0800.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 16. 86 szám.
Ma bezárták a kiállítást /…/ Spányi “Hazatérés”-ét megvette László Józsefné, Kubányi “Agglegény téli öröme” című képet dr. Rózsahegyi Zoltán, Gerhard “Falu végén” és Cserépy “Erdő szélén” című festményeit dr. Concha Győző, Haan Lajos “Tanulmányfő”-jét Stein Gábor. /…/

0801.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 17. 87 szám.
A képtárat tegnap, nagy látogatottság mellett, bezárták. A bevételek felülmúlják a 100 forintot, a helyi bizottság által garantírozott összeget. Még három szép kép is elkelt: Konek Ida “Imádkozó nő”, Telepy Károly “Csorbai tó” és “Részlet Bécs külvárosából”. Ezeket a képeket Korbuly Bogdán vette meg.

0802.- 1890. Ellenzék. Kolozsvár. Április 17.
Ma csomagolják a képeket. Innen Brassóba viszik, ahol 27-én nyílik meg a kiállítás /…/ Kolozsváron összesen 10 képet vásároltak meg. /Brassóban 27-én nyílt meg a kiállítás. Ellenzék. 1890 IV. 29. /

0803.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Április 26. 97 szám.
S.L: Művészi telep a Rákoson. /tárca /

0804.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 28. 96 szám.
A képtárlatot tegnap Brassóba nyitották meg.
A kiállítás – nem túl nagy sikerrel, május 19.-ig volt nyitva, mindössze három képet adtak el, bevétel 779 ft. volt, a kiadás 1079 ft. – Kolozsvár V.19. 112 szám és V.23. 116 szám.

0805.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 29. 97 szám.
Hollosy István: Az ősi haza felkutatása.
Folytatás: IV. 30. 98 szám, V. 5. 101 szám.
Hollosy Simon testvéréről van szó, aki elkötelezett Kelet-kutató volt. Az ő hatására /is/ több Nagybányát megjárt festőművész - Sass Brunner Erzsébet és leánya például - keletre indult

0806.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Május 5. 103 szám
A brassói képkiállítást az első napokban nagyon gyengén látogatásnak örvendett, alig fordult meg benne naponkint 15-20 vendég /…/
U.a : Ellenzék 1890. V. 5.

0807.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Május 31. 122 szám.
Moretti képrestaurátor a jövő héten huzamosabb tartózkodásra, Kolozsvárra jön. Az Erdélyi Múzeum képtárában retusál régi munkákat /…/

0808.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 4. 160 szám, 765 old.
Ürmössy Lajos: Festőművészetünk érdekében. /vezércikk /
/…/ Nem ártana ha a városaink közönsége társuljanak évenkint egy-egy húzásra, vegyenek a szerint, mi szerint pénzügyeik engedik, egy-egy értékesebb képet. Ilyen társaságokat a Király-hágón túli részekben itt-ott találni is már, milyen az aradi kaszinó /…/

0809.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Június 7. 127 szám.
/…/ Moretti megkezdte a munkát /…/ a képek katalógusát is össze fogja állítani /…/

0810.- 1890. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 8. 153 szám.
Nn: Az iparosok rajzai.
A Technológiai Iparmúzeum helyiségeiben érdekes és tanulmányos rajzkiállítás látható. Az iparműhely és központi iparrajziskola növendékei készítették a rajzokat, az iskolák három évi tanfolyama alatt /…/ Képviselve van a faipar, gépipar, asztalosok, szobafestők, kárpitosok, építő-iparosok. Négy nagy terem falait és asztalait borítják be a rajzok /…/

0811.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Augusztus 9. 183 szám.
Gráf Jakab: A rajztanításról. /tárca/
/…/ Az osztrák Mérnöki és Építészeti Egylet Bécsben, 1886-ban hangsúlyozta a szabadkézi rajz tanítását a gimnáziumban. Skóciában és Angliában már minden osztályba be van vezetve az oktatás ezen formája /…/

0812.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 4. 228 szám.
Esztegár László: Makart-kép a Műcsarnokban. /tárca/.

0813.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 7. 230 szám.
Nn: Munkácsynál. / Az Erdélyi Híradó eredeti tárcája. /
/…/ Engem kértek fel – mondja a mester – hogy az EMKE alapítók levelét megrajzoljam. Elvállaltam, ámbár nekem nehéz feladat, de egy hazai egyletnek nem akartam megtagadni. Tudja uram, kijöttem már a rajzolásból, ideges, nervózus leszek, ha efféle munkát végzek. Ezért szerettem volna például ha Zichyt kérik fel erre /…/ de télire, mikor haza jövök, addigra készen lesz /…/ levelezetem is a rajz dolgában Sándor József úrral, de még nem határoztam el magam, hogy mit is csinálok /…/ Beszélgetésünk Párizsban volt, de indult a mester Pozsonyba feleségével /…/

