.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 31. 250 szám.
/…/ Walter Crane munkáiból kiállítást rendeztek Kolozsváron, az Iparmúzeum első emeleti tantermében.

1142.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. Október 31. 248 szám.
Nn: Walter Crane látogatásai Kolozsvárt.
/…/ Melka festőnél a “Vásár” című képe a cigány csoporttal, valamint a Görgényi-havasokban tett vadászatok idején festett azon kép, melyen az oláhok viszik a vadat, nyerte meg Walter Crane tetszését /…/ Veress Zoltán műtermében nagyon szépen nyilatkozott a látottakról. “Pa-raszt” című képe egészen elragadta /…/ Brassai képét bámulatosan méltóan karakterisztikus-nak mondta. Egy családnál látta Kőváry Endre képét, melyen egy kutya és egy macska verek-szik egy csonton. E képről nagy elismeréssel szólt /…/ Este díszvacsora volt a New Yorkban.

1143.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. November 3. 250 szám.
Báró Huszár Ilona festőiskolát alapított Budapesten a nők számára, mely e hóban nyílt. Az Andrássy út 83 számú házban van a bárónő gyönyörű műterme /…/ Nem csak gipsz és élő modellek után való rajzolást, csendéletet és virág festészetet okít, hanem iparművészetet is /…/

1144.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. November 3. 25.
Nn: Walter Crane Bánffy Hunyadon.

1145.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 5. 253 szám.
Nn: Walter Crane Bánffy Hunyadon.
/…/ Járt itt Munkácsy, Telepy, Bruck stb. /…/

1146.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 8.
Tegnap, a Polgári Főiskola tanácskozó termében ülést tartott a Erdélyrészi Képzőművészeti Társaság, melyet Pákey Lajos Vezetett. Jelen voltak: Debreczeni Gyula, Kőváry Endre, Marse-lek Endre, Papp Gábor, Peielle Róbert, Széchy Ákos dr., Veress Zoltán /…/ elhatázoztatott, hogy májusban nagyszabású kiállítást rendeznek /…/

1147.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. November 8. 254 szám.
Az E. Sz. T. tegnapi ülése a Polgári Iskola termében Pákey Lajos elnökletével tartatott meg. Jelen voltak: Peielle Róbert, Veress Zoltán, Széchy Károly, Kőváry Endre, Papp Gábor, Marselek Endre, Bányai Elemér, Barabás Ábel, Debreczeni Béla.
Téma: A társaság életjelt kell adjon magáról egy kiállítás rendezésével, május hónap folyamán. Peielle Róbert azt nyilatkozta, hogy Pákey Lajos tervei alapján a korcsolya pavilonnak tetővilágítását kellene megcsinálni /…/

1148.- 1900. Újság. Kolozsvár. November 9. 309 szám.
Nn: Képtárlat Kolozsváron.
A kolozsvári fiatal festő-generáció /…/ egy kollekció összeállításán fáradozik, melyet a jövő év májusában kíván bemutatni /…/

1149.- 1900. Szolnok-Doboka. Dés. November 10. 45 szám.
Nn: Képkiállítás.
Löbl Samu budapesti impresszárió a vármegye székházának dísztermében kiállítást rendezett és azt nyolc napig belépdíj nélkül a közönség rendelkezésére bocsátotta /…/ magyar és német fes-tők munkái láthatók /…/ Tarnóczy, Lanczy, Zágó, Bion, Füredi, Vidszky /…/ Az olajfestmé-nyű kiállítás minden képe igen szép keretbe van foglalva /…/

1150.- 1900. Újság. Kolozsvár. November 11. 311 szám.
Nn: Veress Zoltán atelierjéből.
A Műcsarnok téli tárlatára hat nagy képet küldött /…/ közülük 4 olaj és 2 aqvarelle képet /…/ A művész fiatal felesége, Kozma Erzsi, is szorgalmasan dolgozik /…/ jelenleg az unitárius püs-pök reliefjét készíti.

1151.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. November 16. 261 szám.
Nadányi Emil: A képzőművészetek fejlődése.

