0700.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. November 14.
Másodszor néztem meg Parlaghi Vilma Kossuth-képét Haller polgármester, Kőváry, Sárdi, Sikó festők társaságában. A nagyterem egyik végében van felállítva a két arckép, melynek mindegyike életnagyságban, sötét háttérrel, a karosszékben ülve ábrázolja Kossuth Lajost. /…/ A két arckép mellett Parlaghi kisasszony egy kisebb festményt is állított ki, mely Kossuth dolgozó szobáját mutatja be. Továbbá látható Kossuth saját kezű levele, melyet a művésznő születésnapjára küldött.

0701.- 1885. Ellenzék. Kolozsvár. November 19.
/…/ Parlaghi Vilma festőnő Kossuth Lajos képéről megrendelésre másolatokat készít /…/ A kiállítás november 21-én zár be.

0702.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 14. 263 szám.
Tutsek Anna: Carmen Sylvia rajzai. /tárca/

0703.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 20. 268 szám.
Várnai Sándor: Képzőművészeti kiállítások. /tárca/
A müncheni őszi tárlatról ír.

0704.- 1885. Magyar Polgár. Kolozsvár. November 27. 274 szám.
Várnai Sándor: Iparművészeti tanulmányok a kerámia köréből.

1886.

0705.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Január 11.
A Városház közgyűlési termében elkészültek az új bútorok, Bakk Lajos munkái. Az új bútorokkal egyidejűleg a közgyűlés termébe fel fog tétetni Eszterházy Kálmán grófnak, a volt főispánnak, kiváló arcképfestőnk, Kőváry Endre által festett arcképe.

0706.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Január 15. 43 szám.
Az olajkép melyet dr. Haller Károlyról festett Kun Sámuel fiatal tehetséges festőnk, az EMKE iránti ajándéka, az egyesületnek magának, kiadásba nem került.

0707.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Február 16. 37 szám.
Nn: Demjén László halála.
/…/ Helybeli könyvkereskedő vasárnap reggel, Fő tér 7 szám alatti háza lakásán hallva találták /…/ Önlövés következtében halt meg / Bátyja volt Demjén Imrének, aki ez év január 7-én lett öngyilkos / M. P. 1886. I. 8. 5 szám /
Barabás Miklós jeles festőművész, Demjén apósa, valamint szintén a fővárosban lakó neje, már serdülőkort ért fia, a halálesetről hivatalos táviratban értesítette /…/ Ref. szertartás szerint tör-tént temetésén az elhunyt fia is részt vett /M. P. 1886. II. 17. 38 szám /

0708.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Február 17.
Nn: Munkácsy Mihály “Mozart halála” című képéről.

0709.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Február 20.
Nn: Verescsagin kiállítása Budapesten. /tárca/

0710.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Május 8.
Fiatal arcképfestőnek, Kun Sámuelnek, négy igen sikerült festménye van elhelyezve a Főtér több kirakatában. A Betegh Péter kereskedésében gróf Béldy Györgyné arcképét látjuk, ifj. Csiky Józsefnél, dr. Finály Henrik egyetemi tanár élethű arcképe kelt méltó feltűnést. Csiky János Józsefnél Simon Eleknek, a volt polgármester özvegyének, Medggyessi L. Józsefnél pedig gróf Béldy Gyula arcképe vonja magára a figyelmet. Kun Sámuel már régen jegyét adta tehetségének. Jól sikerült alkotása volt a dr. Haller Károly arcképe is, melyet az EMKE igazgató-választmánya számára festett.

0711.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 9. 105 szám.
Kun Sámuel fiatal festőművésztől sikerült arcképek vannak kiállítva több főtéri kereskedés kirakatában /…/

0712.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Május 18. 112 szám.
Kőváry Endre Torda Aranyos megye részére, az új Megyeházába, a király, a trónörökös és báró Kemény György főispán életnagyságú arcképeit festi /…/

0713.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Június 20. 139 szám.
Kőváry Endre festőművésznek ismét két képe van kiállítva Szőlőssy és Csernyanyszky kárpitos cég Sétatér utcai kirakatában. Az egyik néhai Schütz Jánost ábrázolja /…/

0714.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Június 28. 573 szám.
A kolozsvári Központi Rajziskolában tanulok /…/ 1885-86-iki tanév anyagából kiállítást rendeznek az Egylet székházában, folyó hó 29-től, július 1-ig.