0814.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 14. 236 szám, 841 old.
Ürmössy Lajos: A műízlés fejlesztése. / tárca /
/…/ a negyvenes évek vége felé egy egész kulturális világ dőlt romba. /…/ A műízlést illetően nálunk még eddig nagyobbára az önképzésre van szorítkozva mindenki, igaz, hogy egyetemün-kön adnak elő aestetikát, műtörténetet, de ez nálunk késő kezdet /…/ az ilyen oktatást sokkal lentebbről kell kezdeni /…/

0815.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. November 24. 270 szám, 875 old.
Nn: Festészetünk és szobrászatunk. /tárca /
Ismerteti Széchy Károly egyetemi tanár dolgozatát, melynek címe: A mai magyar festészet a kolozsvári képkiállításon. – céltalan okoskodás! /
Folyt: 1890. November 25. 271 szám.

0816.- 1890. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. December 12. 285 szám.
A képzőművészetünk érdekében a tavasszal megindult akciónak most látszanak a hatásai. Újabban 200 ft. alapítványokkal a társulat alapító tagjainak sorába léptek Kolozsvár városa és az Úri Casino /…/ Züllich István úr, a kat. Státus alelnöke, az alapítványhoz 1000 ft-ot tett le. Alkalmat szolgáltatott ez alapítványra fivérének, Züllich Rudolfnak, Kairóban történt elhalálo-zása. A megboldogult az 50-es években majdnem egyedül szolgálta a hazai szobrászatot, tőle valók Kisfaludy Sándor sümegi-, Lendvay Márton budapesti szobrai, s egy igen szép Vénuszát a magyar Nemzeti Múzeumban őriznek Budapesten. Ez alapítvánnyal Züllich István a Társu-latnak pártfogói közzé lépett, a milyen csak 108 van. Ő ma az erdélyi részekből az egyetlen élő pártfogó, kívüle még csak néhai Mikó Imre gróf volt e társulat pártfogó tagja. /…/ Ahhoz, hogy Kolozsváron minden harmadik évben legyen egy kiállítás, legalább 100 pártfogója kell, hogy legyen a vidéken a Társulatnak /…/ de jelenleg az erdélyi részekben mindössze 59 alapító és pártoló tagja van /…/ s ez kevés /…/

1891.

A kolozsvári lakosság száma: 32. 720 fő, ebből magyar-26. 671-81, 5 %, német-1049- 3, 21 %, román-2940- 8, 99 %, cigány-175- 0, 54 %, cseh-115- 0, 35 %, örmény-31- 0, 09 %.

0817.- 1891. Kalotaszeg. Bánffyhunyad. Január 11. 2 szám.
Gyarmathy Zsigáné: Egy képről.
Egy Bihary nevű festőművészről ír, aki 2 évvel ezelőtt Kalotaszegen járt, ott több képet festett.

0818.- 1891. Ellenzék. Kolozsvár. Március 18.
Telepy Károly: A Képzőművészeti Társulat első kiállítása.
/…/ 1863 június 6-án nyílt meg Budapesten /…/

0819.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 9. 79 szám.
Biasini Mari a bécsi művészház idei kiállításán három arcképpel szerepelt. Mária Terézia főhercegnő - Károly Lajos neje - és két leánykáját mutatják az arcképek, melyekkel Biasini Mari most, első ízben, szerepel egy nagyobb műkiállításon. A művésznő a múlt évben hosszabb ideig Párizsban tartózkodott, s azóta, úgy az uralkodóház, mint a magyar és osztrák arisztok-rácia számos tagját festette. Most Bécsben van /…/ képeiről ír a bécsi Frendenblatt.

0820.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Május 6. 111 szám.
Nn: Festőművészet. / Az Erdélyi Híradó eredeti tárcája
/ - Felveti a művészet támogatásának szükségét, s biztatja erre a város tehetős polgárait. /

0821.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Június 19. 111 szám.
Peielle Róbert házasságot köt Sertits Valéria kisasszonnyal, Sertits közös hadseregbeli ezredes leányával.

0822.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Június 20. 145 szám.
Biasini Mari néhány napja Kolozsvárra jött /…/ Most Tutsek Sándorné pasztellképét festi fo-tográfia után.

0823.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 23. 165 szám.
Tegnap volt az esküvő a Főtéri r. kat. templomban /…/ Peielle Róbert és Sertits Valéria /…/

0824.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 24. 166 szám.
Vastagh György hírneves festőművész jelenleg pár napig itt tartózkodásra Kolozsvárt időzik. A jeles művész tanulmányútra indul az erdélyi részekben, s Kolozsvár után fel fogja keresni Brassót és Borszéket is.

0825.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 29. 170 szám.
Vastagh György /…/ ma utazik Maros megyében. S onnan Kalotaszegre, ahol népviseletet fogja tanulmányozni.

