1200.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. December 24. 294 szám.
/…/ Bezárt az Egyetemi Kör kiállítása. /…/ ma számolt be a jury a nyertesekről:
Maticska Jenő – festészeti csoportban – I-ső díj.
Huth Ilona – festészeti csoportban – II-ik díj
Dr. Harmathy Gyuláné, báró Bornemissza Albertné, Ferenczy Gyuláné III-ik díj
Fabinyi Lili, Bodó László, dr. Engel Gáborné, dr. Höntz Kálmánné – díszoklevél
Gruzda János – dicsérő oklevél.

1201.- 1901. Ellenzék. Kolozsvár. December 31. 297 szám.
Régen tervezett eszme, amely most közeledik a megvalósulás stádiuma felé. Sokszor megpró-bálkoztak művészeink, hogy egy vernisageot rendezzenek be, de hol a város részvétlenségén, hol más akadályokon hajótörést szenvedett az eszme. Más városok már jó régen megvalósí-tották ezen tervüket, s most úgy látszik, Kolozsvár sem zárkózik el, s segédkezet nyújt művé-szeinknek, alkalmas terem átengedésével. Az is igaz, hogy pénzért. E tárgyban a tegnap tartottak gyűlést a Polgári Iskola igazgatói termében. Jelen voltak: br. Feiltzsch Arthur ország-gyűlési képviselő és elnök, Peielle Róbert művezető igazgató, Ács Ferenc, Debreczeni Béla, Papp Gábor és Veress Zoltán /…/ Valamint Lázár Ernő író. /…/ A tárlatot a város korcsolya csarnokában rendezik be, melyet 100 korona évi díjért enged át a város. A kiállítás tartalma, a proponált terv szerint, három év lesz, mely idő alatt fizetik a 100 koronát, s ha anyagi siker követi a kiállítást, úgy a helyiségért fizetendő díjat nagyobbítani fogják. A helyiséget egy kissé változtatni, javítani fogják, amit három művész és Pákey Lajos fog megejteni /…/ A kiállítás neve “Magyar Művek Kiállítása” lesz.

1902.

1202.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Február 10. 41 szám.
Rinyi Ede festőművész, május első napjaiban kiállítást fog rendezni Kolozsvárt.

1203.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Február 22. 44 szám.
Kiss Sándor a Kereskedelmi Akadémia igazgatója, Rinyi Ede művész rendelkezésére bocsá-totta az Akadémia dísztermét, miután az egész városban nincsen ez idő szerint e célra alkalmas helyiség /…/

1204.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Február 27. 48 szám.
Marselek és Kőváry készítik az Igazságügyi Palota számára a királyképeket /…/ Összesen 9 mellkép és 1 életnagyságú képet fognak festeni.

1205.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Március 8. 56 szám.
Rinyi Ede festőművész kiállítása március 22-én fog megnyílni, április 2.-ig lesz nyitva. Belépti díj: 1 korona.

1206.- Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 15.
Rinyi Ede festőművész fog kiállítani a Kereskedelmi Akadémia épületében /…/

1207.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 21. 67 szám.
Holnap lesz Rinyi Ede festőművész kiállításának megnyitója a Kereskedelmi Akadémia épü-letében. /M.P. III. 22. 68 szám - ír a kiállításról./

1208.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Március 21. 67 szám.
Holnap fog megnyílni Rinyi Ede kiállítása, ahol 150 képet állít ki /…/ 1884-ben végezte a müncheni Akadémiát, ahol Steitz, Wagner, s Benczúr tanította. 1887-ben Olaszországba ment, s Velencébe telepedett le /…/ Barátja Don Carlos trónkövetelőnek, Velence ez érdekes alak-jának /…/

1209.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Március 22. 68 szám.
Dr. Lázár Ernő: Rinyi Ede képkiállítása /cikk/
/…/ Rinyi arról híres, hogy képei megfestésénél soha fotográfia segítségére nem szorult. /…/
A kiállítás április 6.-ig lesz nyitva. Ellenzék IV. 3. 75 szám.

1210.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Június 9. 128 szám.
/…/ Az ősszel az E. Sz. T. kiállítást rendez a Sétatéri korcsolya pavilon épületében /…/

1211.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Július 15. 158 szám.
Pákey Lajos elnöklete alatt, tegnap gyűlést tartott a Sz. T.
Jelen voltak: Peielle Róbert, dr. Apáthy István, Márki Sándor, Marselek Endre, Szeszák Ferenc, dr. Széchy Ákos, dr. Török István, Verzsényi Béla. A gyűlésen bejelentették, hogy a korcsolya csarnok július 10-én a város által átadatott /.../ Kinevezték a kiállítás zsűrijét is. Elnök Wesselényi Miklós, Művészek: Veress Zoltán, Kőváry Endre, Műpártolók: Apáthy, Márki, Széchy /…/ Bejelentették, hogy már eddig is egy egész sor kép érkezett. László Ede Fülöp “Görgey portré”, Neogrády Antal három képe /…/

1212.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Július 21. 164 szám.
Közli a Pesti Hírlap cikkét a Kolozsváron készülő művészeti kiállításról
/…/ Három év óta megalakult társaságnak alkalmas helyiség hiányában, csak most lett alkalma létesíteni először feladatát /…/

1213.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Június 25. 142 szám.
Rajzkiállítás nyílt a r. kat. főgimnázium rajztermében, a tanulok rajzaiból. Rendezte Holló Ká-roly fiatal iskolai rajztanár /…/

