0200.- Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 27. 4 szám, 16 old.
Nn: Kolozsvári hölgyek szép ajándéka.
Adler Móricz akadémiai festő műterméből 300 Ft-ért megvásárolták Thorwaldsen egy remek domborműve után készült festményt /…/ és azt az Erdélyi Múzeumnak adományozták.
/ M. P. 1867. IV. 7. 7 sz, 30 old. A Múzeum vezetése megköszöni a most megérkezett becses ajándékot./

0201.- 1867. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 29. 21 szám, 89 old.
Nn: Kép az Erdélyi Múzeumnak.
Báró Radák Istvánné, született gróf Rhédey Klára, múzeumunknak becses ajándékot, Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem egykori és teljes épségben maradt arcképét küldte be.

0202.- 1867. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 18. 71 szám, 307-308 old.
Figyelmeztetjük városunk polgárait arra, hogy a rom. kath. tanuló ifjúságnak július 1-vel megkezdődő nagy szünideje alatt is magán rajz tanórák adatnak minden nap / vasárnap és ün-nep kivételével / a délelőtti 10-12 órákban és pedig a Lyceum Rajztanodában, hol a képző-művészetekben haladni akarok magokat elő is jegyezhetik.

0203.- 1867. Korunk. Kolozsvár. Június 19. 72 szám.
A rom. cath. Lyceum ismert rajztanodájában a július 1-ével bekövetkező nagy szünidő alatt magán rajzórák adatnak.

0204.- Magyar Polgár. Kolozsvár. Július 24. 36 szám, 149 old.
Köztudomású azon szomorú eset, hogy Mezei József festész, ki Bem tábornok alatt 1849-ben az erdélyi hadsereg egyik jeles honvéd-tüzértisztje volt, néhány év előtt elvesztette szeme világát. Míg Mezeit ezen csúnya csapás nem érte, többször megkísérelte emlékezet után raj-zolni és festeni, egykori dicső tábornokának arcképét. Egy ilyen nagyon sikerült festmény van a világtalan művész, Urházy György írótársunk birtokában, kinek azt Mezei emlékül készítette 1860-ban. Doctor és Borsos urak most ezen festményt fényképezték, s belőle 50 darabot tettek be Pesten Calderoni optikus és Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedőhöz /…/ Megrendelhetők ezen a címen /…/

0205.- 1867. Unió. Kolozsvár. November 29. 51 szám.
Mezei József világtalan festész, s Bem egykori tüzértisztje érdekében figyelmeztetjük a közön-séget, hogy Demjén László könyvkereskedésében Bem tábornok igen sikerült fényképei van-nak eladás véget kitéve. Ezen fényképek eredetijének nevezett festész a szerzője /… /

1868.

0206.- 1868. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 4. 2 szám, 6 old.
Orbán Balázs: Múzeum és gubernium.
/…/ A főkormányszék egy nagyszerű terjedelmes épületben van elhelyezve, mely épület tisztán nemzeti tulajdon, mennyiben, 1836-ban a királyhágó inneni nemesség és a székelyek önkényes megadóztatása utján begyűlt 36.000 forintért vették meg a katolikus studiorum fundustól, melyre a jezsuitáktól szállott vala.
Ezen épület a kormányszék feloszlásával rendelkezés alá jővén, hivatva van arra, hogy orszá-gos szükségekre fordítassák, s nincs benne kétség /.../ hogy egyik szárnya a múzeumnak adassék át, míg a másik szárnya egy reáliskola, harmadik szárnya egy még szükségesebb gazdasági tanoda berendezésére fordítassék. A múzeum megnyervén az észak-keleti két eme-letes szárnyat, ott alsó osztályaiban / ahol most is van / megmaradna az országos levéltár, első emeletén be lehetne kényelmesen a régiségtárat, éremtárat, képtárt, állat-osztályt stb., rendezni /.../ míg második emeletén / mely boltozva lévén tűzbiztos / a könyvtár és levéltár nyerne biztos és tágas teret, a szükséges dolgozó és olvasó szobákkal együtt. És most is ott levő csillagda, mely szintén múzeumi kezelésbe lenne bízandó.

0207.- 1868. Unió. Kolozsvár. Február 7, 16 szám.
A kath. Választmány idei február 2-án tartott ülésén szőnyegre jővén a Piaci-főtemplom régi főoltára helyett állítandó új oltárnak ügye, a zürichi templom főoltára után készült terv elvileg elfogadtatott. E tervet Vastagh György jeles festészünk nyújtotta be, a kitől a részletes költ-ségszámítás beérkezett, hogy annak alapján az érdemleges tárgyalást megtehessék.

0208.- 1868. Unió. Kolozsvár. Február 9. 17 szám.
Helyesbítés!
A kolozsvári r. k. templom főoltárának tervét itteni építési hivatal mérnök-gyakornoka, Scalda Hugó rajzolta. Vastagh György az oltár felépítésére ajánlkozván, arra kéretett fel, hogy a nevezett tervrajz költségvetését készítse el.