1152.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 24. 270 szám.
Nn: Egy festő műterméből.
Megszoktunk emlékezni időnkint azokat a művészi törekvésekről, tervekről és műtárgyakról, amik a kolozsvári festők műtermeiből kerülnek ki és méltán tartanak számot a művészi ízlésű közönség figyelmére /…/. Lapunk régebbi száma említést tett már a dekoratív festészetnek egy talentumos művelőjéről, ki a legszebb reményekre jogosít. Pályájának ifjú éveiben van még és kolozsvári műtermét a dekoratív festészet és műipartárgyak oly becses alkotásaival töltötte meg, melyek az ízlés, tanultság és művészi invenció erős bélyegét hordják magukon /… Szabó Antal ez a fiatal festő, ki nem rég rendezte be kolozsvári műtermét /…/ Már volt alkalma Kolozsvárt, hogy munkáit bemutassa, így egy magyar stílben épített nyaraló díszítését, valamint egy ízléssel dekorált étterem falfestményeit ő készítette. Az utóbbi időben a vidék nagyobb városaiban is kap meghívást ily irányú munkák kivitelére.

1153.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 28. 273 szám.
Nn: Visszautasítottak Szalonja.
Papp Gábor festőművész úrtól a következő sorokat vettük: Az a mozgalom, melyet a visszautasított művészek a fővárosba megindítottak, mind nagyobb méreteket ölt /…/ Eddig a jelenlevők száma / a vidékiek is / meghaladja a hatvanat. A munkabizottság mindent elkövet, hogy a “Visszautasítottak Szalonja” valódi művészi esemény legyen /…/ Felszólítja az erdélyrészi művészeket, hogy csatlakozzanak e csoporthoz /…/

1154.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. November 28. 271 szám.
Nn: A “Visszautasítottak” Szalonja.
Papp Gábor festőművésztől vettük a következő értesítést: Az a mozgalom, melyet a visszautasított művészek a fővárosban megindítottak, mind nagyobb méreteket ölt. Naponként érkeznek újabb bejelentések nemcsak a fővárosból, de vidékről is. Eddigelé a jelentkezők szá-ma meghaladja a 60-at. A munkabizottság mindent elkövet, hogy a “Visszautasítottak Szalon-ja” valódi művészeti esemény legyen. Papp Gábor felhívja a művészek figyelmét, hogy az érdekeltek december 5.-ig jelentkezhetnek /…/

1155.- 1900. Ellenzék. Kolozsvár. December 3. 275 szám.
Szabó Sámuel: Zeyk Domokos síremléke.
/…/ Párizsból hozta magával azt a kis Daguerre-féle fényképet, mely után minden későbbi arcképe, ezek közt a család birtokában levő miniatűr festmény Sikó Miklóstól és a legújabb Kőllő-féle síremlék is készült.
A fényképet a kutatás- tévesen - nagybátyja, id. Zeyk Miklósnak tulajdonítja.

1156.- 1900. Magyar Polgár. Kolozsvár. December 17. 288 szám.
Pár nappal előbb felhívás jelent meg lapunkban /…/ mely felszólította az erdélyi művészeket arra, hogy a fővárosban keletkezett új művészeti mozgalomhoz csatlakozzon /…/ Kolozsvárról ketten azonnal csatlakoztak a mozgalomhoz /…/ Tegnapelőtt nyílt meg a tárlat Budapesten és kiderült, hogy sok olyan tehetség van, kik elől a képzőművészeti tárlatok az ottaniak következetesen elzártak. A kolozsváriak közül Pielle Róbert és Papp Gábor vettek részt e tárlaton. A budapesti lapok dicsérik a két művész munkáit.

1157.- 1900. Aranyosvidék. Torda. December 29. 38 szám.
Ábrányi Lajos festőművész készíti Erzsébet királyné és Deák Ferenc arcképeit /…/

1901.