1214.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Július 7. 153szám.
Nn: Festőművészeti kiállítás Kolozsváron.
A Kolozsvári Képzőművészeti Társaság igazgató választmánya báró Feilitzsch Arthúr ország-gyűlési képviselő elnökletével gyűlést tartott, melyen elhatározatban ment, hogy ősszel orszá-gos képkiállítást rendez, amelyet október 12-én fog megnyitni. A korcsolya csarnok átalakítási tervét részletesen megvizsgálta, Pákey Lajos előadása alapján, elfogadta és elhatározta az épí-tési engedély kiadásának megsürgetését. /…/

1215.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Július 12. 157 szám.
/…/ Ilyen művészettel kidolgozott kép aligha lesz más igazságügyi palotában. /…/ Kőváry és Marselek két és fél méter magas és másfél méter széles királyképet festett az Igazságügyi Palota dísztermébe /…/

1216.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Július 15. 160 szám.
/…/ Tegnap gyűlést tartott a választmány. Tudomásul vette, hogy a város átengedte a korcso-lya csarnokot a társaságnak 3 évre, csekély, 100 korona évi bérletért, s megadta az engedélyt a szükséges átalakításokhoz /…/ Már most érkeznek a képek: László Fülöp Görgey-képe, Tele-py Károly két tájképe, Bosznay István olaj-tájképe /…/

1217.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 12. 183 szám.
/…/ Már javában dolgoznak a korcsolya pavilon tetőszerkezetének megnyitásán /…/

1218.- 1902. Szolnok-Doboka. Dés. Augusztus 17. 33 szám.
Muretti Rezső 8-10 napig városunkban időzik, javítja vármegyeházban elhelyezett főispán arc-képét.

1219.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 21. 190 szám.
Tegnap a Kolozsvári Szépművészeti Társaság, gyűlést tartott. Peielle Róbert igazgató jelenti, hogy eddig 200 kép érkezett Kolozsvárra /…/

1220.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 13. 209 szám.
Benczúr Gyula három képet küldőt /…/ Lotz Károly, Székely Bertalan, Vágó Pál, Roskovics Ignácz, Bihari Sándor, Tölgyessy Artúr /…/

1221.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 16. 221 szám.
Nn: Az Erdélyrészi Képzőművészeti Társaság közgyűlése.
Tegnap d.u. 5 órakor volt az összejövetel, melyen jelen voltak: Peielle Róbert igazgató, Melka Vince, Kőváry Endre, Marselek Endre, Veress Zoltán, Graf Jakab festőművészek, Szeszák Fe-renc szobrász /…/. A minisztérium a képek szállítására 50%-os kedvezményt ad. A kiállítandó képeket Budapesten Kézdi Kovács László gyűjtötte össze /…/ Annyi mű van bejelentve és ösz-szegyűjtve, hogy a helyiségek elégtelennek bizonyulnak, s bérbe kell venni a korcsolyapavilon földszinti helyiségeit is. /…/ Jelenleg 35 tagja van a társaságnak /…/

1222.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 16. 211 szám.
Az E. Sz. T. tegnap ülést tartott a Polgári Fiúiskola igazgatói termében /…/ Már annyi kép készült, hogy ki kell bérelni a Sétatéren levő korcsolya pavilon földszintjét is a képkiállításra. Műszaki teendőkkel Pákey Lajost, Melka Vincét, Kőváry Endrét, Szeszák Ferencet, Veress Zoltánt bízták meg /.../ megnyitó október 12-én lesz.

1223.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 20. 215 szám.
Ma indították útra a festményeket és a szobrokat Budapestről /…/

1224.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 7. 229 szám.
Nn: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság gyűlése.
Wlassics miniszter fogja megnyitni 12-én d. u. ˝ 3 órakor /…/

1225.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 7. 229 szám.
Dr. Hegedűs Árpád: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság kiállítása.
/…/ Ez a társaság mindennemű segély és támogatás nélkül jött létre /…/

1226.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 11. 233 szám.
Az Erdélyi Múzeum Egylet képtára számára Wlassics Gyula miniszter 10 festményt ajándékoz: Mihalik Dániel, Zemplényi Tivadar, Újházi Ignác, Karlowszky Bertalan, Ligeti Antal, Paczka Ferenc, Bosznaz István. Poll Hugó, Glatz Oszkár, Kacziány Ödön.
Ellenzék 1902. XII. 29 – megérkeztek a képek.

1227.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 11. 233 szám.
Faragó Jenő rajzoló, okleveles rajztanító arcképek rajzolását fényképek után tanítja. Jelentkezhetni: Árpád utca /volt Kül-király utca/ 6 szám alatt.