0209.- 1868. Unió. Kolozsvár. Március 1. 26 szám.
A Kolozsvár főtéri r.k. templom új főoltár helyreállításával, jeles festész hazánkfiát, Vastagh Györgyöt szándékoznak megbízni, kinek ismeretes szakképzése kezeskedni fog, hogy az új oltár kivitele, magasabb műigényeknek is meg fog felelni. Alkalmunk volt látni Schaffer Károly, Vastagh György egyik széptehetségű tanítványa, által kifaragott szobormintákat, s bizton állíthatjuk, hogy ezen szobrok méltó díszére vállnak az oltárnak /…/ Végül, a feletti örömünket sem titkolhatjuk el, hogy valahára azon helyzetben vagyunk, hogy valamely mélyebb technikai képzettséget feltételező mű elkészítésében immár nem vagyunk kénytelenek külföldre szorítkozni /… /
Magyar Polgár 1867. III. 22, 36 szám, 145 old – szóról szóra közli ezt a hírt.

0210.- 1868. Unió. Kolozsvár. Március 22. 35 szám.
Szathmári Pap Károly hazánkfia, I Károly fejedelem udvari festésze és fényképésze, ki azt minden utazásában kísérni szokta, a herceg pártfogása alatt, egy pompás albumot készít, három részben, melyekben Moldova-Oláhország szebb tájképei, klastromai, férfi és női nemzeti viseletei lesznek feltüntetve. Minden román lap dicsérettel halmozza el e korszerű vállalat megindításáért Szathmári Pap Károlyt. I Károly az első részből már küldött is tisztelet kiadványt a Bajos és a Belga királynak, a Flandriai hercegnek és másoknak.

0211.- 1868. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 26. 62. Szám, 253 old.
Demjén László könyvkereskedő, Barabás Henriett férje, Bécsben egy magyar-német-francia könyv, mű és hangszerkereskedést és zongoratárt nyitott /.../ A kereskedés helyisége a Karntnerstrasse 28 szám alatt van.

0212.- 1868. Unió. Kolozsvár. Június 14. /? sz./
Beczkoy János színházi festő részére, ma adatik elő az itt sok idő óta elő nem adott “Bűvös varázs” nagy nevű opera.

0213.- 1868. Unió. Kolozsvár. Június 30. 76 szám.
Figyelmeztetjük a szülőket, hogy a királyi lyceumban a nyár tartalma alatt, magán rajz órák fognak adatni Simó Ferenc tanár által.

0214.- 1868. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 25, 87 szám, 359 old.
A kir. Lyceum a nyár tartalma alatt magán rajz órákat adatnak /.../. A tanítás már július 1-én megkezdődik /.../ naponta 10-12 között /.../ előre fizetendő havonta 2 frt mellett /... /

0215.- 1868. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 13. 95 szám, 397 old.
Alkalmunk volt közelebbről megtekinteni Vastagh úr műtermét, s örömmel győződtünk meg, hogy e téren oly szakértővel bírunk, kit nem csak a közelbe levők, de oly helyekről is felkeres-nek s méltányolnak, hol mesterekben nincs hiány - így a napokban Bécsből kapott előkelő he-lyekről megrendelést /... /

0216.- 1868. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 16. 110 szám, 449 old.
Nn: Új rajziskola és oktató.
Kik a rajzban oktatást óhajtanak venni, aligha kapnak jobb mestert, egy, városunkban újon letelepült technikustól. Tanulmányait a prágai műegyetemen, jeles előmenetellel végezte, majd Bécsben, Brünnben, Pozsonyban adott rajzórákat. Viszonyai városunkba hozták /…/ Bővebb értesítés Külső-Közép utca 4 szám alatt.

0217.- 1868. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 23. 113 szám, 464 old.
Jeles régészünk, Rómer Flóris, ki jelenleg körünkben időzik, igen érdekes fölfedezést tett. Ugyanis a Plébánia-templomban levő levéltári helyiségben négy évvel ezelőtt falfestményekre akadván, most azok napvilágra hozatalával fáradozik.

0218.- 1868. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 25. 114 szám, 467 old.
nn: Madarász Viktor Kolozsváron.
Párizsból tegnapelőtt érkezett meg, s pár napot körünkben mulat. Innen körútra indul megte-kinteni Erdély néhány történelmi értékű várát /…/

0219.- 1868. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 16. 123 szám, 514 old.
A napokban a Demjén László könyvkereskedésében, helybeli festőnk, Vastagh György, egy bécsi bankár megrendelésére készült arckép volt kiállítva /…/, mely egy bécsi színművésznőt ábrázol.

0220.- 1868. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 29. 142 szám, 593 old.
nn: A Jótékony Nő-Egylet.
/…/ Tárlata ma fog megnyitni. Ajánljuk e szépen rendezett tárlatot, hol pár órát nagyon kelle-mesen lehet elkölteni. A tárlat egy fiatal, kezdő festő javára fog sorsoltatni egy oltár-kép. Mű-kedvelőink ne vonják meg ettől se pártfogásukat, hadd szolgáljon buzdításul ez ifjú festőnek.

0221.- 1868. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 29. 142 szám, 594 old.
Tehetséges fiatal festész, Varga Béla, közelebbről Károlyfehérvárra tette át lakását. A szép képzettségű ifjú, már jól kezeli az ecsetet, különösen arcképeit és bibliai képeit dicsérik. Külföldi tanulmányútjára, most gyűjti a pénzt.