0715.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Július 10. 613 szám.
A kolozsvári építő Fa-, és Vasipari tanműhelyek, valamint a Központi Iparrajziskola tanulóinak az 1885-86-ik tanév rajzai még folyó hó 11-én délig lesznek kitéve /…/

0716.- 1886. Ellenzék. Kolozsvár. Július 13. 156 szám.
Nn: Dürer Albert élete és művészete. /az Ellenzék tárcája /

0717.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Augusztus 29. 197 szám.
A Csernyovszky-féle bútorraktár kirakatában /…/ Kőváry Endre festőművész, báró Kemény György Torda Aranyos vármegye főispánja képét állította ki /…/

0718.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 11. 208 szám.
Telepy Károly személyében érdekes vendége volt Gyarmathyéknak Bánffy Hunyadon. Teleky leánya után jött, hol a főhercegi család nyaralóját festette le.

0719.- 1886. Magyar Polgár. Kolozsvár. Szeptember 27. 221 szám.
Kéméndy Jenő jeles fiatal festőnk, mint a Hunyad írja: a legnagyobb képét fejezte be a nyáron. A kép tárgya téli reggeli jelenet München utcáin, midőn a különböző jelmezes alakok többé-kevésbé “elkészülve” távoznak a jelmezes bálon /…/

1887.

0720.- 1887. Ellenzék. Kolozsvár. Január 4. 7 szám.
Bain Sándor, e fiatal festő művei keltenek feltűnést pár nap óta városunkban. Évekkel ezelőtt többrajzával keltett figyelmet /…/ most is arcképeit látjuk /…/

0721.- 1887. Ellenzék. Kolozsvár. Február 10. 32 szám.
Nn: Képek Kolozs vármegye üléstermében.
/…/ Kőváry Endre most fejezte be Macskási Pál, 1848-ban Kolozsvár polgármesterének arcké-pét. /…/ E kép mellett gróf Béldy Ferenc és báró Jósika Lajos arcképei Melka Vince munkái, míg gróf Eszterházy Kálmán és Macskási Pál arcképeit Sikó Miklós festette.

0722.- 1887. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 4. 57 szám.
Munkácsy Mihály ígéretet tett, hogy elkészíti a Kultúr Egylet örökös és alapító tagjainak okle-velének rajzát /…/ egyszersmind kérte, hogy az alapító tagok közzé őt is írják be /…/

0723.- 1887. Kolozsvár. Kolozsvár. Május 5. 107 szám.
Sárdi István: A pusztulás helye. /tárca/
Nagy tűz volt Torockón, mely május 1.-én ütött ki, Gál Miklós unitárius lelkész telkén. Három utcája a falunak porig égett /

0724.- 1887. Kolozsvár. Kolozsvár. Május 7. 109 szám.
Nn: Torockó. /vezércikk/
/…/ Két gyönyörű olajfestményt ajánlottak fel Karvaly és Sárdi festőművészek, a torockói ál-dozatok javára. Sárdi úr képe egy torockói mennyecskét /…/ Karvaly úr az “Elszakadt a húr” című képét ajánlotta fel.
U.a.: Ellenzék. 1887. Május 7. 103 szám, 411 old.

0725.- 1887. Ellenzék. Kolozsvár. Május 13. 108 szám.
Kőváry Endre most fejezte be Torda-Aranyos vármegye Közgyűlés termében a király életnagyságú arcképét /…/ Szabadjon nekem Kőváry Endre festőt méltónak kinyilvánítanom arra, hogy őt is a nagyközönség szerény műtermében mentön gyakrabban megkeresse /…/

0726.- 1887. Ellenzék. Kolozsvár. Október 20. 240 szám.
Dr. Gopcsa László: Berger Rudolf-mirólunk.
Könyvismertetés: A Berger Lipcsében kiadott könyvének címe “Siebenbürgen eine darstelung des landes und der heute”
/…/ A kolozsvári nép különben művészetszerető elannyira, hogy gyakran csak azért, hogy egy képet megnézhessen, felrándul Pestre /…/