1158.- 1901. Újság. Kolozsvár. Január 9. 9 szám.
Papp Gábor festőművész a “Visszautasítottak Szalonjában” szerepel /…/ kiről most igen me-leg és rokonszerves hangon emlékszik meg Maszák Hugó, az alapos szaktudásáról ismert mű-kritikus az “Egyetértés” hasábjain /…/ : Megvallom, nem értem, miért utasították vissza Papp Gábor pasztell arcképeit. Például a “Zsidó nő” magasan felette áll Szikszay szalonbeli arcképe-inek. /…/ Pap Gábornak, mert még nem rontotta meg végleg a rossz irány, azt ajánlom, képpel se forduljon többé Nagybánya tudatlanságot terjesztő, jó ízlést ölő, szellős sátrai felé, hanem vegyen rajzot s krétát a kezébe, tanulmányozza komolyan az élő és életlen természetet, másoljon híven az alak és növényzet világából és a szövet terén, csak azután vegyen ecsetet kezében, úgy mit ahogy azt a régi mesterek tették és még lehet belőle jó művész.

1159.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Január 15. 12 szám.
Nn: Erdélyrészi Szépművészeti Társaság.
/…/ Tegnap d.u 5 órakor ülést tartott. Jelen voltak: Pákey Lajos elnök, Peielle Róbert, Debre-czeni Béla, Kőváry Endre, Papp Gábor, Barabás Ábel /…/ Az ülésen jelen volt még Biasini Mariska és Renz Anna Mária párizsi festőművésznők /…/ a március 2-ra tervezett kiállítás a Redoutte tereiben lesz.

1160.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Január 15. 12 szám.
Kőváry Endre Mohai Károlyné arcképét festette meg az EMKE számára.

1161.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Január 15. 12 szám.
A Polgári Főiskola tanácskozó termében tegnap összegyűltek, hogy a rendező kiállítás és a művészbál ügyében tanácskozzanak. Főként a művész bálról folyt a szó, miután annak anyagi sikere a később rendezendő képkiállítás előkészületi munkájával járó tetemes kiadások biztosítására nagy jelentőséggel bír /…/ Férfiakon kívül több nő is volt jelen, kik közül két festő a társulat tagjai közé is belépett /…/ A bál március 2-án lesz megtartva a Redoutte-ban.

1162.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Január 28. 23 szám.
/…/ Nagyban folyik a művészbálra a készülődés Peielle Róbert lakásán. A “Lady-Patronesek” művészi csokrait reliefek fogják díszíteni, melyeket Veress Zoltánné mintáz meg, táncrendjein-ket pedig Veress Zoltán fogja megfesteni /…/ A sorsolásra szánt dolgok között Fadrusz János által küldött vázlatrajzok is ott vannak /…/

1163.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Február 6. 30 szám.
A főtéri Neumann cég kirakatában a művészbál nagy plakátja látható.

1164.- 1901. Újság. Kolozsvár. Február 27. 57 szám.
Nn: Megfagyott lengyel festőművész.
Kolozsváron sokan ismerték azt az óriás termetű lengyel festőt, aki arcképfestéssel tengette életét, s bekóborolta az ország majd minden tájait. Két év előtt Kolozsváron éldegélt /…/ rettentő testi ereje, sokkal figyelemre méltóbb volt tehetségénél. A Monostor utcában bérelt egy kis szobácskát /…/. Tizennyolc évesen önként állt be az orosz hadseregbe, altiszt volt /…/ de megsértette a cárt, s ezért halálra, majd száműzetésre ítélték Szibériába /…/ 24 évet dolgozott ólombányában, majd Moszkvában és Olmüczben élt /…/ Székesfehérvárról érkezett a híre, hogy tegnap virradóra megfagyva találták.