1869.

A lakosság száma: 26. 551 fő

0222.- 1869. Kolozsvári Nagy Naptár. Kolozsvár.
Kolozsvári Kalauz. XXV old.- Rajztanítók: Simó Ferenc, Láposi, lakik a Kurta-Szappan utcá-
ban, Stratiszki-házban.

0223.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 14. 6 szám, 24 old.
Folyt: - I. 16/7 sz., 28 old, - I. 19/8 sz. 32 old., - I. 23 / 10 sz. 42 old.
nn: Kazinczy Ferencz erdélyi útja / tárca /.
1816. június 12-én kelt Kazinczy Széphalomról erdélyi útjára, összes kísérete tíz éves leányá-ból, Eugenből, s annak felügylőnőjéből állott. Biharon s a Szilágyságon vonulva át Kolozsvárt jelölte ki első erdélyi megállapodási helyének /…/
III rész - I. 19, 8 sz. 32 old /…/ Kolozsvárt - hova június 30-án érkezett - igen kellemes hetet töltött Kazinczy /…/ Magát Kolozsvárt nem tartja olyan szépnek és magasztalónak, mint lakóit Kassához hasonlítva, de Kassát pompásabban és szerencsésebben épültnek találja. Említi, hogy francia, olasz, nyelvmesterei vannak, rajz, tánc, vívástanítói vannak. Névleg említi Neuhauser Gottfried, s Nagy Sámuel rajztanárokat, Schmelzer szobrászt, Simon ékszerészt ki Szent-Pé-tervárral is volt összeköttetésben /…/ Arcképfestő nincs, pedig ez az első lépés a mesterség gyarapítására, s ezt Erdély régebben jól tudta.” Nagy rajziskolájában nem talál egy pár gipsz-másolaton kívül semmit, ami fejlessze. Nagy, bár Bécsben tanult, hazaérkezve márványozásra kellett pazarolnia erejét, s most szépírást tanít /…/ Simon is kénytelen tehetségének nem meg-felelő alsóbbrendű feladatot vállalni, amilyen a pecsétnyomók készítése.

0224.- 1869. Magyar Polgár. Kolozsvár. Február 3. 15 szám, 59 old.
nn: Costade János, a Theresianumi Intézet rajzmestere.
A nagy-szebeni “akadémiai festő”, Hóra, Kloska és Krizsán arcképeire hirdet előfizetést /…/

0225.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 4. 15 szám, 65 old.
Szorgalmas színházi festőnk, Beczkói jutalomjátékául az ”Egy óra” nem, mint hirdetve volt szombaton, hanem holnap pénteken lesz.

0226.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Február 9. 17 szám, 73 old.
Hóra, Klóska és Krisán arcképeire hirdet Constande János nagyszebeni “akadémiai festő” a Theresianumi Intézet rajzmestere előfizetést /… /

0227.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 11. 30 szám, 129 old.
Közelebbről volt alkalmunk Simó Ferenc lyceumi rendes rajztanár és jeles gyakorló arckép festészünk több kitűnő művét megszemlélni. Jó hírű képírónk ecset vonásain meglátszik, hogy Bécs megállapított hírnevű festészeti akadémiát végezte e szakmába vágó tanulmányait, jeles-nél jelesebb tanárok vezetése alatt szerezvén meg azokat az alapos ismereteket, melyek által pár száz festész társai közt, a legelsők közé jutott volt.
Örömünkre szolgál ugyanez alkalommal értesülni arról is, hogy a derék képíró koránsem rakta művészi ecsetét polcra, hanem ma is természet, vagy fénykép után fest arcképet olajba és vízbe, leheletszerű finomsággal, a megszólalásig hűen találva, elvállalja az oltár, vagy más szentképek festését, különbféle tájképek, virág és gyümölcs-csoportok vászonra tételét, még pedig valóban jutányos áron, bárha a régi iskola fényoldalai mellett feltalálni festményeiben a legújabb festészeti modor valamennyi festészeti szépségét, sőt ő maga is hosszas gyakorlata által oly feltalálásokat tett a festészet művészetében /…/. Kolozsvár polgárai ismerik a veterán akadémiai képírónkat, inkább tehát a vidéki megrendeléseket igénylők részére lakása: Óvár, Vokál-ház, 231 szám, I-ső emelet.
A helybelieket az is érdekli, hogy derék rajztanárunk a rajz és festészet minden ágában kész oktatást adni, mérsékelt díjakért /…/

0228.- 1869. Magyar Polgár. Kolozsvár. Június 23. 23 szám, 316 old.
Czeiger Soma, müncheni és bécsi szépműkereskedésnek tulajdonosa, pár napja Demjén László könyvkereskedésében színes produkciókat árul, Titián, Rafael, Murillo munkái után.

0229.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 29. 88 szám, 377 old.
Lyceumunk ismert tanára, Simó Ferenc a nagy szünidő tartalma alatt is ad rajzórákat a Lyceu-mi Rajztanoda termében, d. e. 10 -12 óra között, a fizetendő díj csak 2 ft.