0727.- 1887. Kolozsvár. Kolozsvár. November 29. 279 szám.
Ürmössy Lajos: A magyar társadalom, az irodalom és művészet.
/…/ Leginkább el vagyunk maradva a képzőművészetek terén. Néhányan ugyan igen, de általában a nagy közönség tömege keveset gondol a képekre és luxus tárgynak tekinti, melyre kár pénzt kiadni. Egy rosszul aranyozott keret és benne tíz forintos olajnyomat az egész, ha a lakásban egy üres falra akarunk valamit függeszteni. Az urak kik 500, vagy 100 forintokat könnyen kiadnak egy lóért, megütköznek, ha valaki őket felszólítja, hogy a hazai művészet pártfogására adjanak ki néhány forintot, az az, vegyenek meg olcsó pénzen egy jó képet, egy ló árán egy mesterművet /…/. A művészetek virágoznak, de a művészek sanyarognak. Ilyen abszurdum van nálunk. /…/ Festőink világhírt szereznek /…/ Munkácsy, Zichy, Than, Ben-czúr, Wagner, Ligeti, Markó stb. Benn az országban hasonlóan jó hírnévnek örvendenek: Spányi, Feszti, Keleti, Greguss, Vastagh, Sikó, Gyárfás, Kőváry, Sárdi, Lótz, stb, oly nevek, melyek a képviselőház nevei mellett jobban ragyognak, akik mégis azt hiszik, hogy ők a híres emberek, s nem amazok, a festők /…/

0728.- 1887. Ellenzék. Kolozsvár. December 2. 276 szám.
Sárdi István festőművész által festett, Kiss Sándor Kereskedelmi Akadémia igazgatójának arcképét leplezik le december 5-én. / Erről: Ellenzék 1887. XII. 5. 278 szám /

0729.- 1887. Kolozsvár. Kolozsvár. December 30. 304 szám.
Nn: Év végi összefoglaló.
Festőművészetről az erdélyi részekben alig szólhatunk, ami – ismerve viszonyainkat – természetes is. Itt említjük a szebeni képkiállítást, melyre a budapesti Társulat 100 képet küldött. A kiállítás nagy látogatásnak örvendett. Erdélyből eredendő nagy művészünk, Barabás Miklós ötvenéves jubileumát ülte. /…/

1888.

ERDÉLYI HÍRADÓ: I. évf., 1 szám – 1888 január 1/ vasárnap. Szerk. és kiadó: Bel Közép u. 12.
Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Korbuly József

0730.- 1888. Petőfi Múzeum. Kolozsvár. 1 szám, 38 old.
A Pesti Divatlap 1845-re szóló előfizetési felhívásában ígéri, hogy Barabás rajzában adni fogja az év folyamán Petőfi arcképét is / Pesti Divatlap 1844, Új évnegyed, 160 old /
39 old.- Petőfi Sándor arcképe, Barabás Miklós rajza. Eggenberger János és fia bizományában 40 kr. p.p. . A rajz a Pesti Divatlap 1845. július 3. 14-ik számában mellékelve jelent meg.

0731.- 1888. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Január 16. 13 szám.
Dr. Csernátoni Gyula: Ál-naturalizmus. /tárca /

0732.- 1888. Petőfi Múzeum. Kolozsvár. 2 szám, / április-június/ 130. old.
A Petőfi arcképet, mely a Pesti Divatlap-ban jelent meg /1845. július 3./ Barabás rajzolta, nyomtatta Walzer Pesten.

0733.- 1888. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 1. 124 szám.
/…/ Melka Vince díszíti az EMKE albumot.

0734.- 1888. EMKE. Kolozsvár. Augusztus? 62 old.
Kossuth Lajos és Rökk Pál arcképeit Gyárfás Jenő megfestette, e mellett Kossuth Lajos arcképét Sikó is megfestette.

0735.- 1888. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Szeptember 4. 210 szám.
Sárdi István helybeli festőművész Kossuth arcképét készítette el / pasztell /, mely az EMKE titkári irodájában van kiállítva.

0736.- 1888. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 11. 243 szám.
Mint értesültünk róla, Író és Művészi Kör alapításán fáradoznak Kolozsváron /…/

0737.- 1888. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 20. 251 szám.
Nn: Pielle István elhunyt az éjjel.
Pielle István kereskedő f. év október 19-én, éjjel 11 órakor, élete 51-ik évében, egy hónapnyi szenvedés után elhunyt /…/ Temetése a Sétatér utca 17 szám alatti házból /…/ Pielle Istvánné, Rauch Katalin és Pielle Róbert, egyetlen fia /…/
U.a: Kolozsvár. X. 20. 245 szám. /…/ vagyonát ő maga szerezte becsületes munkával /…/ gyermeke halt meg nemrégiben.