1165.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Március 1. 50 szám.
/…/ Az ódon épület kopott falait díszítését felosztották egymás közt a művészek. Még Kőváry bácsi is kiveszi részét a munkában /…/

1166.- 1901. Újság. Kolozsvár. Március 3. 61 szám.
Nn: Butkievicz él! /…/ és Pakson festi a “Burok előnyomulása” című képet. /…/ Részegen találtak rá székesfehérvári lakásában és nem holtan /…/
/ Március 31-én, 88 sz. “A feltámadt művész” címmel a lap közli Buczkievicz T. levelét /

1167.- 1901. Újság. Kolozsvár. Május 3. 119 szám.
Nn: Kolozsvári festő ajándéka.
/…/ Veress Zoltán festőművész, “Ámor gyásza” című képét ajándékozta az Erdélyi Múzeum-nak /…/

1168.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Március 4. 52 szám.
Bródy Sándor, a művészbál egyik védnöke Kolozsvárra érkezett /…/

1169.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Március 5. 53 szám.
Kőváry Endre most Ugron Gábor és Bartha Miklós arcképeit készítette el, s most Kossuth La-jos és Blaha Lujza arcképein dolgozik /…/

1170.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Március 18. 64 szám.
Kőváry Endre most Berde Mózsa arcképén dolgozik. /Befejezte – Ellenzék IX. 19. 213 szám /

1171.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Április 9. 80 szám.
Nn: A magyar festőművészetnek egy kiváló tehetségű, nagy tudású és helyes ízléssel bíró, oszlopos tagja dőlt ki. /…/ Meghalt élete 59-ik évében, hosszas, 12 éves fekvő betegség után. Sárdi István ott született a Székelykő alatt Torockón. Mint szegény fiú, saját erejéből küzdötte föl magát. Külföldön együtt tanult Munkácsy Mihállyal, kihez meleg barátság fűzte. Kolozsvá-ron, sok éven át rajztanára volt a Fiú- ás Nőtanítóképző Intézetnek. /…/ Egy súlyos betegség, gerincbaj, támadta meg /…/ 45 éves korában /…/. Kevéssel ezután szemvilágát is elvesztette, s így élt 12 éven át. Az elhunytat hólnap temetik a Karolina Kórház kápolnájából, d.e. 11 órakor. /10-én temették /
Gyászjelentés: /…/ 8-án hunyt el. Özv. Sárdi Istvánné, Balogh Irma. Leánya, Sárdi Olga. /…/

1172.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Április 16. 86 szám.
Nn: Kolozsvári festők képei.
A napokban nyitották meg Budapesten a tavaszi tárlatot /…/ Az egyik kiállító, akiről elisme-rően szólnak, Nagy Zsigmond, ki két év előtt még Kolozsváron tartózkodott, s innen ment el Párizsba, hogy tanulmányait tovább folytassa. /…/ Jelenleg főleg egyházi képeket fest /…/ Másik festő, kinek sikeréről számot adhatunk, Veress Zoltán /…/ zsáner képeit dicsérik a fővárosi lapok /…/

1173.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Április 18. 88 szám.
Munkácsy Mihály “Siralomház”-at ábrázoló vázlatának egyik példányát, saját kezű aláírásával ellátva, emlékül adta egykori barátjának, Sárdi István festőművésznek. Most özvegye szeretné értékesíteni e képet.

1174.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Április 30. 98 szám.
Nn: Kolozsvári festő sikere.
/…/. A király megdicsérte Nagy Zsigmondot” A gyerek Jézus az írástudók között” című képé-ért /…/

1175.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 2. 99 szám.
Veress Zoltán az Erdélyi Országos Múzeum Érem-, és Régiségtára számára ajándékozta “Ámor gyásza” című festményét /…/ amiért dr. Posta Béla mondott köszönetet /…/

1176.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 7. 103 szám.
Nn: A Szépművészeti Társaság válsága.
/…/ A kolozsvári Szépművészeti Társaság, mely másfél éve alakult meg, most váltság előtt áll. /…/ Kérést intézett a társulat a városhoz, a korcsolyapavilon tetővilágítással való ellátására /…/ de a város a kért engedélyt nem adta meg /…/ s a társulat úgy döntött, hogy ha a város hajthatatlan marad e téren, akkor a 3-4000 forintnyi vagyonukat a szolnoki művésztelepnek adja, s a társaság feloszlik /…/

1177.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 20. 113 szám.
Nn: Brassai mellképe a Magyar Tudományos Akadémián.
A kép 78 cm magas és 62 cm széles, megfestését Veress Zoltán Vállalta el /…/
A Brassai-portrét végül is Boruth Andor, Benczúr tanítványa festette meg /Magyar Polgár 1901. XII. 14. 286 szám – már kész a kép. /