0826.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Augusztus 3. 175 szám.
Greguss Imre festő, ki jelenleg Zilahon lakik, több érdekes történeti képen dolgozik. Részt fog venni a zágrábi kiállításon /…/

0827.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Augusztus 5. 176 szám.
Maradett Flecher és Rose le Quenswe angol festőművésznők, kik pár hét óta Magyarországon tanulmányúton vannak, tegnap este Bánffy Hunyadról Kolozsvárra érkeztek /…/ Bánffy Hunyadon és Kalotaszegen voltak két napot, Szádeczky Gyula történész társaságában. Bánffy Hunyadon Gyarmathy Zsigáné vendégei voltak /…/ Kolozsváron a Hungária szállóban foglaltak helyet /…/

0828.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Augusztus 10. 180 szám.
Mezőtelegden a református templom tatarozása alkalmával régi festmények tűntek elő a vakolat alól, melyek Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent Imrét ábrázolják, ezen kívül Szent Miklós püspök legendája is látható egyik jeleneten.

0829.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Augusztus 20. 188 szám.
Biasini Mari meghívást kapott Károly Tivadar bajor királyi herceg nejétől /…/ Mária José-tól /…/ s e hónap végén a München melletti Tagernesee-be utazik /…/

0830.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Szeptember 28. 220 szám.
Nn: Festészeti tanfolyam.
Vigh Ferenc képezdei tanár Déván, hölgyek számára, tanfolyamot nyit október 1.-től, az olaj víz, porcelánfestésből, pasztell és creon rajzolásból.

0831.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 12. 232 szám.
Munkácsy Mihály ma reggel érkezett Kolozsvárra Ecsy kíséretében. A mester, ki most van első ízben Kolozsváron, dr. Farkas Géza városi főorvosnál van elszállásolva – átadta az EMKE alapító oklevelét /…/

0832.- 1891. Ellenzék. Kolozsvár. Október 12.
Munkácsy Mihály váratlanul és minden előkészület nélkül, ma reggel Kolozsvárra érkezett. Azt tartják, hogy Munkácsy egy művészi rajzot, az EMKE alapító oklevelét hozta magával. Ezt a rajzot ma délben személyesen adta át az EMKE vezetőségének. Közli az alapító oklevél rajzát.

0833.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 12. 231 szám.
Nn: Munkácsy Mihály Kolozsvárt.
Ma reggel első ízben Kolozsvárra érkezett, tanítványa, Écsey Ferenc kíséretében /…/ dr. Farkas Géza megyei főorvos Bel-közép utcai házának vendége. Munkácsy tanulmányokat készít a “Honfoglalás” című képéhez /…/. A hetivásárra jött sokaság közül Munkácsy sok modellt kiválasztott /…/ kiket a megyeháza udvarán Écsey lefényképezett. Mintegy 8 férfit vett le, kik közül a mesternek leginkább Sztánkú Pável magyarújfalusi bíró tetszett meg. Nagy baj volt, hogy néhány igazi jó alakot, sehogy sem tudtak rávenni, hogy a gép elé álljon. Hiába ígértek neki egész napszámot, csak hajthatatlan maradt. Egy ismert cigány alak, a híres Füttyős Jóska, meghallotta, hogy milyen sokat ígérnek némelyiken, felajánlotta, hogy áll ő szívesen modellt /…/ Délután az EMKE székházában látogatott, hol átadta az EMKE Alapító-levele számára készült képet, s a rajz alá odaírta a nevét. /…/ Megnézte Rük Pál arcképét is, melyet Gyárfás Jenő festett, s kifejezte elismerését a festmény felett.
Itt hívta Gyarmathy Zsigmond Munkácsyt Bánffy Hunyadra, felajánlva vendégszerető házát a nagy művésznek.
Az EMKE alapító oklevele: közepén a nemzeti szellemnő alakja tartja az EMKE lobogóját, mely magát az EMKE lobogót ábrázolja. Körülötte a nép gyülekezik, háttérben pedig a kelő nap ontja lángsugarait. Lent fiatal anya ül könyvel a kezében, körülötte gyermekek, kiket tanít.

0834.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 13. 233 szám.
Munkácsy Mihály délután járt a Dunky-Fivérek műtermében, de nem igen talált megfelelő típust a fényképek között. Kató József fényképésznél igen megtetszett a kapuközti kirakat két tipikus oláh alakja, miket Kató azonnal felajánlott a mesternek /…/ Kató kérésére megengedte Munkácsy, hogy lefényképezze őt is, és Kató egy életnagyságú mellképet azonnal föl is vett. Néhány nap múlva látható lesz a kép Kató kirakatában is /… / Munkácsy este 6 órakor Bánffy Hunyadra utazott.

0835.- 1891. Ellenzék. Kolozsvár. Október 13.
Munkácsy a tegnap délután 6 órakor utazott Bánffyhunyadra, ahol Gyarmathy Zsigmond vendége. Ma délután, a 6 órás vonattal érkezik vissza.