0230.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 31. 89 szám, 381 old.
Közelebbről alkalmunk volt Simó Ferenc jeles akadémiai festész műtermét megtekinteni...

0231.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 21. 98 szám, 417 old.
Orbán Balázs nagybecsű munkájának, a Székelyföld Leírása 3-ik kötete megjelent, Keleti, Gre-guss, Bicsárdy és Jankó gyönyörű és kiválóan sikerült fametszetével /…/ Háromszék 23 feje-zetben /… /

0232.- 1869. Székely Hírlap. Marosvásárhely. Szeptember 22. 76 szám, 328 old.
Székely Bertalan, jeles festészünk, mély szomorúsággal jelenti atyjának, Székely Dánielnek, e hó 15-én, 73 éves korában, Kolozsvárott történt halálát.

0233.- 1869. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 22. 112 szám, 480 old.
Székely Bertalan festő barátunkat súlyos csapás érte, folyó hó 15-én halt meg Kolozsvárt atyja, Székely Dániel, nyugalmazott főkormányszéki titkár. 73 éves volt.

0234.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 25. 113 szám, 481 old.
Blau Lipót rajztanár ajánlkozik rajztanításra. Lakása a Kül-Torda utcában van.

0235.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. December 18. 149 szám, 644 old.
Folyt: XII / 21, 150 szám, 648 old.
“Ts. Pe”: Kaulbach egyik festménye és a szent inqvisitio. / tárca / - műterem-látogatás.

0236.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. December 21. 150 szám, 650 old.
A halál városunkban ismét egy derék polgárt ragadott el folyó hó 19-én, Simó Ferenc közbe-csülésben állott akadémiai rajztanárában.

0237.- 1869. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. December 23. 151 szám, 655 old.
Simó Ferenc halála - Nekrológ.
Simó Ferencné, született Sándor Terézia, maga és gyermekei, Simó József gyakorló orvos, ennek neje, Bakó Anna, s fiuk Béla - és Ágnes, így a közeli és távoli rokonok nevében, mély fájdalommal jelenti, Kir. Akad. Rajztanárnak, kissomlyói Simó Ferenc, a felejthetetlen férjnek és atyának, Lithiasis folytán beállott végelgyengülésben, folyó hó 19-én, d. u. 3 1/2 órakor, élete 68-ik évében történt gyászos kimúltát. A család elveszté benne mindenét /.../ A megbol-dogult hűlt tetemeit folyó hó 22-én d.u. 3 órakor fognak Ó-vári lakásáról / Vokál-ház, 231 szám /, a rom. kat. anyaszentegyház szertartása szerint örök nyugalomba tenni /…/

1870.

0238.- 1870. Az Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve. 1869-1870. V. kötet.
Hermann Ottó: A mezőség. / 8-30 old. /
9 old - E tanulmány /…/ a hajlott kora dacára is még mindég ernyedetlenül működő Simó Fe-renc rajztanár úr a jellemző tájrészek általam eszközölt vázlatos felvételét dolgozta ki. /… /

0239.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 23. 48 szám, 207 old.
Rafael, a világhírű festész születésnapját e hó 6-án nagy fénnyel ülték meg Urbioban, hol 1543-ban született /…/

0240.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Április 26. 49 szám, 211 old.
Országos Művészeti Akadémia felállítását határozta el a közoktatásügyi minisztérium. A rész-letes terve kidolgozásával Keleti Gusztáv van megbízva.

0241.- 1870. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 4. 52 szám, 247 old.
Az iparos tanoncokat figyelmeztetjük, hogy a vasárnapi iskolában Simó rajzmester halála által félbeszakadt rajztanítás, a jővő vasárnap újból elindul.

0242.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 5. 53 szám, 227 old.
Hivatalos Jelentés.
A mgsa, erdélyi püspök úr meghagyásából, boldogult Simó Ferenc rajztanár helyet ideiglenesen Popper Ferenc úr által betöltetett. A rajzot nem nélkülözhető iparosok tanoncai vásár és ünnep nap reggeli 9-12 óráig oktatást nyerhetnek. Más rajzot kedvelők minden csütörtökön reggeli 10 - 12 óráig vehetnek órákat /…/

0243.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 14. 57 szám, 243 old.
Hazai kitűnő művészünk, Vastagh György, ki festői tehetségeinek gyakorlására Bécsben tágas tért talált, az osztrák műegylet májusi kiállításában két olajfestményt mutatott be /…/. A neves “Wienner Tagbalt” május 6.-i számában így nyilatkozik felőle: egy magyar fiatal festő, Vastagh György, lépett fel, mint derék portrait festő, egy férfi és egy női arcképet állítván ki, kitűnő előnyük, hogy a rajz nemes, hű és jellemző, és hogy a costume tarkasága dacára a vonások fino-man sikerültek /… /