1228.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 15. 237 szám.
Fanghné Gyújtó Izabella: Az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság kiállítása. /tárca/
F.Gy. I. haláláról Ellenzék 1914. IX.15. 221 szám./75 éves volt/… a Fővárosi Lapok, majd a Magyar Polgár cikkírója, Mulla álnév alatt. Pákey Lajos anyósa volt /…/
/…/ Festők közül Telepy Károly több “Tájkép”-e, Neográdi Antal vízfestményei, Pálya Celes-tin “Őszi reggel”, Tölgyessy Arthúr “Kencsei rét” és “Aranysugarak”, Kézdi Kovács László “Hervadás”, Nádler Róbert “Csendélet”, Stetka Gyula, Kacziány Ödön, Szálmi Lajos, Vaszary János, Aggházy Gyula, Knopp Imre, “Kontárkodó Falu”, Boruth Andor, Benczúr Gyula, Lotz Károly “Női arckép”, Bullo Endre, László Fülöp, Roskovics Ignác.
Folytatás: október 17. 239 szám: Innocent Ferenc “Vasárnapi reggel”, Balló Ede “Krisztusi sírban”. Az erdélyi festők közül első sorban Kőváry Endre, városunknak ezt a régi, jeles arckép festőjét említem meg, aki a jelen tárlaton is számos arcképpel jelentkezett, s pár kisebb genre-képet is kiállított. /E. Kovács Gyula színművész /. Melka Vince, szintén egyik régibb festőnk, néhány arcképet és sok erdélyrészi táj-, és vadászképet állított ki szénrajzban, s olajképben. /…/ A jeles művész a genre a kedvence és ebben sok megfigyelésre méltót, dicséretest alkotott. Érdekes még egy pár egyiptomi képe és egy pár kicsi kép Kolozsvár és környékéről. Gráf Jakab városunk sok érdemet szerzett rajztanára, csínos csendéleteket festett, dr. Veress Elemér fiatal kezdő méltán hangulatos tájképei. A fiatal kezdők sorában meg kell említeni Stein Jánost, aki néhány arcképével, különösen egy szép olajfestésű női arc /…/, s igen jó a “Rágalom” című képe. Peielle Róbert néhány hangulatos tájképe “Torda hasadék”, különböző pontjáról levéve, tanulmányfejei is érdekesek, csendéletei üdék, élethívek. Erdélyi festőink közül Veress Zoltán /…/, ő a legtehetségesebbek közzé tartózik. “Szamarak padja”, “Szeplős leánya”, “Tüzet fúvó fiú” , “Brassai bácsi”, “Főző gyermekek” /…/ Veress Zoltán nemsokára Budapestre költözik és így a fővárosi művészek sorába lép /…/. Kolozsvári születésű, de szintén a fővárosban lakó festő, Nagy Zsigmond /…/ “Várakozó papok”, a budapesti műtárlaton is díjat kapott /…6 Marselek Endre egyik kedvelt arcképfestőnk, Most is több arckép és egy pár tájkép az ami meglepő hatást gyakorol /…/. A kezdők között Gruzda János sziklaképeit kell még felemlíteni: aki úgyszólván minden tanulás nélkül ilyent tud festeni, az megérdemelné, hogy módot és alkalmat nyújtsanak tehetsége fejlesztésére /…/ A mostani kiállításon nagy és szép számban vettek részt festőnők is. Konek Ida hatalmas méretű csendélete, Stróbl Zsófia “Kacsa család”, Brukk Hermin “Virágok”, Boem Rita “Genre-képek”, Biasini Mari. Ő annyira ismert, hogy fölösleges itt bemutatni /…/ De mivel éppen Kolozsvár az ő szülővárosa az, amely legkevésbé ismeri művészetét, nem tehetem, hogy bővebben ne foglakozzam képeivel /…/ Különösen női és gyermek arcképei elbájolok /…/ Ő nem is kapkod másfelé, nem kísérletezik más téren, hanem megmarad ebben a szakmában /…/. Montbach Emma pasztellképeket hozott, Hadzsi Olga egészen kezdő leányművész, báró Huszár Ilona a műiparban szerzett magának nevet, báró Braunecker Stina olajba festett arcképei, Renz Anna fiatal és szorgalmas festőnőt említem

1229.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 17.
Ez az eddig legnagyobb Kolozsváron látott kiállítás /…/ József Ágost főherceg, a látogatás al-kalmával, Melka Vince egy oltárképét vásárolta meg /…/ Eddig 17 kép talált vevőre /…/

1230.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 18. 240 szám.
Peielle Róbert: Művészet.
Körülbelül három éve, hogy az Ellenzék rovatai között megjelent egy rövidke cikk, eme titulus alatt “Művészet”. Bemutatója volt egy, akkor már megszületett társulatnak, az Erdélyrészi Szépművészeti Társaságnak, mely társulat rövid 3 év alatti időn, a semmiből teremtett valamit /…/ Írásában kéri a közönség további segítségét, majd rátér Fadrusz “Krisztus” szobrának bemutatására.

1231.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 18. 233 szám.
Faragó Jenő egy jól sikerült képe látható a főtéri Neumann üzlet kirakatában.

1232.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 18. 240 szám.
Nn: Szépművészeti kiállítás.
Ki van állítva Fadrusz kisbéri Weinckheim-szobor mintája / a szobrászokról ír /
Folytatás: 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 20. 241 szám.
/…/. A vidéken eddig létesített szalonok mellett, a kiállításnak nincs miért szégyenkeznie. Exkluzív, a korlátozott vidéki színvonal fölé magasodik erősen /…/ Nagy Zsigmond, kolozsvá-ri származású művész “Várakozó papok” /…/, Illés Antal “Áldomás” /…/ Montbach Emma “Paraszt portrék, Szent György lovag” /…/, Stein János, aki Lotz tanítvány “Lear király”, “Corvin”, Veress Zoltán “Szamarak padján” /…/, Telepy Károly, Neográdi, Pálya Celestin, Tull Ödön, Nádler Róbert, Kőváry Endre, Ács Ferenc, Bodor Irén /…/
Folytatás: 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 21. 242 szám.
Melka Vince, ez az érdemes és sokat dolgozó művész, egész nagy csoportozatát állította ki az erdélyi vonatkozású képeinek, a 3-ik számú teremben. Vázlat, rajz, pasztell, olajfestmény, csaknem mind az erdélyi élet és természet képe. Egy poétikus lélek bensőséges szeretete nyíl-vánul meg ezeken a képeken. /…/ Egy sor képe, mely az “Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben” című kiadáshoz készültek /…/ Figyelemreméltók, az Egyiptom világáról festett képek /…/
Csók István “Salomé”, Batiz Ottó “Judit”, Nádel Róbert “Zsilip”, “Babérok árnyékában”, Ma-gyar-Mannheimer Gusztáv “Őszi táj”, Kacziány Ödön “Tájkép”, Gráf Jakab “Pasztell csend-élettel”, Kende István, Gruzda János, Aczél Henrik, Stelka Gyula, Déri Béla, Kubányi Lajos, Knopp Imre, Braunecker Stina, Biasini Mari, Kézdi Kovács László /7 kép/, /…/
Folytatás: 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 22. 243 szám.
Veress Zoltán /…/ szintén keresi az irányt, melyben egyénisége érvényesülhet. Knopp Imre “Kontárkodó faun”, Vajda Zsigmond “A tragédia vége”, Márk Lajos “Lelkifurdalás”, Markó Ede, Peielle Róbert, báró Huszár Ilona, Kubay Lajos, Faragó József “Karikatura-rajzok”, Dör-schlag Károly “Színházi függönyterv”, Sárdi István elhunyt kolozsvári festőtől, egy tanul-mányfej, Szalányi Lajos, Bruch Hermina, Konek Ida, László Fülöp “Görgey portré” /…/
Folytatás: 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 25. 246.
Balló Ede, Lotz Károly, Benczúr Gyula, Tull Ödön, Nyilasi Sándor, Stróbl Zsófia, Szenes Fülöp, Szilágyi Lajos, Roskovics Ignác /…/