0836.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 13. 232 szám.
Munkácsy Mihály tiszteletére adott díszvacsora, a Hungária étteremben volt /…/

0837.- 1891. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 14. 233 szám.
Munkácsy Mihály tegnap Bánffy Hunyadon folytatta tanulmányait /…/ Itt a mester több fényképet vett fel, sok ruhát vásárolt. Délután Munkácsy, Barcsay Domokos négyes fogatával tőrt vissza Kolozsvárra. /…/ Maga Barcsay volt a hajtó /…/ Este bankett volt a Hungáriában.

0838.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 14. 234 szám.
Tegnap este a Hungária étteremben Munkácsy Mihály tiszteletére bankettet adtak /…/ utána Budapestre utazott a mester /…/ Tegnap délután Barcsay saját maga fogatán hozta be Bánffy Hunyadról a mestert 2 1/2 óra alatt /…/
Kató József Munkácsyról készített életnagyságú fényképe tegnap már meg is jelent a Hoffer-féle divatüzlet kirakatában /…/

0839.- 1891. Ellenzék. Kolozsvár. Október 15.
Nn: Munkácsy Bánffy-Hunyadon.
/…/ Écsey festőművész társaságában volt /…/ Sajnálta, hogy csak 36 fénykép lemezt hozott magával. Igen sok magyar és oláh ruházatot vásárolt össze, melyet egyenesen Párizsba küldetett.

0840.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. 15. 235 szám.
Munkácsy legújabb arcképe mindenféle nagyságban kapható Kató fényképész, Sétatér utcai műtermében /…/

0841.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 27. 245 szám.
Az EMKE oklevél sokszorosítására Telepy Károly, a Művészeti Társaság műtárosához for-dultak tanácsért, ki Kolozsváron tartózkodik /…/

0842.- 1891. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Október 29. 250 szám.
Telepy Károly véleménye szerint a Munkácsy által készített EMKE oklevelet heliogravur technikával lenne célszerű sokszorosítani /…/

1892.

0843.- 1892. Kolozsvár. Kolozsvár. Február 5. 29 szám.
Nn: Munkácsy Mihály első mestere.
Tegnap halt meg Aradon Albrecht Nándor, kitől a világhírű festő az asztalos mesterséget tanulta. Albrecht a menházban halt meg teljesen elhagyatva mindenkitől. Az utóbbi időben csak Munkácsy segítette. Utoljára tavaly látogatta meg, midőn Munkácsy a “Vértanú” szobor leleplezése alkalmából ott járt.

0844.- 1892. Kolozsvár. Kolozsvár. Február 23. 44 szám.
Nn: Egy festő öngyilkossága.
Lőrinczfalvi Fekete József tehetséges fiatal festő, akit Kolozsváron is jól ismertek, a felső-gáaldai havason ma délután meglőtte magát /…/ A háttérben szerelmi ügy húzódik.

0845.- 1892. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 4. 52 szám.
Nn: Biasini Mari
A Dívat-Szalon legújabb száma a nagytehetségű fiatal kolozsvári művésznő arcképét közölvén, a következőket írja /…/ Dicséri tehetségét.

0846.- 1892. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 29. 72 szám.
nn.: Festészetünk. / vezércikk /
A historikus festészetről ír – politikai szempontok – felveti, hogy a készülő Munkácsy Mihály Árpád-képén ne legyen román népviseletben ábrázolt alak.

0847.- 1892. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 27. 96 szám.
Biasini Mari kisasszony, festőművésznő, kinek ez idő szerint München az állandó lakhelye, közelebbről bukaresti főrangú körökből kapott meghívást, hogy ott arcképeket fessen. Biasini kisasszony Münchenből jövet, a tegnapi napot Kolozsvárt töltötte, s az este tovább utazott Bukarestbe /…/

0848.- 1892. Kolozsvár. Kolozsvár. Május 30. /hétfő/ 123 szám.
Biasini Mari kisasszony, szombaton Bukarestből, ahol arcképfestés megrendelésnek tett eleget, Kolozsvárra érkezett.

0849.- 1892. Ellenzék. Kolozsvár. Augusztus 1.
Molnár József rajztanár lerajzolta Vasvári Pál gyilkosát, a 81 éves Togya Szimiont.

0850.- 1892. Kolozsvár. Kolozsvár. Szeptember 7. 204 szám.
Nn: Stoklonski Kázmér János arcképfestő Kolozsvárt.
/…/ Lengyel festő, ki a krakkói és bécsi festészeti akadémián előkelő mesterektől, többek között, Makkart-tól tanult, s a magyar operaháznál is volt alkalmazva, Kolozsvárt telepedett le, az Alsó-szén utca 2 szám alatt lakik.

0851.- 1892. Szilágy. Szilágy. December 4. 49 szám.
Festői pályán van Pósner Lajos, városunk szülötte, ki tehetséges fiatal ember, s ki az országos mintarajziskolának festészeti osztályát végezte, s tavasszal külföldre kívánkozik tehetségének fejlesztése végett. Pár hónapig Zilahon fog tartózkodni, s vállalkozik természet, vagy fénykép után arcképeknek olajba való festésére.