0244.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 26. 62 szám, 264 old.
Simay János: A képzőművészeti oktatás külföldön és feladatai hazánkban. / Tárca /
A vallás és közoktatási m. kir. miniszter megbízásából előterjeszti Keleti Gusztáv festész, a Kisfaludy-Társaság tagja. Budán, 1870.
Két év előtt a kult. Miniszter úr azzal bízta meg Keleti Gusztávot, hogy a művelt külföld mű-vészeti képzéseit s általában a képzőművészet segedelmével a közízlés emelésére szolgáló in-tézményeket tanulmányozza, s szellemükről jelentést tegyen /…/. Szerzőnk kiindulópontját a-zon tétel foglalja magában, miszerint egyelőre a művészet kérdése hazánkban főleg közművelő-dési kérdés és csak másodsorban bír nemzetgazdasági jelentőséggel /…/ Hazánkban a művé-szet kezdetleges állapotának elég világos bizonyítéka, a többek közt például, a nyilvános rajzta-nítás terén uralkodó dilettantizmus, s a művészet, mint egyik jelentékeny művelődési factor iránt a társadalom részéről tanúsított közöny. /…/ - Következik a francia állapotok ismertetése - Franciaországban, 1867-ben már több mint 24. 000 iparművészeti rajztanodája volt, ezek közül 1300 a nők javára /…/. Angliában a művészeti szakiskolák száma 1859-ben az egész brit ki-rályságban 78, 1860-ban 85, 1860-ben 87-re ment /…/
Folytatás: Kolozsvári Közlöny. VI. 9/67, 286.- Nincs aránylag sehol a világon annyi művészeti akadémia, mint Belgiumban. Az akadémiák mindenikét a községek saját erejükből állítják, némelyet még a XVII. Században, mint az Antwerpenit, mely máig is a legvirágzóbb /…/ Németországban /…/ a müncheni és a düssel-dorfi műakadémiák a leglátogatottabbak /…/

0245.- 1870. Magyar Polgár. Kolozsvár. Június 12. 68 szám, 322 old.
Vastagh György, helybeli fiatal festő képei nagy tetszést arattak a nemzetközi műkiállításon Bécsben. Átvesszük róla a “Fremdenblatt” következő sorait: Wodianer báró veje, nemes gróf, egy fiatal erdélyi arcképfestővel ismerkedett meg, s a legbőkezűbb segélybe részesítette, hogy tehetségét kiképezze. Vastagh úr meccenása iránti hálából nemes gróf és nejének arcképeit olajba festé és pedig olyan sikerülten, hogy a festmények a műkiállítás látogatóinak különös tetszését nyerték.

0246.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Június 21. 6, 72 szám, 311 old.
Vastagh György jeles festőnk, ki művészetével a bécsi műértők figyelmét is magára vonta, városunkba érkezett, hol huzamosabb ideig fog maradni családja körében.

0247.- 1870. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 11. 111 szám, 571 old.
nn: Barabás Miklós, egy túlbuzgó festő.
Valaki telegraphirozott Barabás Miklósnak Pestre, hogy veje, Demjén László, párbajban agyon lövetett. Barabás rögtön telegraphirozott ügyvédjének Kolozsvárra, hogy Demjén boltját azon-nal zárassa be, foglaltasson le minden vagyonát, tegye árvai zár alá, s 48 óra múlva a temetés után ő maga is Kolozsvárra le fog menni /…/ Kiderült, hogy átverés volt az egész.
/ A vita folytatása M.P. 1870. IX. 25. 143 szám, 583 old. /

0248.- 1870. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 29. 115 szám, 499 old.
Demjén László 10 arany jutalmat tűzött ki annak, ki felfedi, hogy kicsoda lehet azon Tamás, ki “Tamás” név alatt a Budapesti Naplónak” Pestre azt táviratozta, hogy veje pisztoly duellben meghalt. / Ekkora már megromlott feleségével, és apósával, Barabás Miklóssal a viszonya /

0249.- 1870. Magyar Polgár. Kolozsvár. December 14. 162 szám, 764 old.
Munkácsy Mihálynak nagy hírre jutott a “Siralomház” című festménye után, a Deutsch-féle részvénytársulat szép másolatokat készített.

1871.

KELET- Első évf., első szám: 1871. január 1. - utolsó szám: 1882.
Kiadó tulajdonos: Stein János,
Felelős szerkesztő: Szász Béla. Bel-Farkas u. 76. 1875-től Békéssy Károly szerkeszti


0250.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Január 10. 7 szám, 26 old.
Beőthy Zsolt: Művészeti állapotainkról. / vezércikk /

0251.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Január 11. 8 szám, 27 old.
Kovács Mihály festész hazánkfia Romániába költözik. Elmenetele előtt még egy ideig Debrecenbe marad, hogy az elvállalt arcképeket befejezze.

0252.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Január 14. 10 szám, 36 old.
Than Mór egy nagy képen dolgozik, mely Dantét és Beatrixet ábrázolja. A kép a londoni kiállításra készül /…/

0253.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 16. 32 szám - esti kiadás.
Jeles festőnk, Vastagh György, egy igen jeles festményt küldött a bécsi műkiállításra. Az illető szakértő körökben jó benyomást tett e mű, s a bécsi sajtó dícsérőleg szól e munkáról /…/

0254.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 16. 62 szám, 186 old.
Vastagh György hazánkfia, ki jelenleg Bécsben működik, legközelebbről feltűnt festményei által. Szívünkből örülünk a jó eredménynek. A “Tages Presse” március 7.-i száma ezt írja: A bécsi Képzőművészeti Társulat-ba egy arcképcsoportozat vonja magára az általános figyelmet, melyet Vastagh – Schwint tanítványa – tehetséges arcképfestő készített /…/ Gyermek porték.