1233.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 25. 246 szám.
Dr. Török István. A műcsarnokból.
A Szépművészeti Társaság idei kiállítása előkészítése 10000 koronába került /…6 A megnyitásnak szép közönsége, szép jelenetei voltak, de csak voltak. Két-három nap múlva, már alig látogatták a kiállítást. A helybeli lapok hallgattak, vagy elhallgattak. A kiállító művészek nem vállalkoztak egymást dicsérni a lapokban, a rendezők között nem akadt, aki napról-napra felhívta volna a közönség figyelmét /…/ Tíz nap alatt alig fordúlt meg 200 látogató a kiállításon /…/

1234.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. Október 27. 247 szám.
Elek Gyula: A műkiállítás. /tárca/
/…/ Mindnyájan örömmel és lelkesedéssel üdvözöltük az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság első kiállítását /…/ közönségünk nincs hozzászokva ilyen irányú kiállítás megtekintéséhez /…/

1235.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 3. 252 szám.
/…/ Tegnap gyűlést tartott az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság /…/ Elhatározott, hogy a miniszter által adományozott 2000 korona a Kolozsvárt létesítendő állandó képtár javára fordítják, s ez összegre képeket vásárolnak a tárlaton /…/ s e célból 15 képet választottak ki.

1236.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. November 7. 256 szám.
Sz. D.: Az erdélyi művészek tárlatán. /vezércikk/
Kőváry Endre és Marselek Endre munkáit dícséri.

1237.- 1902. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 10. 258 szám.
A kiállítás a tegnap este bezárt /…/

1238.- 1902. Ellenzék. Kolozsvár. November 18. 265 szám.
Csűrős József: Színek. /tárca/ /a kék színről/

1903.

1239.- 1903. Brassói Naptár az 1903 Évre. Brassó., 62 old.
Festők: - Bulhardt János, Miess F., Sulák F., Udvarnoky S.

1240.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 7. 54 szám.
Nn: Krisztus régi arcmásai.

1241.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 1. 172 szám.
Nn: Művésztelep Vajdahunyadon.
Hollosy Simon, a Münchenben élő festőművész, kinek eredeti irányú festő iskolája ott már 20 éve fönnáll, az idei nyarat tanítványaiban Vajdahunyadon tölti /…/ Ezelőtt hat évvel Nagy-bányán tartózkodott nyaranta a mester iskolája /…/ tavaly Fonyódon töltötték a nyarat /…/

1242.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 13. 182 szám.
Nn: Művészeti kiállítás Kolozsvárt.
Az Erdélyi Szépművészeti Társaság zajtalanul bár, de annál nagyobb kitartással működik kitűzött célja elérésében. Bár a múlt ősszel, a Mátyás szobor leleplezése alkalmából rendezett kiállítást nem méltányolta oly teljes mértékben a közönség, mint azt, a nagyszabású és elő-kelő színvonalú műtárgyak megérdemelték volna, a társaság nem csüggedt el, sőt a tapasztalt jelenségekből levonva a tanulságot, hogy a publikum mostani sajnálatos közönyét csak olykép lehet megszüntetni, ha felébresztik a közönség szélesebb rétegében is a fogékony érzést, mely a művészet szeretetét lelki szükséggé teszi /…/ tegnap újabb tárlat megnyitása megvitatására ke-rült sor. A gyűlésen Pákey Lajos elnökölt, jelen voltak: Peielle Róbert, dr. Széchy Ákos, Péterfi Zsigmond, Ferenczy Dezső, Debreczeni Béla, Kőváry László, Marselek Endre, Szeszák Ferenc /…/ Elhatároztatott, hogy a kiállítás augusztus 30-án megnyittatik. /…/. A kolozsvári művészek közül Peielle Róbert, Pap Gábor, Szeszák Ferenc, Montbach Emma, Melka Vince, Benel Ferencné, Bodor Irma küldenek képeket.