0738.- 1888. Ellenzék. Kolozsvár. November 3. 202 szám.
Kossuth Lajos arcképét másolta le szénrajzba Sárdi István.

1889.

0739.- 1889. Petőfi Múzeum. Kolozsvár. 1 szám, 63 old.
Pesti Hírlap 1845 április 13, 451 szám /…/ Barabásnál találkoztunk Petőfi, Sárosy, Tóth L., arcképeivel is, melyek egyik-másik szépirodalmi lap számára készítették /…/

0740.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Január 22. 18 szám
Biasini Mari kisasszony sikeréről, melyeket arcképfestés terén ért el, van alkalmunk örvendetes hírekben közölni. A kisasszony – Biasini Sándor leánya – Münchenben tanul, s ugyanitt tavalyelőtt óta ateliert tart fenn. /…/ A múlt nyáron Pallavicini őrgróféknál volt, kinek gyerme-keit festé, onnan, a magyar és horvátországi arisztokrácia meghívására, hosszabb körutat tett /…/ sikert aratott /…/ Néhány hetet most itthon tölt, de most Pozsonyba ment Rummerskirch grófné meghívására.

0741.- 1889. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 23. 73 szám
Munkácsy Mihály levelet írt Párizsból, melyben elvállalta az EMKE alapító levelének megraj-zolását.

0742.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 1. 77 szám.
Tegnap este 7 órakor, a plébánia nagytermében, dr. Életes Károly apát-plébános összehívására értekezletet tartottak egy Kolozsváron rendezendő kiállítás ügyében /…/ április, vagy május hóban tervezik a kiállítást /…/ egy művész sem volt jelen a megbeszélésen.
Éltes Károly haláláról: Kolozsvár 1890. I. 13. 9 szám. /1837-1890/

0743.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Április 2. 79 szám.
Dr. Éles Károly apát-plébános javasolta, hogy egy képzőművészeti kiállítást rendezzenek Kolozsvárt /…/ Tegnap értekezletet hívtak össze, hol felen volt: /…/ Pákey Lajos, Sárdi István, Kőváry Endre. Az értekezlet úgy döntött, hogy felkéri a Magyar Képzőművészeti Társaságot egy kiállítás rendezésére, április hó folyamán /…/ Melegen üdvözöljük a mozgalmat, mely Kolozsvár valóban nagy kulturális deficitjét képezi már régóta egy ilyen kiállítás hiánya, s mondhatnok szégyenét /…/

0744.- 1889. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 3. 81 szám.
Ürmössy Lajos: Képzőművészeti kiállítás.
/…/ Szegénységünk oka, hogy a művészek külföldön élnek, avagy a közöny lenne az? E kérdés jut eszünkbe, midőn Kolozsvárt rendezendő első képzőművészeti kiállítás mozgalmát üdvö-zöljük /… / Meglepő hogy Ürmössy nem tud az 1883-ban rendezett kiállításról.

0745.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Április 10. 86 szám.
A Magyar Képzőművészek Társasága igazgatósága sajnálattal értesíti a kolozsvári kiállítás bizottság elnökét, Gyarmathy Miklóst, hogy a kolozsvári kiállítás ez évről elmarad, mivel az idő rövidsége miatt, már a tavaszon meg nem tartható /…/

0746.- 1889. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 30. 102 szám.
Egy budapesti, Váci utcai képkereskedőnek az az okos gondolata támadt, hogy lejön Kolozs-várra mindenféle régi és új, szép és csúnya képeket eladni azoknak, a kik szeretik a festészetet és van pénzük… Holmija már ki is van állítva a Nemzeti Szálló emeleti szobájában /…/ vagy 300 kép /…/ Hat forinttól fel egészen az egekben – ez a képek ára. Rend a felállásukban nem igen van /…/ Láttunk közöttük egy Vastagh másolatot is.

0747.- 1889. Erdélyi Képes Újság. Kolozsvár. Június 2. 5 szám, 5 old.
Sárdi István rajza: a Gazdasági Tanintézet Kolozsmonostoron / 1775-1876 /

0748.- 1889. Erdélyi Képes Újság. Kolozsvár. Június 9. 6 szám.
Mikó Imre arcképe, Bitzó Géza rajza.

0749.- 1889. Erdélyi Képes Újság. Kolozsvár. Június 16. 7 szám.
Szász Domokos arcképe, Bitzó Géza rajza

0750.- 1889. Erdélyi Képes Újság. Kolozsvár. Június 30. 9 szám.
Lönhart Ferenc püspök arcképe. Pollák Zs. rajza

0751.- 1889. Erdélyi Képes Újság. Kolozsvár. Július 7. 10 szám.
K. Papp Miklós arcképe – Pollák Zs. Rajza.