0255.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Március 19. 65 szám, 195 old.
Mint hallottuk, a színházi választmány Pesten, Székely Bertalant bízta meg azon képletek vá-zolatával, melyek az 50 éves színházi jubileum alkalmával tervezve vannak. E képletek terve-zője – mint a “Gyors Posta” írja, László József /…/

0256.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Március 21. 34 szám - esti kiadás.
Vastagh György képzőművész hazánkfia, mint Bécsből értesültünk, jeles tehetségéhez mérten részesül a főrangú körök megrendeléseiben /…/

0257.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Március 14. 60 szám, 241 old.
Vastagh kolozsvári festő, a nem rég elhunyt Schwind tanítványa, az idei bécsi műkiállításra egy festményt küldött, mely nagy feltűnést keltett /.../ A “Tagepresse” dicsérően ír a gyerek-portréról /... /

0258.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Április 15. 86 szám, 347 old.
nn: Dósa Géza.
Mintha a levegőben valami ragály járna, annyi öngyilkosságról hallani /…/ legutóbbi hír szerint, Dósa Géza a fiatal tehetséges festész, ki a történelmi kép-pályázaton “Bethlen Gábor tudósai közt” című vázlatával feltűnést keltett, pisztollyal vetett véget életének. Tudósítónk nem tudta okát közölni e sajnos öngyilkosságnak /…/

0259.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Április 18. 88 szám, 355 old.
Dósa Géza halála - Nekrológ.
Dósa György és neje, Gyarmathy Róza maguk - úgy gyermekeik: Emma és Lenka nevükben megszomorodott szívvel jelentik a szerető fiú és testvér, Dósa Géza, élete 25-ik évében, folyó év április 12-én este történt gyászos kimúltát. Hűlt tetemeit folyó hó 14-én d.u. 4 órakor Marosvásárhelyen, a Szent Király utcai 263 szám alatti szállásáról, a helvét hitűek helyi sírkertjébe temetik /…/
U. a.: Magyar Polgár 1871. Április 19. 87 szám, 265 old.

0260.- 1871. Nemere. Brassó. Április 21. 32 szám, 127 old.
Marosvásárhelyről érkezett magántudósítás szerint. Dósa Géza jeles készültségű fiatal festész, még eddig ismeretlen okokból, pisztollyal vetett véget életének.

0261.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 7. 103 szám, 3ö9 old.
Székely Bertalanról Vacano igen kedvezőleg ír. Az erdélyi születésű férfi egy képe, az “Apáca”, van kitéve a bécsi Künstlerhaus-ba /…/ Erről ír Vacano /…/

0262.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Május 9. 106 szám, 427 old.
Székely Bertalan a bécsi tárlaton kiállított “Apáca” című képét elismeréssel fogadta a német sajtó /…/

0263.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Május 25. 119 szám, 481 old.
A német sajtó szerint, Munkácsy Mihály legújabb képei: a Siralomház, Háborús idők, Az őszi erdőben, szép sikert arat /…/

0264.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Május 28. 122 szám, 493 old.
Az Országos Mintarajz Tanoda és Rajztanár Képezde felállítása megtétetett. Igazgatójának Keleti Gusztáv akadémiai festőművész lett kinevezve.

0265.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Május 31. 123 szám, 497 old.
/.../ a müncheni Dürer ünnepélyt színi előadás rekeszté be. Wagner Meistersanger operájának utolsó felvonását adták elő /… /

0266.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Június 4. 125 szám, 383 old.
Vastagh György, kinek festményei a berlini kiállításon akkora feltűnést keltettek, a nyarat Ko-lozsvárt fogja eltölteni, családja körében. A lapunk által is már korábban ismertetett gyermek csoportja pompásan sikerült photographiája látható Demjén László könyvkereskedésében. Vastagh, műtermét a napokban rendezi be a Híd utcai “Kők szőlő”-höz címzett vendéglő emeletén.

0267.- 1871. Nemere. Brassó. Június 6. 45 szám, 179 old.
Székely Bertalan “V László” című festményét a kormány – írja az Ellenőr – megvásárolta 3000 ft-ért.

0268.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Június 7. 129 szám, 521 old.
Munkácsi Mihály “Háborús idők” című festményének sikeréről /…/

0269.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Június 27. 143 szám, 440 old.
Bepillantottunk Vastagh György barátunk műtermébe. A művészt ott kaptuk egy kép előtt /…/, mely oláh pásztorgyerekeket ábrázol a havasokban /…/

0270.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Július 27. 198 szám, 516 old.
nn: Michelangelo rajzok Kolozsvárt.
Szóba hozta a “Hon” tárcájában a magyar földön található műkincsek ismertetését. Ez alka-lomból úgy értesültünk, hogy a Schilling család birtokában van két kép Michelangelótól, melyet Bécsben hitelesítettek.