0852.- 1892. Kolozsvár. Kolozsvár. December 22. 292 szám.
Nn: Krisztus a feszületen. Rembrandt metszete.

1893.

0853.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Február 11. 34 szám.
Kőváry Endre, egyike hazai festőművészeink legjobbjainak, megfestette Brandt József egye-temi tanár arcképét.

0854.- 1893. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Február 22. 43 szám.
Nn: Kolozsvár látképe 1617-ből.
Ma reggel érkezett a Tanácshoz egy kép Rómából, melyen Kolozsvár 1617-ből van ábrázolva. A képet gr. Flamini Polit küldte Nina bíbornok könyvtárából, s felajánlotta a városnak 10 fran-kért. A kép, úgy látszik, egy régi könyvből van kivéve /…/

0855.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Február 26. 47 szám.
/K/: Látogatás egy műteremben. / A “Kolozsvár” eredeti tárcája /
Kolozsvárt, a mi kis Athénénkben, a különböző “artes et literae”-k közül, a képzőművészetek, speciel éppen a festészet, honosult meg legkevésbé és így annál is inkább érdekelheti e művészet híveit és pártolóit, hogy az újabb magyar festő-nemzedék egy igen tehetséges fiatal tagja, hosszabb tartózkodásra itt ütötte fel tanyáját.
E fiatal Magyar festő, Kriesch Aladár, ki külföldi tanulmányútjáról visszatérve, Kolozsvárt telepedett meg először hosszabb időre /…/ Műterme a Monostor utcai Teleky-palotában van, az épület hátsó szárnyának az emeletén, hol a ház úrnője szívességéből, egy igen csínos dol-gozó szobát rendezett be magának. Egy kis, soktekervényű csigalépcsőn felhaladva, a legelső ajtón át a műterembe jutunk /…/. Őfelsége életnagyságú arcképe, a Tudományegyetem megrendelésére készíti / 240 x 140 cm./ /…/ de Hóra Kloska és Krizsán témával is készít egy képet. E célból a nyáron Tövisen fog adatok után kutatni. Kriesch Aladár képeinél, a gondos munka mellett, a színek frissessége is igen szembetűnő /…/ ő ugyanis az újabb találmányú temperafestékkel dolgozik.

0856.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 7. 54 szám.
Fekete Gyula szilágysomlyói rajztanár és festő, tegnap Gyaluban bigámiáért letartoztatták. Mostani felesége budapesti /…/

0857.- 1893. Aranyosvidék. Torda. Március 12. 11 szám.
Nagy Gyula: Néhány szó a rajzolásról.

0858.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Június 3. 124 szám.
Kriesch Aladár, tehetséges fiatal festőnk, most fejezte be őfelsége arcképét /…/ már be is van állítva a fővárosban készült nagy aranykeretbe.

0859.- 1893. Ellenzék. Kolozsvár. Június 3. 124 szám.
Kriesch Aladár városunkban időzik. A napokban fejezte be őfelsége képét, mely a piaristáknál van kiállítva.

0860.- 1893. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Június 27. 144 szám
nn: A többnejű festő.
/…/ A tavasszal fogták el Kolozsvárott Gyaluba befelé jövet, Fekete József szilágysomlyói festőt és rajztanárt /…/ kit gyanúban hoztak egy rejtélyes gyermek kitevés esettel is /…/ kide-rült róla, hogy három felesége volt /…/ Legutóbbi neje Eisbisch Gizella budapesti ügynök leá-nya /…/

0861.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 20. 163 szám.
Papp Gábor fiatal tehetséges festőnek, néhai Papp János kolozsvári kereskedő fiának, szép olajfestménye van kiállítva Györffy Imre főtéri kereskedésében. A kép Undine-t ábrázolja /…/

0862.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Augusztus 14. 184 sz. Folytatás: VIII. 16. 185 szám.
B.E után dr. J.J.: A kritikáról.
/…/ A művészet régiója, amely falé hajdan a nagyközönség oly tiszteletteljes félelemmel tekintett, elüttünk már rég meghaladott stádium, a melyre csak lenéző pillantást vethetünk /…/

0863.- 1893. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Augusztus 17. 186.
nn.: Teleki Blanka rajzai.
/…/ Kufstein váráról készített rajzait a Teleki család az Ereklye Múzeumnak adta /…/

0864.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 2. 224 szám.
Berczik Árpád: Munkácsy Árpád-képe. /tárca/
Az idén nagy dísszel ülte meg Mihály-napján a Párizsi Magyar Egyesület. Tiszteletbeli elnöké-nek, Munkácsy Mihálynak mellszobrát, melyet Szirmai Antal készített, aznap este leplezték le /…/ Ez a mell-szobor nemsokára kapható lesz különböző nagyságokban, s remélem, nem fog hiányozni egy magyar ember író asztaláról, vagy kedves polcáról sem /…/ Dilettáns leírása a “Honfoglalás” című képnek /…/ ez a festett alak, Árpád, valóságos szobor /…/

0865.- 1893. Kolozsvár. Kolozsvár. Október 4. 226 szám.
Huszár Ilona helybeli festőnő által készített Bornemissza Ignáczné arcképét, holnap leplezik le a Mária Valéria leány árvaház intézetben. Huszár Ilona tanulmányait Bécsbe kezdte, és most Münchenbe folytatja.