0752.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Július 16. 163.
Biasini Mari festőművész, Biasini Miklós kolozsvári polgártársunk szép és fiatal leánya, az udvar meghívására, Luxemburgba utazik f. hó 18-án, hogy ott Stefánia özv. trónörökös leányát, Erzsébetet lefesse. Az arcképfestészet terén Biasini Mariska rohamos hódításokat tett igen rövid idő alatt.

0753.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 16. 162 szám.
Biasini Mariska kisasszony múlt ősz óta Pozsonyba tartózkodik, hol elsőben, az ottani arisz-tokrácia számos tagját, majd pedig Frigyes főherceg családját festette /…/. Most Stefánia özvegy trónörökösné meghívására, e hó 17-én Laxemburgba utazik, hogy lefesse Erzsébet főhercegnőt.

0754.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Augusztus 26. 195 szám.
Biasini Mari kisasszony által festett Erzsébet főhercegnő kis pasztellképét, ő Felsége születés napján meg kapta Stefánia trónörökösnétől /…/

0755.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Szeptember 1. 201 szám.
Biasini Mari festő kisasszonynak sikere volt az özvegy trónörökösnél /…/ Biasini Mari Sandvoorth németalföldi fürdőről – hol a trónörökösné kis ideig tartózkodott – meghívást kapott Windischgratz hercegnőtől /…/ most Badenben van, hol elkészítette a spanyol királyné anyjának, Erzsébet hercegnőnek arcképét /…/

0756.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Szeptember 13. 212 szám.
Moretti festmény-restaurátor Kolozsvárt dolgozik /…/ eddig már több képet rendbe tett /…/ s megnézte a szamosújvári Rubens képet /…/ Szerinte, a kép alsó felét a mester tanítványai készítették /…/

0757.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Szeptember 23. 220 szám.
Nn: Bain Sándor fiatal festő halála.
Kolozsvárt sokan ismerték /…/ s bár őt senki sem tanította rajzolni, mégis folyton képezte önmagát. Küzdelmes napokat élt, nyomorogva, elhanyagolva. Tervei voltak a “festők országába” való utazásról /…/ itthon már nevet kezdett szerezni magának arcképeivel /…/ Pár nap egy rendelése Kézdi-Vásárhelyre hívta, ahol belázasodott, s gyenge, sokat szenvedő alkata felmondta a szolgálatot /…/

0758.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 11. 236 szám.
Moretti, az Erdélyi Múzeum meghívására, Budapestről ismét hozzánk jött, s e hónap végéig az Erdélyi Múzeum könyvtárában elhanyagolt, s romlott állapotban levő képeket fogja újítani /…/ A lap kéri, hogy pontos katalógust állítsanak össze a képgyűjteményről.

0759.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Október 16. 240 szám.
Telepy Károly Kolozsváron van egy kiállítás megszervezéséért. Lehet, hogy még a tél folyamán megvalósítható /…/. A városházán most folynak a tárgyalások, melyet a város részéről Concha Győző vezet /…/

0760.- 1889. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 17. 245 szám.
Kilátásunk van rá, hogy máskülönben nagyon csendes művészeti életünk nem sokára meg fog élénkülni. A fővárosi Művészeti Társulat részéről megkeresés érkezett Kolozsvárra, hogy mennyiben volna lehetséges és időszerű egy kiállítás Kolozsváron rendezése. Ez ügyben dr. Concha Győző egyetemi tanár szűkebb körű értekezletet hívott össze ma délután 4 órára, melyen részt vesz Telepy Károly is /…/

0761.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Október 18. 242 szám.
/…/ A kormány semmi szállítási engedélyt nem ad a 140-150 kép Budapestről Kolozsvárra történő hozatalára /…/ Legalább 50-en vállalták a kiállítás esetleges deficitjének kiegyenlítését /…/ Telepy Károly a Tornavívoda nagytermét találja a legmegfelelőbbnek a kiállítás megrende-zésére.