1243.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 22. 188 szám.
Már szervezik a kiállítást /…/ Budapesten Telepy Károly az, ki segíti a szervezést /…/ Erdély-ből munkát küldött Gyárfás Jenő, Stein János, Ács Ferenc /…/

1244.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 29. 194 szám.
Holnap d.e. 11 órakor nyílik. Öt tágas terem áll nagybecsű művészi termékekkel /…/ A főbejárattal szemközt levő teremben a szobrok: Szeszák, Dankó József, Róna Viktor, Andrejka /…/ Az emeleten négy gazdag terem, ahol Újházy Ferenc, Talhy Antal, Thury Gyula, Pap Gábor, Gyárfás Jenő, Ács Ferenc, Bruch Hermina és Bosznay képei láthatók. Az úgynevezett “Szent termet” jobbára mély tartalmú képek töltik meg /…/ Az előkelő csoport: Telepy, Madarász, Kimnach, Nagy Zsigmond, Tolnay, Thury, Baditz Ottó, Tölgyesy, Háry Gyula, Bosznay, Veress Endre, Vajda Zsigmond, Knopp Imre, Bihari, Horthy, Grünwald, Jankó, Peske Gábor, Nádler, Markó Ede, Magyar-Menneheimer, Aggházy /…/

1245.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 31. 195 szám.
Nn: A Szépművészeti Társaság kiállítása.
/…/ Csenben és zajtalanul, aránylag nagyon csekély közönség jelenlétében történt a tegnapi megnyitó /.../ A sétatéri műcsarnok termeiben gyéren gyülekezett a közönség, jobbára csak né-hány művész, a rendezőség tagjai, kevés számú lelkes műbarát, s a sajtó képviselői voltak jelen /…/ Fél 12-kor Vikol Kálmán helyettes polgármester nyitotta meg a kiállítást /…/ Kolozsvár gárdája is becses művészekkel vonult fel. Ott van mindjárt Nagy Zsigmond, a kit ugyan csak ifjú évei kötnek ide /jelenleg Budapesten él /, továbbá Veress Zoltán, Melka Vince, Papp Gábor, Peielle Róbert, Ács Ferenc, Marselek Endre, Szeszák Ferenc /…/

1246.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 2. 197 szám.
-i.-y.: Képzőművészeti kiállításunk.
/…/ Rám azt a hatást teszi, hogy talán egy kissé hirtelen, egy-kettőre ütötték össze a kiállítást. Ennek tulajdonítanám, hogy többen nem vettek részt benne. Így például nem látjuk Montbach Emma, Versényi Gábor, Biasini Mariska képeit, de Széchy Ákosnak, a kiállítás éltető lelkének sem látjuk képeit /…/ Vannak jóravaló festőknek kevés értékű képei. Lehetetlen színek, furcsa sziklás fellegek /…/ felötlő nem egy helyen a gondolat hiánya. Azért is mondjuk, mert ez általános nyavalyája újabb művészetünknek /…/ A kiállítás elég gazdag. Vannak benne pasztell-, és szénrajzok, olaj és akvarelle festmények. Van csendélet, tájkép, életkép, genre, arckép, történelmi és bibliai képek /…/ Telepy 14 képpel jelentkezett, Udvary Ignác egy holdas éji tájképpel. Greguss Imrétől “A szegedi honvédek” és “Rákóczy indulója”. Megjelent az öreg Madarász Viktor is “Vak Bottyán”-jával. Ott van Tölgyessy, Brodszky, Magyar-M., Nádler, Kimnach, Baditz, Bihari, Aggházy. Sándor Béla két szép képe igazán figyelemre méltó “Fürdés után” és “Virrasztás” /…/. A II-ik terem fülkéjét pedig jóformán Jankó János, elhunyt jeles művészünk apró tollrajzai töltik ki. Ám minket legközelebbről érdekelnek az erdélyi művészek. Peielle Róbert csendélete, tájképei “Szamospart”, “Fellegvári-ház”, Szamosfalvi zsilip”, “Kál-vária templom”, tanulmányai “Dachaui asszony”, “Barát”, vagy mély hangulatú, nagyobb stílű művei: “Mégis mozog a föld”, “Útra készen” /…/. Marselek Endre női arcképe, egy virágképe, s eszmei tartalmú “Áhítatóság” című munkáival van jelen. Stein János “Laura” és “Szent Piroska”, Ács Ferenc “Női arc”, “E. Kovács Gyula arcképe”, a “Nagybányai fiú”, Gruzda Já-nos tehetséges fiatal festőművész, de mi féltjük. Nem látunk emelkedést tavalyi képeivel szemben, sőt felfogásban, rajzban, színezetben a szecesszió veszélyes leejtőjére tévedett.
Veress Zoltán keveset állít ki, de az a kevés becses. Veress Elemér kis, de szépen megfestett képei, melyek felette olcsó áruk miatt alkalmasak megvételre. Papp Gábor szép arcképei mellett, sajnos nélkülözzük egyéb műveit. Graf Jakab szép, gondosan festett tájképei közül 4-et állított ki. Veterán művészünk, Kőváry Endre pedig három arcképet /…/. Itt van Gyárfás Je-nő “Disznóölés”, vagy ahogy a katalógus jelzi “A tél örömei” című festménye. Valóban csak sajnálni lehet, hogy aki úgy tud komponálni, rajzolni, festeni, nem dolgozik, legalábbis nem a nyilvánosság számára. A mi viszonyaink között ez bűn számban is elmehet. Nagyon érdekli közönségünket a mázolóból jeles művészé emelkedett Nagy Zoltán, aki bibliai képekkel jelent-kezett. Külön meg kell emlékezni Melka Vince nagy és értékes művészetéről. Idegenből fiatal, mondhatni gyermekkorban hozzánk szakadt. Azóta köztünk él. Nincs az erdélyi havasoknak, s a havasi nép-, és vadászéletnek olyan alapos ismerője, mint ő. Ismeri, szereti ezeket a helyeket, s az a szeretet meglátszik minden képén /…/
Az amatőrök között Benesné, Szenczer Mária /…/, Gál Emma /…/, Bodor Irma, katalógusból kimaradt és Melka kedves tanítványa, Felszeghy Jolán /…/

1247.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 3. 198 szám.
A kiállítás látogatottsága – a tavalyit tekintve – sokkal nagyobb mértéket öltöt. Naponként általában 100-150-en nézik meg a kiállítást /…/

1248.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 11. 204 szám.
A kiállítás látogatása, az utóbbi napokban, még szebb arányokat vett. Naponként 200-250 látogató jár a pavilonban /…/ Legszomorúbb a dologban az, hogy az iskolák, akárcsak tavaly, teljesen közömbösen viselkednek /…/

1249.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 16. 208 szám.
Szapulja a kolozsváriak közömbösségét, főleg az iskolák passzivitását a képkiállítás iránt.