1178.- 1901. Újság. Kolozsvár. Május 21. 137 szám.
Nn: Hol az “Unió” kép? Egy elfeledett festményről.
/…/. A festmény az 1848 május 30-án történt eseményeket volt hívatott megörökíteni /…/ Már ép nyolc éve készül /…/ Roskovics 1893-ban 40.000 koronáért vállalta el a munkát /…/ ebből 13.200 koronát le is tett a város a művész asztalára /…/

1179.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Május 25. 118 szám.
Az E. Sz. T. szeptemberben kiállítást kíván rendezni. E célra kérte a várostól a korcsolya pavilon emeletét mely felső világítással fog ellátni és dupla ablakokkal fog felszerelni /…/ A város úgy döntött, hogy az emeleti részt átengedi a társaságnak, erről írásos szerződést fognak kötni. A szerződésben az E. Sz. T. –gal szemben kiköti a város, köteles a hét egy-két napján, például vasárnap, a kiállítást a közönség számára teljesen ingyen megnyítni, ellenszolgáltatásul az ingyen átengedett helyiségekért.

1180.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Június 10. 129 szám.
Nn: Az “Unió” képe. /vezércikk/
Roskovics Ignác festőművész válasza az Újság május 21-i “Hol az Unió-kép” című írására, me-lyet “végtelenül” sértőnek tart.
/…/ Az Unió-kép megfestésére én saját kezdeményezésemre és akaratomból határoztam el. Wlassics miniszter 1895 szeptember 30-án költ 42121 számú rendelete arról szól /…/ hogy a kép megfestésére a minisztérium 5000 ft. támogatást ad. Ez után jutott el hozzám Kolozsvár kérése, hogy minő feltételek mellett adnám el a városnak az Unió képet. /…/ Válaszomra kapott értesítés szerint /1896. Január 30. / a város e képet megrendeli és a Szépművészeti Múzeumtól – miniszteri engedély mellett – átveszi.
Előleget is fizetett a város, de erről nem szól Roskovics - mellébeszélés, akárcsak a lap következő számában - VI. 11. 130 szám – melyben 1902 évre ígéri a festmény elkészítését.

1181.- 1901. Újság. Kolozsvár. Június 12. 158 szám.
Nn: Az Erdélyi Szépművészeti Társaság gyűlése.
/…/ Jelen voltak: Veress Zoltán, Marselek Endre, Pielle Róbert, Melka Vince, Kőváry Endre, Graf Jakab, valamint a jelenleg Kolozsváron tartózkodó Kriesch Aladár /… / Megtárgyalták a korcsolya-pavilon ügyét /…/ a város átengedte az épületet a társaságnak, s az átalakítás feltételeit tárgyalták meg /…/. Elhatározták, hogy ez év augusztus 28-án kiállítást nyitnak az épületben /…/. Pákey Lajos indítványára gyűjtés rendezése lett elhatározva, a nemrég elhalt Sárdy István sírjának egy emlékkővel leendő megjelölése végett /…/

1182.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Június 20. 138 szám.
Nn: Rajzkiállítás a Polgári Fiúiskolában.
Asztalos Károly rajztanár derék munkát végzett ez évben is, miről kiállított munkák tanúskodnak. Sajnos, alig nézi meg egy-két szülőt kivéve valaki. Pedig az ott kiállított több száz rajz több figyelmet érdemel. /…/ Jobb rajzok: Técsy Gyula, Jakab Lajos, Jenőffy Oszkár, Kapusán Gyula s még vagy 80-100 tanuló rajza.