0762.- 1889. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 21. 248 szám.
Tegnap értekezlet volt a városházán. Ott voltak: Brassai Sámuel, Dorgó Albert, Farkas Lajos stb /…/ s megalakult a képkiállítás szervező bizottsága, melynek tagjai: Szász Domokos, Ferencz József, Albach Géza, Haller Dezső, Gyarmathy Miklós, Petelei István, Deáky Albert, Finály Henrik, Sárdi István, Békéssy Károly, Pákey Lajos, Pielle Róbert, Sigmond Dezső, Macskássy Pál, Hory Béla, Mikes Miklós gróf.

0763.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Október 21. 244 szám.
Tegnap a városházán a tavaszi képkiállítás szervezésének a részleteit tárgyalta meg egy bizottság, melynek elnöke Concha Győző, tagjai között Petelei István, Sárdi István, Békéssy Károly, Peielle Róbert /…/ és még vagy 15-ön. A kiállítás alkalmával mozgalom fog meg-indulni az iránt, hogy a Magyar Képzőművészeti Társaság tagságára, a meglevő 10 mellé, még 90 tag szereztessék, hogy ekkor minden második évben jogunk legyen a kiállításhoz.

0764.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 24. 247 szám.
Bede Jobb: Régi képekről.
Moretti 22 képet restaurált ittléte alatt az Erdélyi Múzeum könyvtárának gyűjteményéből /…/

0765.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 28. 250 szám.
Biasimi Mari /…/ Badenben az idén 12 képet készített /…/ A napokban Luxemburgban megy /…/ és Stefánia hercegnőt festi le /…/

0766.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. Október 28. 250 szám.
/…/ Felvetődött a kérdés, hogy vajon nem lenne-e célszerűbb, ha az ilyen budapestiek által rendezett kiállítások alkalmával, egy külön helyiségben erdélyi művészek képei is kiállításra ke-rülnének.

0767.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 28. 250 szám.
Az Éltes Károly által propagált képkiállítás megrendezése a jövő húsvéti ünnepek idején tarta-tik meg. Legalábbis ezt az időpontot jelölte meg az a bizottság, mely ez ügyben munkálkodott.

0768.- 1889. Ellenzék. Kolozsvár. November 22. 271 szám.
Szmrecsányi Miklós: Képkiállítás Kolozsvárt. /cikk/

0769.- 1889. Kolozsvár. Kolozsvár. December 21. 269 szám.
Biasini Mari tegnap este Luxemburgból Kolozsvárra érkezett /…/

1890.

0770.- 1890. Petőfi Múzeum. Kolozsvár. 1 szám, 68 old.
Pesti Hírlap 1847 I. 260 old., 867 szám, április 22.
Vahot Imre a Pesti Divatlap-ban kiadott arcképeiből és egyéb mellékletekből egy nemzeti kép-csarnokot állított össze 1847-ben. Barabás, Czakó, Czuczor, Fényes, Garay, Kovács Pál, Liszt, Markó, Petőfi, Tompa, Vahot s több színész kép jelent meg újból.

0771.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Február 3. 28 szám.
Nn: Képzőművészeti kiállítás Kolozsváron.
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat által Kolozsváron, az idén, a húsvéti ünnepek alkalmával rendezendő képkiállítás érdekében, tekintélyes férfiakból megalakult bizottság folyó hó 1-én tartott gyűlésén a hazai képzőművészetek iránt úgy városunkban, mint az erdélyi részekben felkeltendő meleg érdeklődés szempontjából igen fontos határozatot hozott. A bizottság ügybuzgó elnöke, dr. Concha Győző előterjesztvén az O.M.K.T. igazgatóságától kiküldött, s a Kolozsvárt megnyitandó képzőművészeti kiállításra vonatkozó iratokat, melyek a bizottságot örvendetesen győzték meg arról, hogy Kolozsvárt pár hónap múlva megnyitandó kiállításon a magyar képzőművészet a legnagyobb színvonalon mutatkozzon be.

0772.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Február 3. 27 szám.
/…/ Tavasszal az O.M.K.T. által rendezendő kiállítás érdekében gyűlést tart február 1-én a Végrehajtó Bizottság. Jelen voltak: /.../ Békéssy Károly, Sárdi István. /…/ A bizottság figyelmét főleg arra fordította, miként lehetne a kiállításoknak két évenkénti megismétlődését Kolozsváron biztosítani.