0866.- 1893. Ellenzék. Kolozsvár. Október 28. 247 szám.
Nn: Arcképleleplezés a Mária Valéria árvaházban.
/…/ Bornemissza Icnácné portréja /…/ melyet báró Huszár Ilona festett. 1871-ben Bornemissza Ignácné indítványozta az árvaház felállítását, 1892-ig vezette is /…/

1894.

0867.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. Január 10. 7 szám.
Biasini Mari, ki most hosszabb időt töltött Kolozsvárt családja körében, ma reggel vissza-utazott állandó tartózkodási helyére, Münchenbe. Innen Párizsba megy, ahol május hónapig marad. Akkor Kölnbe utazik /…/ ahol most épp egy Biasini kiállítást rendez egy műárus /…/

0868.- 1894. Ellenzék. Kolozsvár. Március 3. 51 szám.
Művészeti Múzeumot rendeztek be az Állami Felsőbb Leányiskola egyik termében. De Gerandó Antónia szobormásolatokat vásárolt, rajzokat és építészeti tiszta stylű műemlékek fényképeit állította ki /…/

0869.- 1894. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Március 10. 58 szám.
Inczédi Sámuelnek, a piski csata hősének képmását az Országos Ereklye Múzeum számára, életnagyságban elkészítette Nagy Gábor, a kolozsvári unitárius kollégium és felsőbb leányisko-la rajztanára.

0870.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 10. 57 szám.
Nagy Gyula rajztanár, az unitárius kollégium és a felsőbb leányiskola rajztanára, elkészítette a Piski-csata egykori hősének, Inczédi Sámuelnek, képét. /…/ A kép Schulcz Rezső Bel-mo-nostor utcai virágüzletében látható.

0871.- 1894. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Június 13. 135 szám.
Nn: Rajzoktatás.
Szabadtéri rajzból tanfolyam lesz a nyári szünidő alatt, s erre nézve az ipari iskola a következő hirdetést bocsátotta ki: A kolozsvári államilag segélyezett ipari szakiskola igazgatósága elhatározta, hogy a nyári szünidőben 6 heti időtartalomra egy rajztani tanfolyamot indít.

0872.- 1894. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 9. 152 szám.
Nn: A képzőművészet és a vidék. /tárca /
/ Eötvöshöz beadott memorandum szövege a vidéki múzeumok gyarapítása véget /
Egész Magyarországon csak 23 nyilvános múzeum van, ezek köz mindössze 2 olyan, melynek képtára némi jelentőséggel bír /…/

0873.- 1894. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Július 11. 154 szám.
Nn: A művészek memoranduma.
/… / Telepy Károly a tegnap nyújtották be Wekerlének /…/

0874.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. Július 16. 161 szám.
Biasini Mari festőnő, nyári pihenőre, Kolozsvárra érkezett, hol több hetet fog családja körében tölteni. A téli hónapokat Párizsba töltötte, utána Németországba utazott /…/

0875.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. Augusztus 7. 180 szám.
Nn: Orosz vendég Kolozsvárt.
Lawrowsky Ljuba, a müncheni akadémia tehetséges volt növendéke, ma reggel otthonából, Odesszából, Kolozsvárra érkezett, növendéktársának, Biasini Mari maghívására. Az orosz kisasszony két hetet szándékszik városunkban tölteni /…/

0876.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. Augusztus 31. 199 szám.
Tutsek József : Képkiállítás Münchenben.
Nagy nemzetközi kiállítás volt a Bajor fővárosban /…/ 37 teremben voltak festmények /…/ Az első teremben Kossuth Lajos képe, melyet Parlaghy Vilma festett és évekkel ezelőtt Kolozsvárt is ki volt állítva /…/

0877.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. November 13. 260 szám.
Nn: Műkiállítás Segesváron.
Érdekes műkiállítás látható néhány nap óta Segesváron. A kiállítás hazai szász festők műveiből van rendezve. Legnevezetesebb darabjai a kiállításnak Wellmann Róbert művei, különösen talált arcképe. E kép fára van festve, kiváló rajta a valódi élet, a hússzín természetessége és a ruhaszövet puhasága. Feltűnést kelt Schullévini Frigyes képei közül a besztercei szász templom sekrestyéjének egy részlete /…/ Dörschlag Károly képei közül egy tanulmányfő vonja magára a figyelmet. Ziegler Károly egy cigányleányt festett ezen tárlatra, Schuller Lajos tájkép-rajzokkal vett részt. A kiállítás november 13.-ig tart nyitva.