0271.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Július 28. 101 szám.
Nn: Az Országos Képzőművészeti Társulat.
Idén valósította meg régibb üdvős tervét, melynél fogva a vidéki nagyobb városokban fiók-tárlatokat rendez. E fióktárlatok elsője legközelebb Aradon nyílik meg, egyidejűleg az Orvo-sok és Természettudósoknak nagy gyűlésével egyidejűleg, a mi igen szerencsés gondolatnak mondható. Szeptemberben Nagyváradra, októberben Debrecenbe költöztetik a mintegy 70 darab szép festményből álló kiállítást, közöttük a kormány által vásárolt külföldi képeket… A vidéki kiállítások szervezését Telepy Károly vállalta magára.

0272.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Július 28. 169 szám, 519 old.
nn: Dürer Albrecht.
A híres művész származási helyéről, Murr nevű német tudós, Eytas falut, Gyula közelében nevezi meg. Márki Sándor, a “Századok” legutóbbi füzetében kimutatja, hogy ez csak a Bihar megyei Atyás falu lehet.

0273.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Június 29. 174 szám, 596 old.
A Képzőművészeti Tanács tagjaiul a Vallás és Közoktatási miniszter a következő urakat nevezte ki:
- Barabás Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akadémiai festész.
- Greguss Ágost, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egyetemi tanár.
- Havas Sándor, miniszteri tanácsos.
- Ipolyi Stummer Arnold, Tudományos Akadémia tagja.
- Stendl Imre, műegyetemi tanár.
- Zichy Jenő, országgyűlési képviselő.
- Masszák Hugó, képezdei tanár, a tanács jegyzője.

0274.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Június 29. 174 szám, 596 old.
Vastagh György jeles festőnk, kinek egy szépen sikerült arcképes csoportjáról e lapban is megemlékeztek, nem régen, mint halljuk, a gyalui havasokra rándult a gyönyörű vidék festési tanulmányútjára.

0275.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 4. 177 szám, 717 old.
Munkácsy Mihály jeles festőnk közelebb Londonban volt /... / számos kitüntetését sorolja fel

0276.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Augusztus 18. 188 szám, 761 old.
Vastagh György e napokban végzett be két gyönyörű festményt, az egyik egy havasi cigány-leányt ábrázol, a másik egy szerelmes oláh párt örökít meg /…/ Ezeket a képeket Bécsben fogja ki állítani.

0277.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 21. 189 szám, 580 old.
Vastagh György úrtól, a következő sorok közlésére kérettünk fel:
T. Szerkesztő Úr!
Pár hét óta Demjén László úr könyvkereskedésében, Koller tanár úrtól néhány kitűnő chromo-photographia van kiállítva, melyek minden tekintetben művészi kivitelűek, s olyan kitűnő ízlés-sel vannak színezve, hogy e téren nemcsak nálunk, de külföldön is ritkítják párúkat. Akadnak azonban olyan dilettáns bírálók is, akik azt hiszik a chromophotographia színezete nem tartós. E véleménnyel szemben ezennel bizonyítom, hogy hét-nyolc évvel ezelőtt ily nemű képeket magam is készítettem, s ezekből ma is több példányra tudok utalni, melyek egyenként bizony-ságai lehetnek annak, hogy amaz állítás legkevésbé sem alapos. A chromophotographia 8 évvel ezelőtt korán sem állott azon a ponton, oly tökélyre vive, mint azt most Koller úrnál láttuk /…/
/ Veress Ferenc, Koller Károly és Vastagh György polémiája – sokat foglalkoztak ezzel a vitával a korabeli kolozsvári újságok.

0278.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Augusztus 27. 126 szám.
Nn: A milói Vénusz a párizsi ostrom alatt. / tárca /

0279.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 3. 202 szám, 817 old.
Munkácsy Mihály festőnk düsseldorfi műterme /…/

0280.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 3. 202 szám, 817 old.
Vastagh György festész és Veress Ferenc a “Magyar Polgár”-ban és a “Kolozsvári Közlöny”-ben keményen összekapott Koller úr “Chromophotográphiái” kapcsán, Csak annyi megjegy-zésünk van, hogy a festésnél kevésbé szeretjük a vastag színezést, mint a fényképész Chromo-photographiában a sárgát, mely az irigység színe. Szerencse, hogy a polémiában mindkettő ha-tását gyengíti az ellentétes állítások zöld háttere.

0281.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 6. 134 szám.
Nn: Róma festészeti remekei. / tárca /
/…/ Raffael transfiguratiója – Raffael utolsó és legnagyobb műve, melyet 37 évesen, 1520-ban /…/ tanítványai fejeztek be /…/ Medici Gyula megrendelésére készítette /…/

0282.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 6. 134 szám, 824 old.
Az Országos Képzőművészeti Társulat Debrecenben október 1.-én nyitja meg tárlatát a város-ház tanácstermében, s a kiállítás mintegy 3 hétig tart. A kiállítandó művek száma kb 105 darab.

0283.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 17. 211 szám, 647 old.
Az Országos Képzőművészet vándor kiállítása megnyílt Nagyváradon, s az ottani lapok sze-rint, sűrű látogatottságnak örvend. Kolozsvárra is ráférne egy ilyen látogatás, persze a Király-hágó még nincs lehordva /…/

0284.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 21. 216 szám, 873 old.
A Képzőművészeti Társulat kiállítása Nagyváradon szép számú látogatásnak örvend. A képek, mint a “Nagyvárad” című lap írja, megérdemlik a megtekintést.