0773.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Február 10. 33 szám.
/…/ A kolozsvári képkiállításra szánt művek beadására március 30-ra tűztek határidőt /…/ Csáky Albion miniszter, a Nemzeti Múzeum részére megvásárolt képeket átengedi a kiállítás-nak /…/

0774.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Február 20.
Nn: Képkiállítás Kolozsvárt.
Tavasszal az Országos Képzőművészeti Társulat által rendezendő képkiállítás érdekében újabb gyűlést tartott február 1.-én a Végrehajtó Bizottság. Jelen voltak: dr. Chonka Győző, gr. Mikes Miklós főrendházi tag, Szász Domokos református püspök, Ferenczy József unitárius püspök, Albach Géza polgármester, Gyarmathy Miklós álispán, Haller Rezső az ügyvédi kama-ra elnöke, Sárdi István festő /…/ A Bizottság főleg arról tárgyalt, miként lehetne a kiállítá-soknak két évenkinti ismétlődését Kolozsváron biztosítani /…/

0775.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 13. 62 szám
/…/ A képzőművészeti kiállítás képei ma szállítottak le Budapestről, felállításuk folyó hó 26-án kezdődik. Megnyitás 30-án lesz /…/
U.a. Kolozsvár. 1890. III. 13. 60 szám, Ellenzék. 1890. III. 13. /? szám/

0776.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 19.
Pozsonyba is akciót indítottak, hogy tavasszal ott is legyen képkiállítás, ne csak Aradon és Ko-lozsváron /…/

0777.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 24. 69 szám.
/…/ Ez lesz a legnagyobb szabású vidéki képkiállítás /…/ Összesen 185 kép kerül bemutatásra,

0778.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 24. 68 szám.
/…/ Sürgősen dolgoznak az előkészítésen, Budapestről már elindult 185 kép, három vagonban. A képek felállítása március 26-án, csütörtökön, kezdődik, megnyitó március 30-án lesz.

0779.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 16. 70 szám.
Bayard: Képkiállítás Kolozsváron. /vezércikk/
/…/ A palsticus ízlés minálunk még most van fejlődőben. Nemzedékek szakadatlan sorát kell nevelnünk, hogy ezt az ízlést terjesszük, mert az érvényesíti magát nemcsak abban, hogy képesekké tesz a művészeti tárgyakat felfogni, de igen abban is, hogy átalakítsuk kertünket, lakásunka6, sőt hat arra, hogy még az elméleti művekben is gondolatainknak plasztikus formát adjunk /…/

0780.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 26. 79 szám.
/…/ A képkiállítás egy érdekes részét az a sorozat képezi, amelyet a társulat régibb műlapjaiból bemutat. E műlapok a többszörösítő művészet valódi remekei /…/ Stein Jánosnál megtekint-hető /…/

0781.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 27. 80 szám.
A kiállítók: Than Mór, Valentiny János, Markó Károly, Broszky Sándor, Aggházy Gyula, Spányi Béla, Révész Imre, Tölgyessy Artúr, Feledi Tivadar, Konek Ida, Prónay Róza, Tarnóczy Bertha, Ebner Lajos, Vastagh Géza, Telepy Károly, Kriesch Aladár, Gyárfás Jenő, Feszty Árpád, Mesterházy Kálmán /…/

0782.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 28. 74 szám.
A képek felállítása e hó 30-ig lehetetlen, így a megnyitó egy pár napra elmarad /…/
U.a Kolozsvár. 1890. III. 28. 72 szám.

0783.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 28. 81 szám.
A kiállítást március 30-án nem lehet magnyítni. Olyan nagy a képek száma, hogy lehetetlen addig elrendezni őket.

0784.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 29. 73 szám.
Bede Job: Készülődések a kiállításra.
Ma délben meglátogattam a Torvavivódát. Milyen pompás, gazdag helyiség az most /…/ A festmények kirakodására maga Telepy Károly felügyel /…/ a kiállítás kedden 3 órakor nyílik /…/ . Este nem tarthatják nyitva, mert a gázvilágítás alkalmazása komplikációkkal járna és túlságos sokba is kerülne /.../

0785.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 31. 76 szám, 691 old.
/hétfő / Holnap nyílik meg a Tornavívoda nagytermében a kiállítás. 192 képet mutat be az Országos Képzőművészeti Társulat. A képek a napokban érkeztek meg, s Telepy Károly úr rendezte be a kiállítást, sok nehézséggel, mert a sok és nagy festményt csak a legnagyobb bajjal lehetett úgy elhelyezni, hogy kellő világításuk legyen.