1250.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 18. 210 szám.
Nn: A képzőművészeti kiállítás.
/…/ Ma, az összes vidéki városok közül Kolozsvárnak van egyedül ízléses kiállítási csarnoka /…/ A tavalyi kiállítás anyagi ráfizetéssel járt /…/ az idei sem kecsegtet valami jelentős anyagi sikerrel /…/
Szapulja a kolozsváriak közömbösségét, főleg az iskolák passzivitását a képkiállítás iránt.

1251.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 24. 215 szám.
Gyárfás Jenő “Disznóölés” című képét Merza Lajos vásárolta meg, de Melka Vince két képe is vevőre talált /…/

1252.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 28. 218 szám.
A kiállítás második próbálkozását sem jutalmazta a közönség bőkezű pártfogása. /…/ Holnapután bezár /…/ Jankó János rajzaiból több is elkelt /…/

1253.- 1903. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 1. 221 szám.
/…/ Az egy hónapig nyitva volt tárlat, mely gazdag tartalmával, magas művészi színvonalról tanúskodott /…/ Műtárgyaival méltán kiérdemelte volna a közönségnek buzgóbb pártfogását, a nemtörődömségnek, a közönynek és pároláshiánynak kevéssel kisebb mértékben részesült, mint elődje /…/ A kiállítás áldozatkész rendezői, elsősorban Széchy Ákos dr., Polgári Fiúiskola igazgató /…/
1904.

1254.- 1904. Brassói Nagy Naptár az 1904 Évre. Brassó. 146 old.
Akadémiai festők: Tóth Endre, Bulhardt János, Miess F., Sulák F., Udvarnoky Sarolta.

1906.

1255.- 1906. Brassói Naptár. Brassó. 125-126 old.
Akadémiai festők: Bulhardt János, Miess F., Sulák Ferenc, Udvarnoky Sarolta, Dusoiu A.

1256.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Január 5. 4 szám.
Özv. Bartha Miklósné, Gallus Klein Róza ma Kolozsvárra érkezett /…/ Az elhunyt portréját Papp Gábor neves festőművész festi meg /…/

1257.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Március 2. 49 szám.
Zichy Mihály festő elhunyt Szentpétervárott /…/

1258.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Március 12. 57 szám.
Istvánffy neves festőművész Unió utca 5 szám alatt képtárlatot rendez díjtalan /…/ egy hétig nyitva lesz /…/

1259.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Március 19. 63 szám.
s.b.: Dési levél Istvánffy kiállításáról.
Meglátogatta a művész Unió utcai műtermét, munkáit dícséri. Ő Unió utca 15 számot ír. !

1260.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Március 22. 66 szám.
Nn: Új festő Kolozsvárt.
/…/ Várkonyi Gyula, ki több ideig külföldön tartózkodott tanulmányszerzés céljából, a napokban hosszabb időre Kolozsvárt telepedett le. Címe: Vas utca 20 szám.

1261.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Május 30. 122 szám.
Nn: Bartha Miklós olajképe.
/…/ Az EMKE számára Papp Gábor kolozsvári festőművész elkészítette, fotó után. A kép ünnepélyes leleplezése június 5-én lesz.

1262.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Június 8. 129 szám.
Kézimunka és rajzkiállítás nyílik meg az Állami Tanítónőképezde diákjainak rajzaiból.

1263.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Június 11. 131 szám.
/…/ Versényi Gábor rajztanár minden dicséretet megérdemel, tehetséges leányok rajzait mutatja a kiállítás: Berde Amál, Lázár Györgyi, Balogh Tusi, Neumann Elza, Kualesz Elza.

1264.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Július 16. 159 szám.
Nn: Rembrandt. Születésének 300-ik évfordulójára.

1265.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 7. 203 szám.
Kőváry Endre elkészítette – a város megrendelésére – Szvacsina Géza arcképét.

1266.- 1906. Ellenzék. Kolozsvár. Október 25. 243 szám.
Stein János kolozsvári festőművész, ki különben gyönyörű freskóival aratott sikert, most festi a kolozsvári Szent Péter r. kat. templom belsejét /…/

1908.

1267.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Február 19. 41 szám.
Nagy Zsigmond festőművész Kolozsvárra érkezett, s itt a Kereskedelmi Akadémia termében kollekciós kiállítást rendez.

1268.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Április 16. 89 szám.
Kőváry Endre most fejezte be Szvacsina Géza portréját /…/ Ki van téve az Unió utcában a Gaál és Schrammer cég üzletének kirakatában.

1269.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Július 28. 1717 szám.
Major: Néhány szó a művészetről. Általános filozolgatás.

1270.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 5. 203 szám.
Festik a Minotita templomot /…/ A munkát a budapesti Löhr Ferenc akadémiai festőművész végzi.