0878.- 1894. Ellenzék. Kolozsvár. December 15. 287 szám.
Egy bécsi műegylet, melynek tagjai között több jó nevű festőművész is van, városunkban mai naptól kezdve, jövő szerdáig, képkiállítást rendez. A képek a Központi Szálló termében vannak elhelyezve és minden műkedvelő által díjtalanul megtekinthető.

0879.- 1894. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. December 29. 300 szám.
Sikó Miklós agg festő megfestette Kovács Ferenc apátplébános életnagyságú arcképét Maros-vásárhelyen… / Ő alapította a leányiskolát /

1895.

0880.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Január 3. 2 szám.
Nekrológ: id. Kibédi Biasini Domokos.
Biasini Mari festőművész nagyapja /…/ 74-ik évében volt/…/ Hét éve, hogy szélhűdés érte /…/

0881.- 1895. Erdélyi Híradó. Kolozsvár. Január 3. 2 szám.
Biasini Domokos halála / Biasini Mari festőművésznő nagyapja. /
Tegnap este hunyt el /…/ 1821. június 13.-án született Kolozsvárt.
Apja: Levenfeldi Biasini Cajetán, előkelő olasz családból származott és a Napóleoni harcok alatt jött be Magyarországra, Kolozsváron telepedvén meg. Hírneves vívómester volt, és rend-kívül tevékeny ember. Ő alapította az első szállodát, gyorskocsi vállalatot, az első bérkocsikat /…/ stb. Anyja: Kibédi Sámuel református lelkész leánya, Kibédi Anna /…/ Iskoláit a reformá-tus kollégiumban végezte és innen 1836-ban Pestre, az akkori Bibanco-féle kereskedelmi isko-lába ment /…/ Pesten Chapon Lajos vívómesternél lakott / Kolozsvárra jött itt volt vívómester, itt is hunyt el – m. s. cs. / 1841-ben hazatért és nőül vette Kovács Karolinát, aki 1883-ban hunyt el /…/

Biasini Cajetán – Kibédi Anna
I
Biasini Domokos /1821-1895/
Kovács Karolina /?- 1883/
I I I I
Biasini Júlia dr. Biasini Domokos Biasini Anna Biasini Sándor
Wolfersgün Stadler Károlyné nemesvárbói Plachy Paula Frits Albertné
I
I I I I
Biasini Domokos Biasini Paula Biasini Angéla Biasini Mária

0882.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Január 3. 2 szám.
Nekrológ: Kibédi Biasini Domokos halála.

0883.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Január 7. 5 szám.
Kovács P. és Fiainak jó hírű üzlete, ahol papír-, és fényképészeti cikkek mellett, rajzkészleteket is árusítottak, s több éven át egyedüli volt a maga nemében a Piacon, most feloszlik, s végki-árusításra hívták meg az érdeklődőket.

0884.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Január 11. 9 szám.
Újságírók, írók, és művészek köre van megalakulóban Kolozsvárt. /…/ Az eszme még a “Memorandum” per alkalmával született /…/

0885.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Január 14. 11 szám. /hétfő/
/…/ Szombat délután 5 órakor a kolozsvári újságírók, színészek, irodalmi barátok, művészek és a közönség köreiből is többen népies összejövetelt tartottak az “Ellenzék” szerkesz-tőségében. Az értekezést Hindy Árpád, a Kolozsvár szerkesztője vezette. A club az Itthon címet viseli /…/

0886.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Január 16. 13 szám.
Az Itthon club tagjai a Bánffy házban találkoztak /…/
Tiszteletbeli elnöke: Brassai Sámuel, kinek 65 éves hírlapírói múltja /…/ Brassai most Pesten
van, felrándult ugyanis egy Sauer nevű zongoraművész koncertjére.

0887.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Január 19. 16 szám.
R.J.: Itthon /tárca/
/…/ Itthon elnevezés alatt, most egy olyan Kaszinó van alakulóban, mely a kolozsvári, illetőleg erdélyi társadalomnak összes intellektuális erőit körébe akarja zárni.

0888.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Január 28. 19 szám.
Nn: Millenniumi képtárgyak.
Kolozs megye megbízott egy bizottságot azzal, hogy ajánljon a vármegye történetéből oly momentumot, melyet kép formájában, a millennium ünnepére elkészíthessen /…/ Tagjai: Szá-deczky Gyula, Márki Sándor, Kőváry László /…/

0889.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Március 1. 50 szám.
Biasini Ilona, Biasini Mariska festőművész testvérének halála. /…/ Bereczki Szakács Kálmán-né, született Biasini Ilona 1895. február 27-én, élete31-ik évében elhunyt /…/

0890.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 27. 71 szám.
Széchy Károly dr. : A történeti képek kérdéséhez.
/…/ Vita alakult ki II. Rákóczy György fenesi csatáját ábrázolandó, illetve Dávid Ferenc beszédét megörökítő témák körül.