1183.- 1901. Újság. Kolozsvár. Július 15. 191 szám.
/…/ Eredetileg színházi szereposztó volt, felcsapott művésznek, s festészettel foglalkozik /…/

1184.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 13. 183 szám.
Nn: Kép a Mátyás szoborról.
A város Törvényhatósági Bizottsága elfogadta Friedmann és Társa ajánlatát, pontosabban azt, hogy a szoborról képet készítsen és azt árusítsa /…/ A vállalkozó vállalta, hogy megfesti a szo-bor képét és az eladott képeslapok 10 %-át a szoboralapnak ajándékozza /…/ A város felkérte Fadruszt, hogy ajánljon egy művészet, ki Horty Pált nevezte meg, kivel a vállalkozok a múlt évben meg is kötötték a szerződést. E szerint Horty tanár 2400 koronáért meg fogja festeni a városnak adandó nagy képet, továbbá egy a magyar király alakjáról készítendő mellképet, melyet eredetiben Fadrusz Jánosnak ajánlottak fel a vállalkozók. A már teljesen kész szobrot a Beschorner-féle öntödében felállították, s úgy festi le a művész /…/ A képről Münchenben fogják a reprodukciókat készíteni. A kép készítéséhez 2-3 hónap szükséges /…/

1185.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 24. 191 szám.
Renz Anna festőművésznő akvarell képei látható az Unió utcai Gaál és Molnár Sétatér utcai Újvilág helyiségében levő bútor kereskedésében.

1186.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 26. 219 szám.
b.á.: Kőváry Endre újabb képei.
Gróf Andrássy Imréné arcképén dolgozik.

1187.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. Október 12. 233 szám.
Az Egyetemi Kör a napokban tartott közgyűlésén elhatározta, hogy december közepén a Kör új dísztermében egy amateur kiállítást rendez, a művészet minden ágából: fotó, aqvqrelle, olaj, selyem és porcelánfestészet, fafaragás, szobrászat, bőrmunka stb. /…/ Kossuth Lajos utca 10 szám alatt van az Egyetemi Kör új székháza.

1188.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 22. 241 szám.
Nn: Amateur kiállítás.
A kolozsvári Egyetemi Kör december 15. és 20. körött a Kör, Kossuth Lajos út 10 szám alatt, első emeleti helyiségeiben, báró Bánffy Zoltánné, Szvacsina Gézáné, gróf Béldi Ákos főispán, dr. Lőte József egyetemi rektor és Palkovics József altábornagy védnöksége alatt, műkedvelő kiállítást rendez /…/. A kiállítás három fő csoportra oszlik: fényképészeti, festészeti és ipartörténeti osztályok lesznek. /…/

1189.- 1901. Szilágy. Zilah. Október 27. 43 szám.
Lőbl Samú budapesti lakos, budapesti festőművészek képeiből folyó hó 28-iktól kezdődően néhány napon át képkiállítást rendez a Vigadó nagytermében.

1190.- 1901. Újság. Kolozsvár. November 5. 305 szám.
/…/ Az Egyleti Kör rendezi, de csak műkedvelők részére /…/

1191.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. November 9. 256 szám.
/…/ A festészeti csoportban nemcsak természet után festett képeket lehet kiállítani, hanem kópiákat is /.../

1192.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 14. 260 szám.
Nn: Magyar képzőművészet /vezércikk/
Az ország fővárosában ma nyíllik meg a Műcsarnok téli kiállítása /…/ Kolozsvár az elsők között felismerte, hogy nagy gond az állandó kiállítási helyiségek hiánya /…/ egy állandó szépművészeti tárlat létrehozásán fáradozik. Lesz-e eredménye, nem tudjuk. Látjuk, hogy nehezen halad előre a terv.

1193.- 1901. Újság. Kolozsvár. December 11. 341 szám.
Adja a kiállítók névsorát.