0786.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Március 31.
Telepy Károly a M.O.K.T. műtárosa, Sárdi István és Kőváry Endre kolozsvári festőművészek segédletével, szorgalmasan és nagy gonddal végzi a képek elrendezésének munkáját. A kiállítás hólnap 3 órakor fog megnyílni.

0787.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 31. 74 szám.
Bede Job: A képkiállításról.

0788.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 1. 75 szám.
Nn: A képkiállításról. /vezércikk/
A kolozsvári képkiállítás, mely ma délben három órakor nyitottak meg szép ünnepséggel, megállja a versenyt a fővárosi hasonló fajtájú képkiállításokkal ízlés, gazdagság, és érték tekintetében is. A legszebb élvezet vár Kolozsvár közösségére a most következő 12 napon, ha ellátogat a képkiállítás területére /…/

0789.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Április 1.
/…/ Béldy Ákos főispán, Concha Győző és Telepy Károly megnyitotta a kiállítást a Tornavívo-da nagytermében /…/

0790.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Április 2.
Nn: A képkiállítás megnyitása.
Adja a lap a megnyitón elhangzott beszédek szövegét.

0791.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 2. 78 szám, 693 old.
f.b.: A képkiállítás megnyitása. Vezércikk – teljes oldalas írás.
Tegnap délután 3 órakor nyílt meg /…/ A Tornavívoda vívóterme egészen megtelt a legelőke-lőbb közönséggel /…/. A kiállítást 1/2 órakor nyitotta meg Telepy Károly /…/ utána dr. Concha Győző egy nagyszabású, szép beszédet /…/, követte Béldi Ákos /…/ köszöntője /…/

0792.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 2. 76 szám.
Nn: A képkiállításról.
/…/ A tegnapi megnyitón legalább 200-an voltak jelen /…/

0793.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 3. 79 szám, 694 old.
De Noir: A képkiállításról.
/... / Kőváry Endre Trandafir-nét ábrázoló festménye igazi remekmű /…/
/…/ Kiállítók:
Roskovics Ignácz / Gurmand /, Spányi / Őszi reggel /, Van Leemputten / Legelő nyáj /, Mé-szöly Géza / A tyúk és a csibe /, Neogrády Antal 6 Két zsánerkép /, Telepy Károly / Megyeri hajógyár, Csorbai tó, Cserna völgye /, Vastagh Géza / Két állatkép /, Pielle Róbert / Veszprém vidéke /, Kőváry Endre / Trandafir-né /, Einstenhutt Ferenc / Hadizsákmány /, Thoren Belgi-umból / Tájkép /, Bihari / Csolnakázó társaság, Oláh temetés /, Valentini / Balatoni tájkép /, Molnár K. / Vallás /, Spányi / Két juhnyáj /, Thorn Ottó / Tájkép /, Cserna Károly, Prónay Ró-za, Pataky stb.

0794.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 3. 77 szám.
/…/ A város intelligens közönségének színe-java keresi fel a képkiállítást, melyben szép élvezetet talál /…/ A képek helyes elhelyezése kielégíti a legigényesebb ízlést is és a képtárlat gazdagsága, változatossága mindenkit meglep /…/

0795.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Április 5.
H.B.: A képkiállításunk.
/…/ A Tornaterem máskülönben e célra alkalmatlan helyiség /…/ ügyesen átalakították kiállító teremmé /…/ Telepy Leleményesen rendezte be /…/ félkör alakú fülkék alkotásával , részben a világításon, részben a teremnek a 195 képhez mért kicsiségén segített.
Folytatás: 1890. IV. 10. / folytatja a képek felsorolását.

0796.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 11. 84 szám.
A képkiállítás végéhez közeleg. Program szerint 13-án kellene záródnia. Tekintettel azonban arra, hogy a tanintézetek ifjúsága a szünidőkre távol volt /…/ 16-ig még nyitva lesz /…/

0797.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 15. 87 szám.
A képkiállítást Brassóba szállítják, ahol e hó 27-én fog megnyílni. Helyiségül a Cserge-piac 148 szám alatti Popp-féle ház van kiszemelve, melynek két emeletén a 195 kép el lesz helyezve /…/

0798.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 16. 88 szám
Tegnap a Hungária szállóban Telepy Károly tiszteletére bankettet rendeztek. Jelen volt Kőváry Endre, Sárdi István, Pielle Róbert stb /…/

0799.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Április 16.
/…/ Tegnap Telepy Károly tartott egy órás előadást a képtárlatról /…/ ma este zárták be ünnepélyesen a kiállítást .