0891.- 1894. Kolozsvár. Kolozsvár. Március 29. 73 szám.
Fekete Béla: Rákóczy és Dávid Ferenc.
Helyesli e két téma kiválasztását.

0892.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 11. 84 szám.
Nn: A Nemzeti Szalon.
A budapesti képzőművészek ez újabb időben alakult társulata, első vidéki kiállítását Kolozsváron készül megrendezni, s az előkészületek céljából a társulat küldöttsége, már a napokban városunkba érkezik.

0893.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Április 13. 85 szám.
Hory Béla: Egy régi “Itthon” Kolozsvárt.
1873-ban, a Rhédey-ház földszintjén, az Orbán-féle kávéház melletti egyszerű szoba volt találkozási helyünk. E kis kör lelke K. Papp Miklós, a Magyar Polgár főszerkesztője volt /…/

0894.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 19. 89 szám.
N. Istvánffy Gyula: A Nemzeti Szalon Kolozsvárt. /vezércikk/
/…/. A legfelületesebb szempillantással tekintve is körül a magyar kultúrán, rögtön szembeötlik a műpártolás hiánya /…/. A középosztály intelligensebb elemei, nem csak, hogy idegenkednek a műtárgyak vételétől /…/ Bethlen Gábor engedélye ifjú Székesfehérvári Istvánhoz, aki 1618-ban céhalapítására kért engedélyt /…/ A Vastagh György, Marghitay és Boskovics művészek által alakított előkészítő bizottság, még a folyó hó végén Kolozsvárra fog jönni az egyeztetés végett /…/. A Nemzeti Szalon a múlt hó 12-én múlt egy éve, hogy megalakult, akkor még “A Magyar Művészek és Műpártolók Egyesülete” néven /…/

0895.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 26. 95 szám.
Vastagh György /…/ a Nemzeti Szalon elnöke ma Kolozsvárra érkezett, s a kiállítás rendezése érdekében, helyi bizottság alakításán fáradozik.

0896.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 27. 96 szám.
A Nemzeti Szalon kolozsvári kiállítása májusban lesz. A bizottság elnöke Béldi Ákos gróf, főispán /…/

0897.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Április 29. 97 szám.
A Nemzeti Szalon májusban biztosan kiállítást rendez Kolozsvárt. A gyűlés ez érdekben, hólnap tarttatik a városházán. A szervező bizottság elnöke Béldi Ákos gróf, főispán. Tagjai: Vastagh György, a Nemzeti Szalon elnöke, Albach Géza polgármester, báró Bánffy Ernő, gróf Bánffy Miklós, dr. Békéssy Károly, dr. Brandt József, Brassai Sámuel, dr. Csiky Viktor, Deáky Albert, Dobál Antal, Dorgó Albert, Dunky Ferenc fényképész, gróf Eszterházy János, dr. Fabrinyi Rudolf, dr. Farkas Géza, báró Feilitzsch Arthúr, Fekete Gábor táblai elnök, Ferencz József unitárius püspök, dr. Finály Henrik, Gajzágó Antal, dr. Groisz Gusztáv, Gyarmathy Miklós, dr. Haller Károly, Haller Rezső, Heppes Miklós, Hindy Árpád szerkesztő, Kató József fényképész, dr. Kenyeres Balázs egyetemi tanár, Kiss Ernő, Kiss Sándor, dr. Kiss Mór, Korbuly József szerkesztő, Kőváry Endre festő, Ludasssy Sámuel, Magyary Mihály szerkesztő, dr. Mannsberg Lajos, Pákey Lajos, Palósczy Lajos, Péterffy Zsigmond, báró Pisztóry Mór, Sándor József EMKE elnök, Sárdi István, dr. Sárkány Lajos, Szász Domokos református püspök, Szekula Ákos, báró Szentkereszty Zsigmond. Stein Gábor, Szvacsina Géza, gróf Teleki László, Veress Ferenc, Viszányi István.

0898.- 1895. Kolozsvár. Kolozsvár. Május 10. 107 szám.
A tegnap, a Nemzeti Szalon szervezésében, 130 db. műtárgyat indítottak útnak Budapestről /…/ E hét végén érkezik Vastagh és Marghitay /…/ A képkiállítás megnyitója május 16-án lesz, s a Vigadó termeiben rendezik.

0899.- 1895. Ellenzék. Kolozsvár. Május 10. 106 szám.
A Nemzeti Szalon 130 darab, hazánkban elismert, elsőrangú festőművésztől eredő műtárgyat indított útra Kolozsvárra. Közöttük van: Vastagh Géza, Vágó Pál, Tölgyessy, Marghitay, Mesterházy, Telepy, Innocent, Kimnach László, stb. művei. E hét végén a tárgyak már Kolozsvárra érkeznek, ugyanekkor Vastagh György, a Nemzeti Szalon elnöke és Mesterházy Kálmán műtáros is leérkeznek /…/ megnyitás f. hó 16-án.