1271.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 11. 207 szám.
Nn: Csermely János képkiállítása.
Csermely János Kolozsvárt, képkiállítást rendez, mely a Központi Szálló nagytermében, szep-tember 15.-én, kedden, nyílik meg. A képkiállítás, melynek képei nagyobbrészt Kalotaszegen készültek /…/ Szvacsina Géza polgármester nyitja meg, a város előkelőségének jelenlétében. Az olajfestményeken kívül iparművészeti tervezetek is lesznek a kiállításon, mely nyitva 20-én délig, d.e 10-től, d.u 5 ig. /…/ Csermely egy festőiskolát is szándékszik alapítani Kolozsvárt, mely iskolában kizárólag a természet után dolgozhatnak. A tanfolyam októbertől áprilisig tart. Beiratkozni a kiállítás pénztáránál lehet.

1272.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 12. 208 szám.
Csermely János ma megérkeztek. A Kalotaszeg vidékén festettek Bánffyhunyadról, a többi Budapestről. A rendezést ma a kiállító vezeti /…/

1273.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 14. 209 szám.
Csermely János képei már ki vannak állítva, a sajtó képviselői már meg is nézhették őket. A kiállítás csak 18-ig lesz nyitva.

1274.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 16. 211 szám.
Olasz Pál: Csevegés a modern piktúráról. /tárca/

1275.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 19. 214 szám.
Nn: A kolozsvári festőiskola.
Az érdeklődők felkéretnek, címűket közöljék Csermely János festőművész, Kolozsvár, Jókai utca 7 szám, hogy az iskola ismertetését azonnal megküldhesse.

1276.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 23. 217 szám.
Csermely János: Képeken keresztül – művészeti csevegés. /tárca/

1277.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Október 9. 231 szám.
Csermely János képkiállítását áthelyezte a Honvéd utca 38 szám alá. Nyitva november 1-ig. /…/ A kiállítás csak vasárnap látható, mivel hétköznap az iskola növendékei végzik ott a munkájukat.

1278.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. Október 30. 249 szám.
Csermely János festőiskolája három árvaházi leánynak ingyen ad oktatást.

1279.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. November 9. 257 szám.
Értesítés: Kolozsvár Szabad Királyi Város hatósága erkölcsi támogatásával létesült kolozsvári festőiskola tandíja havonként 20 korona, valamely iskola növendékeinek 10 korona. Az iskola székhelye: Honvéd utca 38 szám.

1280.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. November 9. 266 szám.
Nn: Karácsonyi műtárlat Kolozsváron.
Csermely János ez úton hívja fel a helybeli festőket, szobrászokat és iparművészeket, hogy nevezett kiállításon való részvételüket jelentsék be legkésőbb folyó és december hó 1-ig /Honvéd utca 38 sz. /, munkáik számának megjelölésével. Másolatok egyáltalán nem vétetnek figyelembe. E kiállításon a 80-as évek divatos festőművészének, Telepy Károlynak /most hunyt el/ munkái közül városunkban, első ízben itt lesznek kiállítva. Továbbá a Kolozsvári festőiskola növendékei teljes számban vesznek részt, egy külön csoportot alkotva, bemutatkozás képen a nagyközönségnek /…/

1281.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. December 12. 285 szám.
Kicsiny, de lelkes csapat gyűlt össze tegnap a Tháliában, hogy a tárlat ügyét megbeszélje. Megjelent mintegy 22 kiállító művész és több lelkes műbarát, akik Istvánffy festőművész elnökletével tanácskoztak a tennivalók felett /…/ A kiállítás a Református Teológia két nagy dísztermébe lesz /…/ december 20-áb nyílik meg. /…/ . Sajnos kell konstatáljuk, hogy eddigelé Kolozsváron – az egyetemmel bíró Kolozsvár – meglehetősen eldugva maradva attól a szellemi nívótól, mely a külföld minden nagyobb városában, például Nagyváradon, Aradon, Temesvárt otthonos. Nem tévedünk ha az elmaradás okát inkább a publicum közömbösségében, felületességében, erőtlenségében találjuk meg.

1282.- 1908 Ellenzék. Kolozsvár. December 21. 292 szám.
E. Csiky Jenő: Képkiállítás. /tárca/
/…/ Nem is tudtam, hogy Kolozsvárt ennyi a művészi mécses /…/
Kiállítók: Telepy Károly, Istvánffy Gyula, Melka Vince, becsületes művészmunkát végzett, sikerült tájképei és zsánerképei igen tetszetősek, s maguk nemében tökéletes alkotások/ Ács Ferenc, Sándorházy Béla, K. Sebestyén József, Edvy Gyula, Csoma Ilona, Csermely János, Örvös Károly, Kürthy György, Csengeri István, Török Gyula, Longhy István.
Pápai Sándor építésznek már a kivitelre elfogadott csíkszeredai gimnázium terve /…/ Sóos kolozsvári szobrász Brassai Sámuel szobrának egy kisebb tervezetét állította ki.
Műkedvelők: Kass Endre, Felszeghy Jolán, dr. Benel Ferencné, Deák István, Gámán Dezső, Veress Gyuláné, Békéssy Károly, Spiró Gyuláné. /…/ Ha valahol nagyon elnézően és jóin-dulattal írtam, szolgáljon mentségül az, hogy Kolozsvárt amúgy is ritka művészi próbálkozással van dolgunk, amelyet szigorú kritikával nem megfojtani, hanem biztatással istápolni kell /…/

1909.

1283.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Február 27. 45 szám.
Hory Béla árvaszéki elnök arcképét festette meg Kőváry Endre.