1194.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. December 16. 287 szám.
F.B.: Amatőrök kiállítása Kolozsvárt. /vezércikk/
/…/ Festmények: - Ratkó Erzsi “Poétikus tájképek”, Frőlich Zsigmond – eredeti felfogású “Csendélet”-e, Stotter Lajos, Bodó Károly, Békéssy Károly dr. tanár, rutint eláruló arcképei, melyek között Albach Gézáé igazi művészi alkotás. Nem itt vannak ugyan, de essünk szót gondos paszteljeiről is /…/ . Kiállítanak még: Mikó Pálma, Sziklai Dezső, Böhm András, Nagy Leona, Réthy Gyuláné, Rónai Viktor, Bornemissza Albertné, Huth Ilona /…/ A zöld színek erős, átható poézisa hat ránk Gruzda János erdőrészleteiről. Egy nagyobb kompozíció ez, mely intenzív ecsetvonásokkal szerzőjének tehetségét árulja el. A tárlat egyik nagy érdekessége Maticska Jenő, kiről azt regéli a fáma, hogy 14 éves, asztalos inas, és gyönyörű képekkel hozakodott elő. Valójában. Képei eredeti felfogásról tanúskodnak, de még sem annyira, hogy a a nagybányaskodás alól kivonhatná magát. Hollosy tanítványa, s nagyon szereti a vad termé-szetet ábrázolni. Ebbe menő romantika, nagyarányú fenség, de egy kissé iskolázatlan rajzoló. Beküldött vásznán sok a festék és kevés a rajz. Éppen ellentéte Bajnok Jusztiniánnak, kinek “Remete tölgye” fárasztó aprózás, de roppant rajztehetségről tanúskodik.
Hegedűs Ottó, Streicher Béla, Kőváry Artúr, Glosz Géza, Veress Elemér dr. egy halom szebbnél-szebb aqvarellet függesztett ki. Képei díszére válnak a kiállításnak.
Folytatás: XII. 17.- Korányi Sarolta, Gimzer Eta, Spiró Emille, Bükhler Rózsika, Péterfi Tibor. Sok dicséretet érdemel Békéssy tanár hatalmas vászna, mely Kolozsvárt a 18 század közepén ábrázolja. Az ő talentuma túlemelkedik az amatőrködés határain /…/ Rottenbiller Sándor, Ferenczy Gyuláné, dr. Éjszaky Ödön. Városrészleteket függesztett ki Graf Jakab tanár, /…/ Krammer Gyula, Bodó Ida, Hegedűs Ottó, Varró Beria /…/ Ónodi Veress Irén selyem festményei, Ónodi Veress Emmi porcelánfestés munkákkal jelentkezett /…/

1195.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. December 17. 288 szám.
Nn: Műkedvelők kiállítása. /cikk/
/…/ A megnyitóról /…/
Folytatás: 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. December 18. 289 szám.
Maticska Jenő /…/ munkáiról látszik, hogy született tehetségét szakszerű képzéssel is támogat-ta, s a festés technikájában avatott kéz vezette be. A világ előtte csupa szín, élet és hangulat /…/ Az akvarellek elég változatosak, s első helyen Veress Elemér művei állanak. “Ivó paraszt-fiú” című képe /…/ Onódi Veress Irén pipacsokat festett élénk és mégis harmonikus színhatás-sal /…/
Folytatás: 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. December 19. 290 szám.
A fényképkiállításról ír.

1196.- 1901. Újság. Kolozsvár. December 15. 345 szám.
/ -Y/: Séta az amatőrök kiállításán. Vernissage előtt.
/…/ legkiválóbbak és legtöbb dicséretet érdemelnek: Békéssy professzor úr, ki Szegedy Masz-szákné, Barabásunk leámya úrnővel és Maticska úrral tetemesen emelték a kiállítás niveau-ját. Békéssy két kolozsvári képet állított ki /…/ de legelső helyen mégis Maticska urat kellene, hogy említsem. Csak annyit hallottam róla, hogy nagyon fiatal /…/ felfogásában sok az eredeti-ség /…/ személyét a jövő nagy művészeinek sorában üdvözölhetjők /…/

1197.- 1901. Újság. Kolozsvár. December 18. 348 szám.
Nn: Graf Jakab és Melka Vince

1198.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. December 18. 284 szám.
Marselek Endre egy oltárképet festett, melyet most az Unió utcai Gaál és Molnár-féle kirakat-ban láthatók.

1199.- 1901. Magyar Polgár. Kolozsvár. December 24. 294 szám.
Ma zárt be a kiállítás /…/ Első díj: Maticska Jenő, Második díj: Huth Ilona és dr. Veress Ele-mér, Harmadik díj: dr. Haranghy Gyuláné, báró Bornemissza Albertné és Ferenczy Gyuláné.