0285.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 23. 218 szám, 880 old.
Mészöly Sándor, szép tehetségű fiatal festész hazánkfia, a bécsi akadémia legnagyobb jutalmát / 300 ft. / nyerte el.

0286.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 28. 220 szám, 674 old.
/…/ Ádámosi Székely Bertalant, az Országos Mintarajz Tanoda és Rajztanár Képezdéhez, a történelmi rajz és festészet-, Izsó Miklóst, Reáltanodai tanárt a szobrászat-, Schulek Frigyest építészt az építészet-, Gregus Jánost rajztanárnak nevezte ki a miniszter /…/

0287.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Szeptember 29. 153 szám.
Beczkói János tehetséges színházi díszletfestőnk több rendbeli igen csinos új színpadi dísz-leteket fejezett be.

0288.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Október 4. 227 szám, 917 old.
Kolozsvárt a Képzőművészeti Társulat fióktárlatot rendez a téli idény alatt. Legalább úgy nyilatkozott Telepy Károly az őszi választmányi ülésben, a vidéki tárlatokról tett jelentésében.

0289.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. Október 5. 226 szám, 692 old.
Az Esterházy képtár rézkarc gyűjteménye összesen 53.917 lapból áll /…/

0290.- 1871. Kelet. Kolozsvár. Október 28. 248 szám, 1000 old.
Vastagh György már két ízben állított ki igen figyelemreméltó képeket Keresztesy papírkeres-kedésének kirakatában. Múltkor egy cigány nő alakja igen erőteljesen és biztosan volt körvo-nalazva /…/ “A cigány nő”-t Aczél Péter vette meg 600 ft.-ért, a “Cigány pár” Bécsből volt megrendelve /…/

0291.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 4. 183 szám.
A Nőegylet Kiállítása november 1.-én nyílt meg a Redoute termében. /…/. A képtárban helye-zett Zessner és a b. Szentkereszti Stefánia által készített olajfestmények is jók /…/

0292.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 4. 183 szám.
A Nőegylet tárlat a közérdekeltség szép harmóniájában egy diszonans hang is vegyült. Vastagh György festészünket ugyanis szintén fölkereste a Nőegylet, hogy általunk említett képét állítsa ki, ő azonban megtagadta e kérést, mivel a lapok méltánytalanok voltak képei iránt. Miután a “Cigánynőről” a helyi lapok közül csak a Kelet szólott, e vád csakis lapunkat illeti, holott a lapunk “nagyon figyelemre méltó” képeiről ír /…/

0293.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 6. 184 szám.
Orlay Samu hazai jeles festőnek “Attila halála” című képe - 2. 2. láb magas, 10 láb széles - kisorsoltatik /…/

0294.- 1871. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 8. 254 szám, 377 old.
Gróf Esterházy Kálmánt, Kolozs megye főispánját, kedves ajándékkal lepte meg Kolozsvár. A régi közgyűlés utolsó ülése alkalmával, a megye kiválóbb tagjainak költségén, készült Sikó Lajos /sic!/ által, olajba festett arcképét nyerte a régi megyétől emlékül.

0295.- 1871. Kelet. Kolozsvár. November 23. 269 szám, 1081 old.
Munkácsy Mihályt a weimari festészeti akadémiára tanárnak hívták meg, s már el is utazott oda. Most már három magyar festész tanár dolgozik külföldön: Zichy Mihály Szentpéterváron, Wagner Sándor Münchenben, Munkácsy Mihály Weimárban. A román fejedelem udvari festője szintén magyar, Szathmári Pap Károly.
U.a: Magyar Polgár. 1871. November 23. 267 szám, 414 old.

0296.- 1871. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. November 25. 271 szám, 1089 old.
Vastagh György széphírű festészünk múlt héten Marosvásárhelyt időzött, az ottani körökben nagy elismeréssel emlékeznek meg működéséről.

0297.- 1871. Kelet. Kolozsvár. December 2. 277 szám, 1113 old.
Barabás Miklós Pesten, az Új utcában egy csínos, két emeletes házat épített. Az épületnek út-cára néző szárnya, mely emeletenkint két-két szobát foglal magában, kedden este összeomlott. Szerencsére nem esett emberáldozat.
U.a.: Magyar Polgár. 1871. December 2. 275 szám, 438 old.

0298.- 1871. Kelet. Kolozsvár. December 8. 282 szám, 1132-1133 old.
Deák Gerő / Berlini Múzeum /: Kaulbach Vilmos falfestményei.
Folytatás: XII. 12/ 284, XII. 13/ 285, XII. 14/ 286, XII 15/ 287, XII. 16/ 288, XII. 17/ 289,
XII. 19/ 290, XII. 20/ 291, XII. 21/ 291.

1872.

0299.- 1872. Kolozsvári Közlöny. Kolozsvár. Január 4. 2 szám, 7 old.
Munkácsy Mihály ismét négy kis képet fejezett be. E képek iskolába menő gyermekeket, tűz-hely körül forgolódó szakácsnőket és más ártatlan jeleneteket ábrázolnak.