1284.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Március 1. 46 szám.
Nn: Rafael, vagy Rubens?
Novak I. Izidor helybeli kereskedő /Monostor u. 81 sz./ édesanyjától örökölt egy képet Sza-mosújvárról /…/ A kép Salométi Heródes király leányát ábrázolja, amint Keresztelő Szent Jánosnak levágott és a hóhér által egy tál fölé tartott fejére mutat /…/ A kép hátán R betű és 14… olvasható Vita a lapban, hogy ki festhette a képet.

1285.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Május 5. 98 szám.
Képzőművészeti Társaság /…/ alakuló gyűlést hirdettek meg e hó 9-re, vasárnapra, délután 3 órára a Városház nagytermében az “Erdélyrészi Képzőművészeti Társaság” megalakítása céljá-ból. A meghívó kimondja, hogy a Társaság célja többek között /…/. A hazai képzőművészetet minden ágában felkarolni, mind szellemi, mind anyagi életét előmozdítani, a műízlést nemesbí-teni, s a műszeretetet előmozdítani. Evégett az erdélyrészi városokban kiállításokat rendezne, s a tagok részére honi, illetve erdélyrészi művészektől műtermékeket vásárolni, s a tagok részére eladásukat /…/ kisorsolásukat eszközölni /…/ Júniusban még mindig csak a szervezés tervezgetéséről számol be az Ellenzék június 5., 123-ik száma.

1286.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Május 26. 67 szám.
A nyári festőtanfolyam /…/ előadásait június 1.-ig tartja. Ezen időn túl az iskola Bánffyhu-nyadon nyer elhelyezést egészen szeptemberig, és célja a vidék megismerése /…/ Bővebb felvi-lágosítást az iskola helyiségében, Kolozsvár, Tivoli utca 5 szám.

1287.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Május 27. 68 szám.
Nn: A kolozsvári festőiskola bezárása.
/…/ E hó 29-én fog megtörténni és a csapat Bánffyhunyadra teszi át székhelyét /…/

1288.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Július 17. 158 szám.
Az EMKE megbízásából Ács Ferenc megfestette Miska Zsuzsanna és György arcképeit /…/

1289.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 4. 199 szám.
Festőiskola nők részére: folyó szeptember hó közepén, Csoma Ilona festőnövendékek részére festőiskolát nyit. Tanórák lehetőleg délután lesznek. Tandíj, havi 20 korona. Beiratkozás: Magyar utca 1 szám alatt, 12-es ajtó.

1290.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Szeptember 24. 215 szám.
Csoma Ilona festőművésznő október 1.-én nyitja meg festőiskoláját, a “Vigadó” emeleti kister-mében.

1291.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. Október 2. 222 szám.
Nn: Képkiállítás a Sétatéri Kioszkban.
Istvánffy festőművész külföldre utazott. Felesége négy kiskorú gyermekkel maradt Kolozsváron. A szimpatikus angol nő nyelvtanítással tartja fenn magát /…/ Most képkiállítást nyit férje munkáiból /…/

1292.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. November 2. 247 szám.
Gyarmathy Zsigmond képét most festette meg Csoma Judit /…/ a kép, mely most a Neumann-féle főtéri üzlet kirakatában látható /…/

1293.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. November 5. 250 szám.
A messinai földrengés egy szemtanúja tartózkodik jelenleg Kolozsvárt. Kovács S. olaszor-szágban élő hazánkfia, jó nevű festőművész látogatott el hozzánk, hogy az olasz életből merí-tett karakteres és genre képeivel kollektív kiállítást rendezzen Nagy Gábor szállodájában /…/

1294.- 1909 Ellenzék. Kolozsvár. November 6. 151 szám.
p.y.b.: Kovács S képei.
/…/ Harmincegy kisebb képet állított ki /…/ becsületes piktor munkák ezek /…/

1910.

Gyarmathy Zsigáné halála. 1910. IV. 11.

1295.- 1910. Kolozsvári név-, és lakásjegyzék. Kolozsvár.
80 old.- Grátz H. Festészeti műterme, Egyetem utca 1.
155 old.- Marselek Endre képíró, Bartha Miklós utca 12.
155 old. - Kőváry Endre festőművész, Bartha Miklós utca 12.
157 old.- Melka Vince, házbirtokos, képfestő, Petőfi utca 6.

1296.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Március 2. 49 szám.
Ilona: Rajz, festészet /tárca/
Csoma Ilona művészetét dicséri.

1297.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Június 20. 139 szám.
Nn: Kolozsvár kultúrünnepe. A Művészház kiállítása. /tárca/
/…/ A jövő héten nyílik a budapestiek kiállítása /…/ Ez az első vidéki tárlatuk /…/ s a kiállítás alatt a Művészház meg fogja alakítani az egyesület kolozsvári műpártoló szakosztályát. Az egyesület elnöke: gróf Teleki Béla.

1298.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Június 21. 140 szám.
Nn: A Művészház kolozsvári kiállítása.
/…/ Az e hó 25-én nyíló kiállítás megszervezéséről tárgyaltak a tegnap a városházán. Művészház igazgatója dr. Rózsa Miklós /…/. A megválasztott végrehajtó Bizottságban egyet-len művész sem szerepel, de jelen voltak a megbeszélésen. Tagok: báró Bánffy Miklós, Bar-csay Tamás, Bethlen Pál gróf, Ferencz József püspök, Hirschel József plébános, Szvacsina Géza /…/ Elnök: Eszterházy Kálmán. A kiállítás a Vármegyeház dísztermében lesz /…/

1299.- 1910. Ellenzék. Kolozsvár. Június 22. 141 szám.
Nn: Kolozsvár kultúrünnepe – a Művészház megalakulása.
/…/ Évi taksa 20 korona /…/